Architektonická soutěž na Centrum halových sportů - 1. místo

Autoři: 
Atelier 8000 / 
Ing. Martin Krupauer, 
Ing.arch. Jiří Střítecký

Zdroj
Milan Brabec, Statutární město České Budějovice
Vložil
Tisková zpráva
25.02.2013 14:35
Jiří Střítecký
Martin Krupauer
A8000 s.r.o.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ A ŠIRŠÍ VZTAHY
Sportovní hala umístěná na Dlouhé louce se nachází na velmi výhodném atraktivním a tradičním místě u soutoku Vltavy a Malše v těsné blízkosti dalších významných městských sportovišť (plavecký stadion, zimní stadion, fotbalový stadion) a především v docházkové blízkosti historického jádra města.
Lokalita je velmi dobře přístupná jak pěšky a na kole, tak autem či MHD.
Stávající územní plán města české Budějovice v atraktivní lokalitě Dlouhá louka neumožňuje zásadní extenzivní rozšíření zástavby, proto bude v maximální možné míře využito stávající plochy určené územním plánem pro sportovní areály.
Návrh sportovní haly využívá v historii již založený a dobou ověřený urbanistický koncept této lokality. Stromovka sahající svým zeleným klínem až k historickým hradbám města, revitalizovaný Sokolský ostrov, romantický soutok Vltavy a Malše, blízký Háječek a pobřežní pěší a cyklo promenády vytvářejí ojedinělé místo, v jehož těžišti se nachází českobudějovická sportovní hala. Ta spolu s fotbalovým, zimním a plaveckým stadionem vytváří výjimečnou sportovní enklávu města i regionu.
Sportovní hala se svojí nabídkou variabilního využití bude zázemím pro blízké školy i pro sporty mající těžiště v ostatních blízkých sportovištích.
Intenzifikovaná parkoviště osobních aut u haly, spolu s parkovištěm autobusů, budou také jedněmi z nejbližších a nejkapacitnějších parkovišť historického jádra a s výborným příjezdem.
Již dnes a zvlášť pak v budoucnosti se stanou významným nástupištěm „branou“ návštěvníků historického jádra, ale i návštěvníkům sportovních akcí na blízkých sportovištích a návštěvníkům a uživatelům administrativního centra města a kraje formujícího se v blízkosti budov Krajského úřadu.

OBJEMOVÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Navrhované objemové a architektonické řešení objektu vychází především z tvarosloví sportovních staveb, identifikuje se s funkcí objektu.
Základním principem je jasná čitelnost jednotlivých provozů i navenek, výsledkem je pak snadná orientace pro diváka a sportovce. Záměr je vlastně souborem staveb, tedy sportovní haly, tréninkové haly, atletického koridoru a zázemí.
Sportovní hala určená pro vrcholový a výkonnostní sport je tvořena jasně definovanou hmotou na kruhovém půdorysu. Uspořádání do kruhu umožňuje umístění největšího počtu míst pro diváky v nejatraktivnější poloze, tedy v blízkosti středu sportovišť. Oválné řešení tribun pak vytváří tolik žádoucí pocit „kotle“ přinášející maximální sportovní zážitek pro hráče i diváky. Hala je „zaklenuta“ dřevěnými vazníky, které jsou hlavním konstrukčním i architektonickým motivem celého interiéru.
Hmotovým kontrapunktem k objemu sportovní haly je hala tréninková. Ta je navržena
v jednoduché formě kvádru se zaoblenými rohy, její objem tedy plně vychází z její funkce. I tréninková hala disponuje místy pro diváky, které budou využity především při pořádání turnajů.
Objemová kompozice je doplněna tubusem 90 m dlouhého běžeckého koridoru, který je vsunut mezi obě haly na úrovni 2. nadzemního podlaží. Tubus má elipsovitý průřez a je nezbytným doplňkem celého záměru, a to jak z hlediska celkového architektonického řešení, tak především funkce.

