ACO Stormbrixx - novinka na poli retence a vsakování II.

Vložil
Pavlína Drbálková
20.11.2012 10:05
ACO Stavební prvky spol. s r.o.

Retence dešťové vody – regulovaný odtok
Regulovaný odtok dešťové vody do kanalizačního systému nebo vodoteče je stále důležitější především při silných srážkách. . Nejvyšší průtoková hodnota dešťové vody při přívalových deštích se tak utlumí a rozloží na delší dobu. Jako retenční nádrž může ACO Stormbrixx dešťovou vodu nejprve zachycovat a zadržovat, aby ji poté kontrolovaně a postupně odvedl do vodoteče či kanalizačního systému.

Tlumení srážek

Pod tlumením srážek se chápe postup, při kterém se nejvyšší průtoková hodnota přívalového deště rozloží  na delší časové období tak, že se voda odvádí pomalu a redukuje se nárazové odtokové množství vody.


Vsakování dešťové vody – účinné vytváření nové podzemní vody

Vytváření nové podzemní vody je jedním z ústředních témat hospodaření s dešťovou vodou. Díky vývoji vsakovacího systému ACO Stormbrixx nabízí ACO koncept, který představuje ekologicky cenné a účinné řešení při odvodňování nově budovaných projektů v pozemním stavitelství, dopravní infrastruktuře či residenční výstavbě, jakož i při následném porušení nepropustných veřejných či soukromých ploch s následným vsakováním.  Při vsakování se vznikající dešťová voda nejprve shromažďuje v odvodňovacím systému ACO Stormbrixx a poté postupně vsakuje do okolní půdy.

Základem pro vsakování je česká technická norma ČSN 75 9010 vsakovací zařízení srážkových vod. Okolní půda musí mít schopnost vsakování a nesmí v podloží obsahovat žádnou vzdouvající se vrstvu půdy. Díky průsaku se do půdy resp. Do podzemní vody nesmějí dostat žádné škodlivé látky.

Na následujících obrázcích si můžete prohlédnout průběh instalace ACO Stormbrixx


Základní půdorysné rozměry výkopu musí zajistit na všech stranách pracovní prostor 300 mm, který umožní dělníkům na staveništi přemístit bloky ACO Stormbrixx, geotextilii a geomembránu do příslušné polohy. Ideální je vyznačit půdorysnou plochu sprejovou barvou nebo značkovací šňůrou.
Únosnost půdy na úrovni dna výkopu musí odpovídat návrhovým zatížením. Z výkopu je odstraněn veškerý měkký jíl a je nahrazen zhutněným nesoudržným materiálem.


Na dně výkopu  je 100 mm zhutněná podkladní vrstva vyrovnaná do roviny. Správné vyrovnání a vyhlazení podkladní vrstvy je stěžejně důležité, přičemž únosnost podkladu musí odpovídat navrhovaným zatížením.
Na podkladní vrstvu a po stranách výkopu je umístěna geotextilii, přičemž minimální vzdálenost překrývání jednotlivých pruhů musí činit 300 mm.


Sestavení modulárních jednotek ACO Stormbrixx je provedeno podle velikosti půdorysu a požadované konfigurace jednotek.

Všechny volné kompletní jednotky se musí vzájemně upevnit pomocí spojovacích prvků ACO Stormbrixx.

Po obvodu konstrukce nádrže použijte boční panely na všechny vnější boxy, čímž vytvoříte pevnou boční stěnu.


Kryty zabrání propadávání zeminy do otvorů.


Pokračujeme hermetickým uzavřením geomembrány pomocí svarových spojů, popř. pásky.


Výkop je rovnoměrně zasypán podkladovým materiálem nebo zvoleným nesoudržným materiálem ve vrstvách 150-300 mm a následně zhutněn.
Plochy s dopravním provozem (např. parkoviště s omezeným vjezdem některých vozidel): Podkladový materiál, zhutněný ve 150 mm. Zatížení horní částí systému vlivem zhutňovacího zařízení nesmí překročit 2300 kg na 1 m šířky. Jestliže se mají jednotky instalovat pod zpevněnou plochou, může být součástí zásypu podkladní materiál zpevnění, pokud se dodrží minimální hloubky krycí vrstvy.
Plochy se zahradní nebo krajinou úpravou a plochy bez dopravního provozu: zvolený kopaný materiál s částicemi o velikosti menší než 40 mm v 300 mm vrstvě nad horní částí jednotek. Nad touto úrovní se může použít zvolený kopaný materiál. Zásyp a zhutnění ve vrstvách max. 300 mm. Zatížení horní částí systému vlivem zhutňovacího zařízení nesmí překročit 2300 kg na 1 m šířky.
0 komentářů
přidat komentář

Související články