Odvodňovací systémy ACO pro váš dům a zahradu

Vložil
Tisková zpráva
03.06.2014 08:45
ACO Stavební prvky spol. s r.o.

S dešťovou vodou je potřeba při stavbě domu počítat. Kromě střešních okapů a svodů je dobré myslet také na odvodnění zpevněných ploch okolo stavby. Společnost ACO poskytuje komplexní systémy k nakládání s dešťovou a odpadní vodou. Ve článku vás ACO provede možnostmi, které při stavbě či rekonstrukci vaší nemovitosti nabízí.

Majitel každé nemovitosti jistě řeší ochranu svého majetku před působením vnějších vlivů. Jedním z nich je i dešťová voda, se kterou je třeba při stavbě domu počítat. Kromě střešních okapů a svodů je dobré myslet také na odvodnění zpevněných ploch okolo stavby. Společnost ACO poskytuje komplexní systémy k nakládání s dešťovou a odpadní vodou a v následujícím článku vás provede možnostmi, které při stavbě či rekonstrukci vaší nemovitosti nabízí.
Existující odvodnění domů a jejich funkce

Odvodnění domů může probíhat několika způsoby. Rozhodující je, zda se jedná o odvodnění „řízené“ nebo „neřízené“.

U „neřízeného“ odvodnění jde o plochy, kde se odvodnění systémově vůbec neřeší. „Voda někam odteče nebo se někam ztratí“. Problém nastává v tom, kam se voda ztratí nebo kam až odteče. Prvopočáteční „úspory“ na odvodňovacím systému tedy mohou způsobit budoucí problémy s provlháváním samotné stavby nebo v případě mrazů k poničení konstrukčních vrstev zpevněných ploch a mnoho jiných komplikací, jejichž řešení nakonec samozřejmě znamená mnohonásobně vyšší finanční a časové výdaje než by stála samotná instalace odvodňovacího systému. Řízené odvodnění můžeme rozdělit ještě na povrchové odvodnění (zpevněných a nezpevněných) ploch a na svislé, obvodové nebo plošné drenážní odvodnění půdních souvrství. Zjednodušeně řečeno na povrchové a podpovrchové odvodnění. Podpovrchové odvodnění neboli drenáže jsou samostatnou kapitolou o odvodnění objektů a ploch v jejich okolí.

Povrchové odvodnění zpevněných ploch může probíhat pomocí liniových odvodňovacích žlabů ACO, bodových vpustí ACO nebo kombinací obou systémů naráz.

Liniové odvodnění pomocí žlabů ACO
je vhodné pro malé, ale i velké zpevněné plochy v okolí rodinných domů. Základní výhodou liniového odvodnění je odvedení vody pomocí samotného těla žlabů až po místo napojení na odtokové potrubí. Není zde tedy nutnost tvorby velkého množství přípojek (kanalizace) na odtokové potrubí. V případě liniového odvodnění není též nutno plochu spádovat k jednomu místu, jako je tomu u odvodnění pomocí bodových vpustí. Plocha tímto může být tedy spádována například je jedním směrem ke žlabové linii a proto je její povrch rovný, bez zbytečných zlomů a jiných překážek. Plocha je tak odvodněna, ale zůstává uživatelsky i esteticky na nejvyšší úrovni.

Odvodnění pomocí bodových vpustí ACO
je v případě privátních objektů typu rodinných domů vhodné spíše jen pro menší zpevněné plochy typu dvorků a různých jiných zákoutí. V případě bodové vpusti je totiž nutno táhnout přípojku k odvodňovacímu potrubí (kanalizaci) přímo ke každé jednotlivé vpusti. Pokud by tedy bylo nutné na ploše použít více než jednu vpust, s ohledem na její hydraulickou kapacitu, je lepší využít pro odvodnění liniových žlabů. Plocha odvodněná pomocí bodové vpusti musí být navíc kompletně vyspádována k této vpusti, aby voda nezůstávala na ploše stát nebo aby voda vpust neobtékala. Při použití bodových vpustí tedy vzniká nerovný povrch s nutností množství přípojkového potrubí na kanalizační síť. Tomuto lze zabránit například použitím bodové vsakovací vpusti. Ta je ovšem určena jen pro velmi malé plochy bez velkého množství vody a navíc ji lze využít jen s ohledem na hydrogeologické podmínky v místě instalace (pokud vsakování dovoluje půda, výška hladiny spodních vod a konstrukce případných přilehlých objektů).