PROVOZNĚ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ SPORTOVNÍ HALY A POPIS VÍCEÚČELOVÉHO VYUŽITÍ

Dvě základní podmínky, tj. vytvoření dostatečného prostoru pro provoz extraligového volejbalového týmu a zároveň zajištění nepřetržité možnosti hrát a trénovat i ostatním, jsou spolu s požadavky na kvalitu a modernost řešení základními východisky řešení návrhu.
Jeho principem je naprostá variabilnost objektu umožňující v každém okamžiku jak přípravu vrcholových sportovců, tak i sportovců výkonnostních a mládeže, ale i současně probíhající vrcholné sportovní i společenské akce s vysokou diváckou návštěvností.
Těžišti řešení jsou dvě haly, sportovní a tréninková protnuté na úrovni 2. nadzemního podlaží běžeckým koridorem, umožňující svými rozměry jak intenzivní tréninkové využití (více hřišť na jedné ploše), tak extraligové i mezinárodní utkání nejen ve volejbale, ale i ostatních halových sportech. Sportovní hala navíc umožňuje velice jednoduše a efektivně uspořádat společenské akce s vysokou návštěvností i kvalitou prostředí.
Možnost souběhu jednotlivých využití hal umožňuje důsledné oddělení jejich jednotlivých funkcí a návštěvnických, uživatelských a diváckých „toků“.
Jak sportovci (vrcholoví, výkonnostní, mládež, školy), tak diváci jednotlivých hal, se pohybují pouze v prostorech jim určených. Naopak veškeré provozní i technická zázemí jsou společná a umisťována tak, aby byla co nejefektivnější a využitelná veškerým provozem.
Oddělitelnost a strukturovanost diváckých ploch umožňuje maximální úspornost jejich provozu.
Objekt je možné realizovat ve dvou etapách. V první etapě bude vybudována sportovní hala
s odpovídajícím sportovním a technickým a technologickým vybavením. Druhá etapa zahrnuje tréninkovou halu, atletický koridor a samostatné technologické vybavení (strojovnu VZT).

Sportovní plochy
Dvě sportovní haly tvoří jádro objektu.
sportovní hala - umožňuje uspořádání vrcholných utkání veškerých halových sportů. Variabilita řešení předních řad (teleskopické tribuny) zajišťuje nejenom optimální diváckou kapacitu hlediště, ale i těsný „kontakt“ diváků a hráčů. Naopak zatažení teleskopických tribun umožní maximální využití hrací plochy tréninkovými hřišti.
tréninková hala - je určena pro veškeré halové sporty. Její velikost umožňuje optimální rozmístění tréninkových ploch. Pevná tribuna zajišťuje i v této hale možnost pořádání sportovních podniků a zápasů.
kombinace hal - v jednom objektu nabízí kromě efektivity využití jejích sportovních ploch i v českých Budějovicích doposud nemožné pořádání velkých turnajů na jednom místě. Tedy možnost reagovat na současný trend především v mládežnickém sportu (větší konkurenční srovnání, ale především ekonomická efektivita a nutnost).

atletický koridor - bude nadále sloužit přípravě atletů v zimním, ale i letním období Sportovní zázemí

Objekt nabízí tři typy šatnového zázemí pro sportovce. Standardní šatny pro sportovce odpovídají snaze o variabilitu a maximální využití sportovních ploch. Šatny domácích (Volejbalový klub Jihostroj české Budějovice) a hostů odpovídají potřebám, trendům a požadavkům současného vrcholového volejbalu.

Divácké plochy a zázemí
Hlediště - šířka a hloubka řad umožňují pohodlné sezení na individuální sedačce. Výsuvnost spodních částí tribun zajišťuje maximální efektivitu využití hlediště. Technologie teleskopických tribun a přímá návaznost skladu židlí na plochu sportovní haly zajišťují vysokou efektivitu a rychlost úpravy haly pro její konkrétní využití.
Foyer - kontinuální a dostatečně kapacitní foyer umístěný u vstupu od řeky v 1. nadzemním podlaží přímo navazuje na divácké prostory obepínající celou halu na úrovni 2. nadzemního podlaží umožňuje jasný, přehledný, bezpečný a rychlý přístup k jednotlivým diváckým místům a kvalitní a komerčně využitelné trávení diváckého času mimo sledování sportovní či společenské akce (přestávky, čas před a po utkání, občerstvení, atp...). Součástí foyer bude i síň slávy Volejbalového klubu Jihostroj č. Budějovice. Díky variabilním stěnám bude možné, v případě potřeby, plochu foyer „zvětšit“ i o plochu síně slávy.
tréninková hala - nabízí standardní divácké sezení odpovídající sportovní hale. Přímý přístup k tribuně umožňuje provozní schodiště přes vrátnici.
Gastronomie - systém bufetů zajišťuje cateringovým způsobem občerstvení diváků sportovní haly
1.pp - mediální centrum s přímou vazbou na foyer, která bude při společenských akcích sloužit jako kapacitní šatna

