Rozhledna Hýlačka - vítězný návrh

autoři: Ing. Ladislav Mládek, Bc. Jan Vybíral, Libor Mládek

Vložil
Tisková zpráva
16.10.2012 23:25
ZADÁNÍ

Nová rozhledna Hýlačka by měla být oproti původní vyšší (vyhlídková plošina cca 25 – 27 m), aby nabízela rozhled do všech světových stran, přičemž dominantním je pohled na severo-severovýchodní stranu, na město Tábor. Ve spodní části (přízemí + patro) by mělo být dostatečně velké zázemí pro prezentace, akce apod. (voda + WC). Dvě místnosti nad sebou, kde budou prodávány vstupenky, upomínkové předměty a budou rovněž sloužit např. pro výstavy oživující provoz rozhledny. Spodní část by bylo vhodné provést z nehořlavého materiálu. Nad touto základnou by mělo následovat provedení, které by se mělo blížit původnímu řešení Hýlačky (silueta, tvar husitské hlásky). Plošina, ze které budou výhledy do krajiny, musí být krytá jak seshora, tak ze stran. V horní části na vyhlídkovém ochozu je třeba pamatovat na umístění panoramatu na plochu parapetu nebo nadpraží. Nad úrovní 30 m bude zachována návětrná plocha min. 10 m2 s výškou min. 3 m, výchylka konstrukce v úrovní 32 m nesmí přesáhnout 1 stupeň. Schodiště na vyhlídkový ochoz musí být odděleno od zázemí, aby byl umožněn vstup na rozhlednu bez průchodu zázemím a byla tak vytvořena možnost provozovat vyhlídky i bez stálé služby pomocí např. turniketu na mince apod. Řešení musí odpovídat platným normám. Důraz v řešení musí být kladen na jednoduchost stavby (finanční náklady) tak, aby i v budoucnu nepotřebovala vysoké finanční náklady na údržbu.AUTORSKÁ ZPRÁVAKontext


Rozhledna byla symbolem pro široké okolí (aglomeraci Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí) na než poskytovala výhled. Byla přítomna, i když nebyla vidět z dálky. Byla krásnou stavbou, idealizací a romantickou interpretací gotiky, táborské historie, husitství. Víc na základě interpretace než na základě samotné formy (pro tvar husitské hlásky jsme nenašli žádný historický předobraz). Chápeme a respektujeme zaniklou formu rozhledny Svobody a snažili jsme se k ní při návrhu najít adekvátní současnou podobu.Analýza místa

Větrovy - městská část, nemají patrnou strukturu obce. Jeví se jako osada Tábora nejen statutárně ale i svou urbanistickou formou. Svojí polohou a morfologií terénu je kopec Hýlačka ideálním místem pro rozhled na celou aglomeraci (unikátní v rámci ČR). Přesto, že při vzniku rozhledny v r. 1920 tato aglomerace neexistovala, tím víc je opodstatněná její poloha dnes, její vztah s městem. I dnes přítomnost rozhledny má velký význam z hlediska setkávání, kulturního významu pro celou vesnici a nahrazuje funkci návsi, která ve struktuře osídlení není. Existenci tohoto místa pokládáme za důležitou, i když jsme si vědomi, že se zde nedaleko nachází jiná stávající nebo se nově formující živá místa (sportovní areál, zoo), která ovšem nemají požadovaný charakter nahrazující náves- místo setkávání – veřejný, otevřený, kulturní.


