Nové administrativní centrum Lesů ČR - výsledky soutěže

Dvoufázová veřejná projektová architektonická soutěž

Zdroj
Lesy České republiky, s. p.
Vložil
Tisková zpráva
05.02.2017 08:15
CHYBIK + KRISTOF
Atelier bod architekti
DAM architekti s.r.o.
K4 a.s.
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Atelier CMJN

Předmětem soutěže byl návrh novostavby administrativního centra Lesů České republiky v Hradci Králové, jehož stavba je lokalizována do areálu současného sídla státního podniku Lesy České republiky, s. p. v Hradci Králové, při zajištění objektivní vhodnosti architektonického řešení k požadavkům vyhlašovatele na účel a provoz administrativního centra.

Vyhlašovatel: Lesy České republiky, s. p.
Statutární zástupce: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel 

Sekretář soutěže: Ing. arch. Tomáš Veselý

Řádní členové poroty - závislí
Ing. Jiří Boháček
MUDr. Zdeněk Fink
Ing. Daniel Szórád, PhD

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. Jan Aulík
Doc. Ing. Miroslav Šik
Prof. Dorte Mandrup
Prof. Dietmar Eberle

Náhradníci poroty - závislí
Ing. Karel Buchta, Ph.D.
Ing. Igor Kalix, MBA
Ing. Václav Lidický
Ing. Radovan Srba
Ing. Petra Matoušková
Ing. Lenka Zahálková
Ivan Chalupa
Daniel Kocour
Ing. Miroslav Matějka
Petr Štefec

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Pavel Hnilička
Ing. arch. MArch Adam Gebrian

