Revitalizace prostoru parku Komenského ve Zlíně – výsledky soutěže

Zdroj
ČKA
Vložil
Tisková zpráva
13.07.2011 00:05
Jednokolová veřejná anonymní projektová architektonicko-urbanistická soutěž
Vyhlašovatel: Statutární město Zlín
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko - urbanistického návrhu na revitalizaci prostoru parku Komenského ve Zlíně, který je součástí přístupových cest ke Kulturnímu a univerzitnímu centru (dále jen KUC), a koncepce řešení s cílem vytvořit podmínky pro krátkodobou relaxaci v centru města všem věkovým kategoriím obyvatel.
Termín konání soutěže: 15. 3. – 16. 5. 2011
Porota: Miroslav Adámek, Bedřich Landsfeld, Dagmar Nová, Ján Stempel, Zdeňka Vydrová, Kateřina Tuzarová, Pavel Hnilička; náhradníci: Eva Štauderová, Pavel Jungmann, Václav Krátký, Pavel Šimeček, Milan Nytra
Ceny a odměny celkem: 360 tis. Kč
Počet odevzdaných návrhů: 13

Ceny a odměny:

1.cena - 160 000,-Kč

autor:
Ing. Václav Babka, Ing. arch. Pavel Mudřík, Ing. Lucie Radiová, Ing. Zdeněk Sendler
spolupráce: Ing. arch. Eva Šopíková, Ing. arch. Marian Lanc, Ing. Michaela Čechová

hodnocení poroty: Návrh představuje jasný a silný názor. Porota konstatuje, že tento návrh nejlépe splnil zadání soutěže a doporučuje jej k realizaci. Kompozice parku je jednoduchá a čitelná. Základním motivem je stříhaný trávník pod korunami vzrostlých stromů, jež je v obvodu doplněn intenzívní výsadbou. Velmi dobře je řešen prostor podél ulice Školní v návaznosti na knihovnu a nárožní pavilon. Vložená okružní elipsovitá cesta se správně osazenými lavicemi po obvodu vymezuje střední centrální palouk a dává návštěvníkovi zakusit pocit jasné orientace v prostoru. Památník a altán se v této koncepci stávají solitéry mezi stromy. Navržená salla terrena je vhodným a zajímavým stínícím prvkem dětského hřiště. Ze způsobu zpracování soutěžního návrhu je vidět profesionalita autorů a jejich zájem o architekturu včetně detailů, jež jsou přiměřené a přesvědčivé. Porota je toho názoru, že autoři budou schopni dopracovat dokumentaci do úspěšného cíle.  Porota doporučuje v dalších projektových fázích se zabývat těmito body:
- vstup do knihovny z Tř. T. Bati - je otázkou, zda by prostoru neprospěla větší propustnost
- keřové podrosty na okrajích parku podél třídy T. Bati a ul. Štefánikovy – otázkou je jejich výška a míra zahuštění, aby neclonily průhledům
- doplnění pěšího přechodu ke KUC přes Štefánikovu ulici u ulice Gahurovy. Porota doporučuje posílit tuto pěší vazbu pro význam celého parku.
- šířka „spojnice moderního města s historickým centrem“ je možná ke svému významu příliš úzká
- uvedené náklady na realizaci se při srovnání s ostatními návrhy jeví jako mírně nadhodnocené.

2.cena - 120 000,- Kč

autor: Ing. Maxim Turba, Ing. Radka Špičáková, MgA. Petr Souček

hodnocení poroty: U soutěžního návrhu porota velmi ocenila koncepční přístup autorů a přesvědčivé grafické zpracování výkresů situace a řezů. Na rozdíl od řady ostatních soutěžních návrhů autoři správně vyhodnotili význam domovní fronty ulice Školní pro formování parku. Přisoudili proto pásu podél této ulice vyšší význam a odlišili tvarováním zpevněných ploch. Na zbylé ploše porota ocenila přehlednost a logiku vedení pěších tras.
Diskuse proběhla nad prvkem amfiteátru a nad situováním altánu v přímé vazbě na pěší přístup z ulice Sadové. Určité obavy vzbudil objekt WC a občerstvení z hlediska reálnosti jeho výškového osazení a vedení okolních pěších tras. U zpevněných ploch byly výhrady k příliš vysokému rozsahu mlatových ploch z hlediska jejich odolnosti při exponovaném provozu a také z hlediska údržby. Jedná se však jen o dílčí nedostatky, které je možné bez větších problémů odstranit během případného dalšího rozpracování jinak porotou vysoce hodnocené koncepce řešení parku.
Z hlediska výše uvedených investičních nákladů se jeví značně podceněné náklady na realizaci.

3.cena - neudělena

odměna - 50 000,- Kč

autor:
ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI s.r.o.: Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Jaroslav Šafer
spolupráce: Ing. arch. Ladislav Fescu, Ing. arch. Jakub Koníř, Ing. arch. Pavel Lesenský, Ing. arch. Radek Toman

hodnocení poroty: Návrh se zabývá celou centrální části Zlína s odvážným a novátorským přístupem. Velkým přínosem návrhu je práce v širším kontextu a vazbách včetně napojení na objekt tržnice, Prioru a nového KUC. Navržená přeložka Gahurovy ulice by si vyžádala hlubší posouzení z hlediska proveditelnosti. Porota nemá jednoznačný názor, zda-li je toto přeložení správné. Bez něj je však realizace tohoto konceptu těžko představitelná. Návrh parku je velice silný a osobitý. Vnáší do parku hierarchii prostorů v podobě zpevněných promenád, podél nichž se řadí různorodé aktivity. Autoři dobře řeší prostor před knihovnou. Otázkou je vedení bruslařské dráhy, jež je možná příliš krátká. Celkově je návrh pečlivě a kvalitně zpracovaný a přináší městu velmi zajímavé podněty.

odměna - 30 000,- Kč

autor: INTAR a.s.: Ing. arch. Tomáš Dohnal, Ing. arch. Pavel Šlejhar, Ing. arch. Veronika Bubeníčková
spolupráce: Bc. Martina Dvořáková, Bc. Martin Novák
hodnocení poroty: Navržená koncepce ve velké míře respektuje dosavadní charakter a využití parku, zvýrazňuje pěší napojení směrem ke KUC, civilní formou zapojuje památník do prostoru parku. Přínosem může být nová, klidovější poloha dětského hřiště v návaznosti na stávající objekt knihovny s novými funkcemi (s kavárnou). Úprava severního předpolí knihovny vhodně reaguje na blízkost historické části centra města, diskutabilní jsou detaily řešení se zídkami v severním a jihozápadním nástupu do parku a také řešení altánu jako součásti pěších komunikací, kde se jeho využití může jevit jako problematické. Návrh byl odměněn pro střízlivost řešení koncepce a jeho výstižné řešení problematických míst, včetně nástinu řešení úprav ulice Školní.

Více informací: www.zlin.eu
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Bad joke!
Lulz
16.07.11 10:56
tak co ja tam udelam?
tony
16.07.11 10:33
zobrazit všechny komentáře

Související články