Rozvaha nad zadáním

Respektujeme zadávací podmínky a požadavky. Na jejich základě hledáme odpovídající vnější formu a variabilní provozní strukturu. V toleranci zadání překračujeme hranici pozemku vlastněného KČT do pozemku vlastněného městem Tábor. Pouze však dřevěnou palubou, nikoliv hmotou rozhledny.Ambice / Idea

Hledali jsme formu hmoty respektující požárem zaniklou rozhlednu. Výraz současný, čistý, pevný a jasný. Snažili jsme se citovat a inspirovat se, ale nekopírovat zaniklou stavbu. Půdorys trojúhelníku vznikl modifikací půdorysu původního. Navržený tvar připomíná siluetu původní stavby, s ohledem na potřebnou a logickou změnu proporce a výšky nové stavby. 
Rozhledna je především cesta vzhůru, nemáme rádi odbytý výstup pouze schodištěm bez prostorového zážitku z výstupu. Vytvořili jsme promyšlenou cestu na vyhlídku. Hmota rozhledny umožňuje difuzi světla do vnitřního prostoru a částečné průhledy ven během cesty, která vrcholí zcela otevřeným prostorem kde je teprve hlavním motivem výhled do krajiny. Chtěli jsme, aby vnitřní navržená hmota měla potenciál v interiéru stejně tak, jako výraz vnější hmoty pláště a fasády.
Pohled na věž je při její výšce stejně důležitý jako pohled z věže. Jsme si vědomi, že pohledový beton není příliš oblíbeným materiálem, proto a i s ohledem na osud spálené Hýlačky jsme zvolili povrchovou úpravu blingcrete. Jedná se o skleněné kuličky o průměru 5mm zpola zapuštěné v betonu. Na světle vytváří nádherný efekt pomocí odraženého světla. Nová rozhledna tak bude nejen prosvětlena uvnitř, ale bude i zářit do okolí (hořet aniž by shořela).


První kontakt s rozhlednou probíhá už z velké dálky. Mezi stromy vyrůstá jasný, tajemný tvar. Následně se skrývá při průchodu obcí. Další pohled se otvírá při příchodu po cestě do kopce. Návštěvník následně vstupuje na dřevenou palubu, která ho navádí do jasného vstupu. Ocitá se ve volném otevřeném prostoru, ohraničeném třemi do sebe zaklesnutými stěnami, sbíhají se někde nahoře. Při pohledu vzhůru vidí cestu, která ho čeká. Je prosvětlena visícím objektem, jenž vede světlo z vrcholu rozhledny do nitra hmoty. Když člověk stoupá dál po schodech, má možnost během výstupu shlédnout expozici, nacházející se na rozšířených podestách. Zároveň má v rozích možnost nahlédnout úzkými škvírami ven z rozhledny a tušit tak své okolí. Škvírami zároveň dovnitř proniká tlumené světlo. Uvnitř je tak mírné světelné klima umožňující pokojný výstup. Potom, co vystoupí na samotnou vyhlídkovou plošinu, naskytne se pohled do všech stran s dominantním výhledem na Tábor.


Hmota rozhledny je orientovaná hlavní, vstupní stranou směrem na výhled k Táboru. Kolmo na osu tvořenou dvěma dalšími dominantami věží kostelů Proměnění Páně na Žižkově náměstí a věže kostela Československé církve husitské.
Navrhujeme nejen rozhlednu, ale i její předprostor sloužící veřejnému životu, sociálnímu kontaktu a to jak plánovanému tak i spontánní povahy.Provozní řešení - variabilita

Na základě provozních požadavků vytváříme následující scénáře užívání a jim odpovídající prostorová schémata.

Pouze vyhlídka - vstup do rozhledny zadním vchodem bez obsluhy (mincový zámek dveří). Zbytek přízemního prostoru rozhledny uzavřen mobilní dělící stěnou.


Divadlo - dělící stěna rozděluje vnitřní prostor na jeviště a zázemí. Na palubě před rozhlednou se zvedají lavice a vytváří se tak tribuna o třech schodech s výhledem orientovaným do hlavního přízemního prostoru rozhledny. Jevište může dle potřeby expandovat vně rozhlednu na plochu paluby a do jejího okolí.


Výstava - přízemí a přilehlý venkovní prostor je použitelný pro větší množství lidí při příležitosti vernisáže výstavy, nacházející se na podestách schodišť.