Datum konání soutěže: 12.7.2016 - 10.1.2017
Datum zveřejnění výsledků: 1.2.2017
Počet odevzdaných návrhů: 42
Ceny a odměny celkem: 3700000,- Kč1. cena - 1550000,- Kč
Autoři: CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s. r. o. + K4 ARCHITECTS & ENGINEERS + Ing. arch. Jan Stolek + breathe.earth.collective
Hodnocení poroty: Tento návrh budovy Lesů ČR je velmi citlivě integrován do okolní přírody. Budova se prolíná s lesem a vytváří kompozici mimořádně přívětivého měřítka. Koncept je založen  na centru, srdci objektu, z kterého se rozvíjí 5 modelovaných prstů, jednotlivých provozních částí budovy. Navržený koncept nepřipomíná konvenční správní administrativní budovy minulosti, spíše se podobá jinému typu veřejných budov, např. univerzitních kampusů a škol, což naplňuje moderní vizi stavby orientované do budoucnosti. Přínosem návrhu je velmi přirozené otevření objektu do předprostoru, symbolické spojení a úzké prolínání s přírodou. Dvoupodlažní řešení umožňuje velmi rychlé a snadné komunikační pohyby mezi oběma podlažími „subcenter“. Subcentra představují jakési neformální pracovní a velmi dobře fungující zóny, které přispějí k dalším možnostem příjemného pracovního prostředí a mohou sloužit i jako vhodná kapacitní rezerva. Při dalším eventuálním rozvoji projektu může být spíše dílčí otázkou přiměřenost velikosti těchto subcenter vzhledem k ostatním kancelářským plochám. Konstrukční a dispoziční řešení nadzemních částí je ve vzájemném souladu, umožňuje volbu jednotlivých kanceláří coby jednotlivých buněk i jako tzv. open space, eventuálně v kombinaci obou. Nespornou kvalitou tohoto návrhu jsou výhledy ze všech kanceláří a jejich dostatečné denní (přirozené) osvětlení. I přes méně kompaktní dispoziční schéma má návrh přijatelnou efektivitu. Objekt má navrženou dostatečnou konstrukční výšku pro optimální osvětlení i vnitřní instalace. Autoři navrhli uvěřitelnou modularitu pro deklarované řešení dřevěným konstrukčním systémem. Je to právě modularita objektu, která se pravdivým způsobem propisuje do fasád vytvořených střídáním pevných a prosklených panelů, přičemž byla dodržena rovnováha mezi požadavky na přirozené osvětlení a energetickou přiměřenost. Realizovatelnost projektu v etapách tak, aby nedošlo k podstatnému přerušení provozu Lesů ČR, je možná. Pokud by měla porota tomuto návrhu něco vytknout, pak by upozornila na fakt, že návrh neobsahuje zcela stejný půdorys podzemní a nadzemní části; v případě zvolení tohoto návrhu jako vítězného by bylo vhodné tento detail v rámci suterénu korigovat, což by nemělo být problematické. Zakládání nadzemních podlaží částečně mimo obrys suterénu by totiž mohlo komplikovat a prodražit stavbu. Porota by závěrem shrnula, že tento návrh představuje progresivní a citlivou architekturu vynikajícím způsobem reprezentující Lesy ČR. Navrhované řešení zaručuje hospodárnost a ekonomickou přiměřenost návrhu a je tak zcela vyhovující. Návrh zaujal porotu propojením vnitřních prostor a venkovní přírody, svojí funkční, konstrukční a architektonickou kvalitou, včetně mimořádně vysoké kvality jeho zpracování. Porota pozitivně hodnotí i skutečnost, že autoři do druhého kola předložili výrazně dopracovaný a logicky a funkčně promyšlený návrh.2. cena -  částka 930000,- 
Kč
Autoři: Ing. arch. Sosna, Ing. arch. Straka, Atelier bod architekti s.r.o., Ing. Svoboda
Hodnocení poroty: Urbanistický koncept tohoto soutěžního návrhu je v pozitivním slova smyslu přehledný a jednoduchý. Navrhovaná stavba s charakterem nízkého pavilonu má harmonický a jasný vztah ke krajině, je vlídná a otevřená široké veřejnosti a vytváří tak přívětivý veřejný prostor. Efektivní koncept kompaktního půdorysu umožňuje racionální dispoziční řešení a má těsnou vazbu k vnější přírodě. Centrálně řešený přístup do objektu, na který je napojena vstupní hala, umožňuje při klasickém dispozičním uspořádání jasnou orientaci v objektu. Přívětivá a nekomplikovaná architektura využívající dřevo v četných konstrukcích podtrhuje atmosféru celkové otevřenosti návrhu. Jednotlivé kanceláře různých typologií mají dostatek přírodního světla a je zde umožněno využití čerstvého vzduchu k větrání prostor. Vysoká funkčnost a kompaktnost projektu umožňuje efektivní řešení daného zadání, drobnějším nedostatkem návrhu je lehce menší plocha oproti původnímu stavebnímu programu. V dané dispoziční struktuře je však tento nedostatek poměrně jednoduše napravitelný. Menší počet kanceláří umístěných v jižní části návrhu budovy má diskutabilní proporci vzhledem k pracovnímu komfortu (na danou hloubku jsou příliš úzké). Část chodeb mezi kancelářemi nebude zřejmě mít dostatečné denní osvětlení. Porota v rámci detailního a objektivního hodnocení tohoto jinak velmi zdařilého návrhu ještě uvedla, že z návrhu jednoznačně nevyplývá realizovatelnost v proklamované dřevěné nosné konstrukci. Navíc fakt, že ne všechny vertikální nosné konstrukce jsou průběžné ze suterénu, může způsobit vyšší náklady stavby. Realizovatelnost projektu v etapách tak, aby nedošlo k podstatnému přerušení provozu Lesů ČR, je možná. Oproti návrhu podanému v prvním kole soutěže došlo ze strany soutěžícího ke zlepšení řešení předprostoru budovy – krajinářských úprav a parkovacích ploch; veškerý potenciál pro nalezení zcela vyhovujícího krajinářského řešení však nebyl vyčerpán. Porota by závěrem shrnula, že navrhované řešení je hospodárné a ekonomicky přiměřené. Návrh zaujal porotu svojí funkční, konstrukční a architektonickou kvalitou, včetně kvality jeho zpracování. Autorům tohoto návrhu se podařilo nalézt velmi účelně řešený projekt, který je vhodným a přiměřeným řešením.3. cena - 620000,- Kč
Autor: 
DAM architekti s. r. o.
Hodnocení poroty: Návrh je monumentální. V jeho kontuře dispozice se symbolicky odráží obrys České republiky. Svojí monumentalitou se budova distancuje od okolí. Fasáda objektu je vytvořena kmeny připomínajícími hustý les. Porota oceňuje výraz domu, který však spíše odpovídá monumentálnímu památníku, než administrativnímu centru. Dá se očekávat, že venkovní stromořadí povede k určitému oslabení dojmu z kancelářských prostorů a chodeb. Obraz, zvenku fascinující, ale v dispozičním řešení kanceláří nenachází vhodnou modularitu. Projekt nepodává přímý důkaz o možnosti efektivního využití dřeva na vnitřní konstrukce. Řešení podle názoru poroty odpovídá spíše tradičnímu řešení ze železobetonu. Dispoziční řešení s vnitřní chodbou bez přirozeného osvětlení neukazuje dostatečnou variabilitu. Umístění ubytovacích částí do spodního podzemního podlaží s orientací na sever porota nepovažuje za vhodné. Rovněž zastřešení parkoviště a jeho umístění porotu nepřesvědčilo o dispoziční a ekonomické výhodnosti. Ve druhém kole návrh výrazně pokročil, postup výstavby (etapizace) z pohledu nepřerušeného fungování Lesů ČR je vhodný. Ekonomicky je i vlivem výšky domu a řešení parkování se zelenou střechou návrh nejdražší.Odměna - 300000,- Kč 