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Sportovní hala
Konstrukčně je Sportovní hala řešena jako centrální stavba nad kruhovým půdorysem. řídící kružnice půdorysu má průměr 68,9 m. Obvodové konstrukce tvoří prefabrikované železobetonové sloupy předběžného rozměru 900/400 mm, pravidelně rozmístěné po obvodě objektu v segmentech 11,25 °, takže vytváří dvaatřicetiúhelník. Výška sloupů pod vazník je 11,1m . Zastřešení je provedeno nízkou kopulí s vrcholovou lucernou. Nosné prvky kopule tvoří kruhové dřevěné, lepené lamelové vazníky s proměnnou geometrií předběžného rozměru 900- 1200/240mm, které navazují na obvodové sloupy. Mezi vazníky jsou ukládány vaznice z hraněného řeziva a celá kopule je stabilizována ocelovými diagonálními ztužidly, provedenými proti sobě ve dvou navzájem kolmých osách . Vazníky jsou v místě lucerny propojeny prstencem a v místě osazení na sloupy je provedeno obvodové ztužidlo. Oba prstence tvoří ocelové prvky svařované z válcovaných profilů.
Nosné konstrukce haly jsou , s ohledem na lokalizaci stavby založeny hlubinně na vrtaných širokoprofilových pilotách. Podlahová deska je uvažována v tloušťce 30-40 cm, pro zabezpečení přenosu momentů ze sloupů do desky a zvětšení tuhosti styku deska x sloup (nutné pro snížení vodorovných deformací hlav sloupů) je deska zesílena trámy, probíhajícími po obvodě desky a v místech sloupů. Toto řešení umožní maximálně snížit průměr pilot, neboť není potřeba jejich spolupráce se sloupy při přenosu vodorovného zatížení od větru. Další výhodou je, že není třeba propojovat hlavu piloty se sloupy a podlahovou deskou. Variantním řešením je navržení základového prefabrikovaného roštu, který bude spřažený s podlahovou deskou.
Vnitřní konstrukce tribun, které navazují na obvodové sloupy i ostatní vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými prefabrikáty a pouze lokálně jsou doplněny monolitickými konstrukcemi v místech zcela atypických úprav. V místě napojení tribun je rovněž provedeno ztužení.

Obvodový a střešní plášť
Střecha je jednoplášťová, neprovětrávaná, s parozábranou, tepelnou izolací z minerální izolace a hydroizolační vrstvou pro minimální spády střech. Jako střešní plášť byl navržen průmyslově vyráběný hliníkový střešní systém se stojatou drážkou Kalzip.
Stojatá drážka je koncipována jako vodotěsná, nepouští vlhkost z venku dovnitř, ale dovoluje únik náhodně uzavřené vlhkosti ve střešní skladbě. Při zahřátí materiálu tak dojde k přeměně uzavřené vlhkosti ve vodní páru. Rozpínáním vodní páry dojde k pootevření stojaté drážky a vlhkost tak má možnost uniknout z konstrukce. Veškeré kotvení je skryto pod střešním pláštěm a nedochází tak k perforaci střešního pláště. To umožňuje kotvení na kotevní klipsy.
Celistvý plášť fasády je přerušený jen pásem oken v úrovni 1. a 2. n.p. Ve střeše je osazen systém světelných studen o průměru 1,5 – 2,5 m, nad hrací plochou, které svým tvarem umožňují rovnoměrné přisvětlení hrací plochy denním světlem, ale brání oslnění od přímého slunce.
Nad hlavním vstupem směrem od řeky jsou zvenčí umístěny membrány pnuté na ocelové konstrukci v mírném odsazení od fasády.

Tréninková hala
Je navržena jako jednopodlažní montovaný železobetonový skeletový systém, kombinovaný
s dřevěnými lepenými vazníky s táhlem, které zachytí vodorovné síly. Ve východní části objektu jsou vloženy tři patra zázemí, tribun a technologie. Lepené vazníky kruhového tvaru s táhlem budou řešeny viditelně jako součást interiéru objektu, této skutečnosti budou odpovídat i prvky střešního pláště. Skelet má modulaci 7,95x31,8m, výšku pod táhlo 9,5 m, polí je 6. Vzhledem
k nutnosti kotvení obvodového pláště jsou oba štíty doplněny sloupy v osových vzdálenostech 7,95m. Tuhost objektu je zajištěna štítovými a podélnými rámy, v podélných rámech je počítáno se zavětrovací stěnou uprostřed objektu. Do těchto zavětrovacích stěn bude zatížení od větru, působící na štíty, přeneseno zavětrovacím nosníkem, který bude součástí střechy. U celého objektu je předpokládáno vetknutí sloupů v patě a kloubové napojení vazníků. Obvodový plášť se předpokládá lehký, zavěšený na železobetonových sloupech.

Obvodový a střešní plášť má při menších rozměrech stejné vlastnosti jako na sportovní hale. Je doplněn pásem oken v západní fasádě.

Atletický koridor
Tento nový objekt je vložen mezi sportovní a tréninkovou halu. Jedná se o podélný oválný tubus, který je osazen nad úrovní terénu. Konstrukčně je tvořen dvoupodlažními příčnýmii rámy , které spočívají na solitérních podporách a jsou vzájemně provázány podélnými nosníky . Takto je vytvořeno podélné ztužení zajišťující stabilitu objektu. Vnitřní strop pod běžeckou dráhou je proveden jako ocelobetonová konstrukce , rovněž jako spodní část tubusu, kde je umístěnp sportovní zázemí. Objekt je opět založen na pilotách. Plášť je lehký,dílem prosklený.