Kino - venkovní prostor funguje shodně jako během divadla. V hlavním vstupu je napnuto plátno, projektor je umístěn uvnitř rozhledny, chráněn před vnějšími vlivy. Obraz je promítán zpětnou projekcí.


Plný provoz - s obsluhou prodávající vstupenky na rozhlednu a suvenýry – všechny bariéry odstraněny, prostor je volný.

Hlavní vstup je možné uzavřít pomocí kovové rolety (podobné garážovým vratům) ukrytým v kapse pod první schodišťovou podestou. Stejně tak i vedlejší vchod lze zavřít a to pomocí posuvných dveří.Materiály

Převažujícím materiálem jak konstrukčně, tak pohledově je beton - nehořlavý, pevný, stálý. Plocha předprostoru je pojatá jako dřevěná fošnová paluba, která plynule přechází v podlahu hlavního prostoru rozhledny. Dřevěné je rovněž madlo zábradlí, které prochází celým prostorem až na samotnou vyhlídku. Dalším formujícím prvkem je světlo (viz popis cesty na vyhlídku). Difuzní skrz spáry, odražené – fasáda a světelný objekt světlovou, vedoucí denní světlo do vnitřku rozhledny. 

Světlovod se přes den nabíjí pomocí solárních panelů umístěných na vrcholu střechy a dle toho kolik stačil přes den posbírat energie, tak dlouho bude po setmění svítit, dokud se energie nevyčerpá a světlovod pomalu pohasne (diodami do vnitřku rozhledny). Slabý svit bude vidět přes zasklenou vyhlídku a postranní průhledové spáry do okolí. Při nedostatku světla nebo při zvláštních příležitostech se nabízí možnost přisvětlit rozhlednu stejnými diodami el. energií ze sítě.

Dle podmínek má být vyhlídka krytá ze stran i ze shora. Podmínky splňujeme, zároveň umožňujeme zasklení zasunout do kapsy ve stěně a vytvořit tak vyhlídku zcela otevřenou do stran.KONSTRUKČNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
ZÁKLADY:


Základová konstrukce- železobetonová deska tl 600mm , beton C 30/37, základová spára v hloubce -1,95 mSVISLÁ KONSTRUKCE:
Železobetonové stěny tl.220mm , beton C 30/37, v rozích je navržen průběžná štěrbina šíře 100 mm a to od úrovně +-0,0m do + 22,05 m. Stěny jsou v těchto místech vzájemně spojeny ocelovými válcovanými profily po 3 m výšky a na každé výškové úrovni v rovině podesty (funkce věnce) VODOROVNÉ KONSTRUKCE A SCHODIŠTĚ:
- výstup na vyhlídku je po železobetonovém schodišti šířky 1000mm, stupeň 250/190 , desce tl. 160mm. Zábradlí je navrženo jako železobetonová stěna v šíři 80mm a výšky od 1 až 1,1 m. Stěnové zábradlí bude opatřeno dřevěným madlem.

- po každém schodišťovém rameni následuje podestové patro. Podesty jsou rozšířené na 1800mm tl. 120mm, jsou stejně jako schodiště ukotveny do svislé stěny a vyneseny jako železobetonová konzola. 

- vrchní vyhlídková plošina je tvořena vodorovnou žb. deskou tl. 300mm (rozměry desky - rovnostranný trojúhelník o straně 8100 mm u prostřed s trojúhelníkovým otvorem o straně 2400 mm a otvorem pro schodiště (3000x1000mm) se skrytými průvlaky shodné výšky jako deska a šířky 200mm orientovanými dle půdorysu vyhlídky. Světlá výška vyhlídky je 2600mm.

- na vyhlídce je v parapetní stěně vytvořena vnitřní kapsa, do které je možno zasunout zasklení vyhlídky (okenní pás). Tento okenní pás bude tvořen ocelovým rámem s jednoduchým zasklením výšky 1800mm.