Autor: CUBOID ARCHITEKTI s. r. o.
Hodnocení poroty: Na první pohled jednoduché a přímé architektonické řešení s lapidárním tvarem. Řešení fasády je neokázalé, byť mainstreamové. Dřevo je coby stavební materiál vhodně a realisticky využito. Optické uzavření kompaktního, lapidárního tvaru domu ale odtrhuje dům od okolní přírody. Architektura třípatrové budovy vychází z klasických dřevěných konstrukcí. Typologicky se jedná o dvou až třítraktové řešení se dvěma vnitřními atrii, která jsou plně zastřešena. Na prosklených střechách jsou dále umístěny fotovoltaické panely, které atria dále zastiňují. Část kanceláří je umístěna tak, že okna ústí pouze do tohoto prostoru. Vzniká otázka vhodnosti osvětlení a větrání těchto částí. Není zde možnost přirozeného větrání. Také kvalita denního osvětlení zde bude zřejmě nižší. Efektivitou se projekt řadí k ekonomicky náročnějším. Údržba horizontální lamelové fasády bude i přes použití kvalitního materiálu náročná a neodpovídá představě o dlouhodobě udržitelné koncepci. K otázce etapizace projektu porota uvádí, že projekt počítá s demolicí objektu Silvia před vlastní realizací nového sídla. Tato demolice by vedla k dalším přímým nákladům. Dá se současně počítat s velkými provozními problémy. Podlaží na dně atria se oproti návrhu v prvním kole nijak nevyvinulo. Porota s politováním konstatuje, že projekt od prvního kola plně nerozvinul své jinak velice podnětné koncepce směrem k jejich realizovatelnosti. Pro doplnění porota uvádí, že v atriích jsou umístěny stromy mírného pásu, které porota nepovažuje za vhodné do interiéru domu, vhledem k tomu, že musí projít i zimním přírodním cyklem. Ani kanceláře s výhledem přes masivní pevné lamely fasády porota nepovažuje za vhodné řešení.Odměna - 300000,- 
Kč
Autoři: Atelier CMJN - AED project
Hodnocení poroty: Základní myšlenka návrhu byla v prvním kole budova, která se otáčí kolem otevřeného venkovního atria. Budova, která se integruje do přírody. Porotu fascinovala elegantnost zaoblené formy v lesoparku. Pozice hlavního vchodu do objektu byla přesvědčivým prvkem projektu. Ve druhém kole se z atria stal vnitřní prostor, zastřešený dřevěnou konstrukcí s důvěryhodnými proporcemi jednotlivých dřevěných prvků. Tím návrh vytváří prostor pro schodiště a pro pohyb v budově. Na druhou stranu ale zhoršuje kvalitu osvětlení a přístup čerstvého venkovního vzduchu do kanceláří, které k tomuto atriu přiléhají. Dá se očekávat, že hlavní atmosféra atria tyto nedostatky nevyváží. Projekt také počítá s demolicí objektu Silvia v první fázi výstavby. Návrh doporučuje zvážit využití dočasných prefabrikovaných budov, nenabízí pro ně ale žádné umístění a ani řešení tohoto dočasného stavu. Konstrukce je v dobrém slova smyslu jednoduchá, porota oceňuje dispoziční řešení bez vnitřních sloupů, které umožňuje vysokou flexibilitu a variabilitu. Porota pozitivně hodnotila krajinné úpravy kolem objektu. Podle ekonomické analýzy se ale jedná o poměrně nákladný projekt. Propracované řešení prostoru před budovou a vhodné umístění venkovního parkoviště bylo podle poroty narušeno umístěním provozu myčky a dílny do samostatného objektu. Radikální změna mezi prvním a druhým kolem podle poroty nevedla k vyřešení definovaných problémů a ani k očekávanému výsledku. Vysoké kvality, pro které byl návrh do druhého kola vybrán, nebyly žádným způsobem rozpracovány, spíše došlo k jejich mírnému popření.Mimořádná odměna z I. kola soutěže - 50000,- Kč 

Autor: Akad. arch. Jiří Deýl
Hodnocení poroty: Návrh oceněný za pozici a umístění projektu z hlediska urbanistického, které představuje zajímavým způsobem řešené otevření prostoru před budovou pro širokou veřejnost.Mimořádná odměna z I. kola soutěže - 50000,- Kč 

Autoři: Anne-Sereine Tremblay, Bartosz Michal Haladus
Hodnocení poroty: Za velmi zajímavý přístup k integraci budovy do krajiny tvořené okolními lesy. Druhým důvodem pro udělení ceny tomuto návrhu byl přístup k nákresu projektu, který v podstatě přistoupil k rozšíření okolních lesů a ne k jejich potlačení.Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články