Popis základního vybavení

Tribuny
Na prefabrikovanou nosnou konstrukci tribun budou osazeny stupně tribuny – prefabrikáty tvaru L, na které budou z čela osazeny sportovní sedačka
Sedačky na tribunách VIP budou na stejném principu, ale ve vyšším komfortu (čalounění)
Teleskopické tribuny budou dodány jako systémový výrobek. Teleskopická tribuna budou tvořeny ocelovou konstrukcí. Pochůzné plochy tribun budou opatřeny slzičkovým plechem. Vysouvání a zasouvání teleskopických tribun bude manuální. Obdobně sedačky na těchto tribunách budou systémové sklopné, plastové na sklopné noze.

Ilustrační schéma: plastová budou ve sklopném provedení, které umožňuje úsporu prostoru, kterou sedačka v hledišti zabírá.
s kovovou konstrukcí. Sedačky
 
Sedačky budou nehořlavé a v různobarevném provedení.

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ
Objekt bude napojen na stávající sítě technické infrastruktury obdobně jako stávající sportovní hala.
Sportovní hala bude vybavena nuceným větráním pomocí kompaktních VZT jednotek. Jednotky budou vybavena filtrací, ohřevem (teplovodní výměníky), rekuperací, příp. směšováním. Gastro provozy se budou řešeny cateringově ve vyhrazených prostorech.
Tréninkové hala je určen jako tělocvična pro míčové hry s hledištěm pro cca 200 diváků. účelem vzduchotechniky a klimatizace v této části je zajištění odpovídajících mikroklimatických podmínek v průběhu roku, přičemž hlavní doba využívání se předpokládá v zimním a přechodovém období.

Zařízení pro vytápění objektu
Produkce tepelné energie je určena pro pokrytí tepelných ztrát objektu, pro úpravu přiváděného čerstvého vzduchu a pro přípravu TUV. Zdrojem tepla bude tlakově nezávislá výměníková stanice, která bude zásobena z CZT. Stanice bude umístěná v úrovni 1.NP a bude dimenzována pro pokrytí potřeb obou etap výstavby.
Zásobování objektů bude zajištěno ze stávající přípojky přípojky, případně z nové kapacitnější přípojky v původní trase.

Vzduchotechnika
Prostor sportovní haly bude větrán rovnotlakým systémem s nuceným přívodem i odvodem vzduchu. Větrání bude zajišťovat přívodně-odvodní vzt jednotka vybavená deskovým rekuperátorem, filtrací, vodním ohřívačem a výparníkovým chladičem. Distribuce vzduchu bude zajištěna přes instalační šachty a technický prostor pod tribunami.
Tréninková hala bude větrána obdobným způsobem, ale s nižším komfortem. VZT jednotky budou umístěny v technologickém prostoru ve 3.n.p.
V šatnách a zázemí bude systém mírně podtlakový. Zařízení bude zajišťovat nucený odvod a přívod vzduchu. Větrání prostorů bude zabezpečeno podstropními vzt jednotkami vybavenými deskovými rekuperátory, filtrací a vodními ohřívači

Chlazení
Chlazení se předpokládá pouze u sportovní haly. Hlavním zdrojem chladu bude kondenzační jednotka. Jednotka bude pracovat s ekologickým chladivem a bude v takovém provedení, aby se eliminoval v maximální míře hluk a vibrace, které by se mohly šířit po objektu.
Distribuce chladu do prostoru haly bude prostřednictvím přiváděného čerstvého vzduchu za pomocí vzduchotechnické jednotky vybavené přímým výparníkem a prostřednictvím cirkulačních podstropních jednotek rovněž vybavenými přímými výparníky. Produkce a rozvod chladu budou řízeny systémem automatické regulace.
Zdravotechnika
Kanalizace splašková bude odvodněn gravitačně, do stávajícího kanalizačního řadu.
Dešťové vody ze zpevněných povrchů v místě areálových komunikací a parkovacích stání budou napojeny na dešťovou kanalizaci přes odlučovače ropných látek.
Vodovod bude napojen na stávající přípojku. 

Elektroinstalace
Rozvodna NN bude umístěna v samostatné místnosti v 1.n.p.. V rozvodně bude umístěn hlavní rozvaděč objektu, dále dle potřeby některé podružné rozvaděče.
Po podrobnějším posouzení lze předpokládat i umístění náhradního zdroje.
0 komentářů
přidat komentář

Související články