- nad vyhlídkovou plošinou se nachází žb konstrukce výšky 7230mm nesená 3 sloupy v krajních bodech trojúhelníkového prostupu v žb desce vyhlídky - (500x500x500 mm, výška sloupu - 9830mm, sloup spojen s průvlaky v železobetonové desce vyhlídky). Prostor určený pro uvažovanou instalaci technologie vysílače mobilní sítě a prostor technologie světlovodu je přístupný z vyhlídky po otevření poklopu a vystoupání po teleskopickém žebříku. 

- povrch schodiště, podlah mezipodest a ostatní podlahy a povrchy svislých stěn budou provedeny jako pohledový beton.

OPTICKÝ SVĚTLOVOD :

Skrz celý objem rozhledny prochází solární světlovod. Ten přes den vede skrz horní prosklený otvor světlo až do dolních pater rozhledny přenosem přes optická vlákna (optické vlákno dl 32m, celkem 150ks), při nedostatku denního světla je světlovod přisvětlován led diodovým páskem. Zbytek plochy střechy, který není prosklený (rozměry viz výkres) je osazen fotovoltaickými články, které umožní nasvícení světlovou na určitou dobu i po západu slunce. 
Optická vlákna v počtu 150 kusů tvoří dohromady tvar jehlanu s podstavou rovnostranného trojúhelníku jsou v nejnižším místě nakotvena do zavěšeného závaží = špičky, shodné geometrie, provedeného ze skla nebo křišťálu.FASÁDA :

Železobetonová obvodová šikmá stěna je z interiéru a i z exteriéru provedena jako pohledový beton. Z exteriéru je beton pokryt povrchovou úpravou blingcrete - skleněné kuličky průměru 5mm zpola zapuštěné do hmoty betonu. Hustota skleněných kuliček je navržena od horní úrovně - hustě a směrem dolů s postupným řídnutím. Ve výšce +6,0 až ±0,0 m již jen čistý pohledový beton.VSTUPNÍ PODLAŽÍ :

- rozměry navržené rozhledny na úrovni vstupního podlaží, která je ve tvaru rovnostranného trojúhelníku, jsou tři strany délky 13200mm.

- před rozhlednou je navržena plocha v šíři 5,4m s vrchním povrchem opatřeným dřevěnými lepenými fošnami tl. 80mm šířky 450mm. Na tuto plochu navazují tři výsuvné lavice (schody), každá šířky 900mm na jaklových výsuvných rámech spustitelných do bet. kapes, zapuštěných v zemi. Lavice jsou z horní strany opatřeny dvojicí fošen tl. l 80mm šířky 450mm. Dřevěná podlaha před rozhlednou přechází i do interiéru rozhledny. Do interiéru rozhledny se vstupuje otvorem 9600 x 4000 mm. Ten je uzavíratelný plechovými rolovacími vraty - do kapsy pod podestou, která je nad nimi. V kapse pro vratovou roletu bude prostor pro plátno na projekci letního kina. Uvnitř rozhledny je navržen projektor pro promítání na zmíněné plátno - (letní kino promítáno zpětnou projekcí -projektor chráněn před povětrností)

- po vstupu do rozhledny se na levé straně nachází schodiště - začátek výstupu, prostor pod ním je uzavřen 100mm silnou žb. příčkou za níž je sklad, místo prodeje vstupenek, vitrína se suvenýry, vše uzavíratelné posuvnými dveřmi. Vpravo se nachází příčka s podobnou geometrii (křivka výstupu schodiště) za níž jsou další provozní prostory využitelné jako sklad, záchod pro obsluhu rozhledny a zázemí pro konané akce - např. divadelní vystoupení

- uprostřed prostoru se nachází posuvná a otočná a rozkládací stěna, kterou je možno prostor různě dělit pro potřeby divadla, vernisáže, případně jí jde tento prostor uzavřít a vytvořit koridor od zadního vstupu přímo ke schodišti (omezený provoz rozhledny pouze se vstupem na vyhlídku).
0 komentářů
přidat komentář

Související články