Porovnání liniového a bodového odvodnění ACO

•    rovný, dopravně bezpečný povrch
•    bez kanalizačního potrubí
•    žlab vede vodu až k výtoku
•    snadné čištění celého systému

Bodové odvodnění:

•    složitá realizace
•    vlnitý povrch
•    mnoho kanalizace

Správná volba odvodnění pro Váš dům

Pro běžná odvodnění v okolí rodinných domů je tedy vhodnější použít liniového odvodnění než bodového a to především s ohledem na snadnost instalace a následnou estetickou i funkční kvalitu celého odvodnění. Liniové odvodnění pomocí žlabů je možno vybrat z nepřeberného množství různých rozměrových, zátěžových i designových variant, pro spokojenost každého zákazníka.


Liniové a bodové odvodnění ACO, popřípadě jejich kombinace

Oba systémy mohou existovat samostatně, ale i společně. Společně ovšem spíše jen v rámci jednoho objektu nebo celého areálu, kde například větší plochy obstarají žlaby a menší plochu (dvorek) obstará vpust. Prakticky není moc případů, kde by se kombinovaly oba systémy na jedné a té samé ploše, není k tomu důvod. Všechny liniové odvodňovací žlaby mají možnost napojení na odtokové potrubí, aniž by se kombinovaly se samostatnou bodovou vpustí. Jedním ze způsobů odtoku ze žlabu a tím i napojení na odtokové potrubí je použití systémové žlabové vpusti, která je ovšem součástí žlabové linie a proto nelze toto označit za kombinaci obou systémů.

Pokud jde o novostavbu, je ideální mít odvodnění navržené již od projektanta. Především s ohledem na následné napojení odvodňovacího systému na odtokové potrubí. Ale i v případě dodatečné instalace je dobré mít vše minimálně prokonzultováno s projektantem nebo jiným odborníkem z oboru, už jen proto, že je potřeba dodržovat legislativu, normy a právní předpisy daného státu. Každý odvodňovací systém musí být vhodně hydraulicky a zátěžově dimenzován, aby následně mohl dlouhodobě správně plnit svou funkci. Návrh lze zadat projektantovi nebo je možné se obrátit na odbornou firmu z oboru. Naše společnost ACO například tento návrh nabízí bezplatně a nezávazně! Jsme schopni vypočítat hydraulické zatížení a následně navrhnout systém odpovídající potřebám zákazníka.

Odvodňovací systémy určené pro „dům a zahradu“ se nejčastěji vyrábějí z polymerického betonu nebo kompozitního plastu. Materiál se volí s ohledem na následné designové a funkční požadavky na odvodnění, ale také s přihlédnutím ke snadné manipulaci, přepravě, skladování, instalaci atd. Velice důležitou součástí obou systémů je krycí rošt, který je nejen nejvíce namáhán zatěžováním a povětrnostními vlivy, ale zároveň je i nejvíce vidět, jelikož jde o vrchní část odvodňovacích prvků. Krycí rošty mohou být vyrobeny v různých designech (můstkové, mřížové, děrované, štěrbinové atd.) a také z různých materiálů (pozinkovaná nebo nerezová ocel, litina, plast, kompozitní plast). Momentálně je z našeho pohledu ideální kombinací žlab s roštem – obojí z kompozitního materiálu. Má velmi dobrou nosnost, nepodléhá povětrnostním vlivům, krycí rošt je velice podobný litinovému, celý systém je lehký a houževnatý a jeho instalace je opravdu snadná.

Životnost odvodňovacího systému ACO
Při správné volbě odvodňovacího systému a při jeho následné správné údržbě se dá hovořit minimálně o stejné životnosti jako u samotného stavebního díla. Velmi důležitým faktorem je správné dimenzování systému pro následnou zátěž, volba správného materiálu pro danou aplikaci, ale také samotná instalace, která musí odpovídat technickým požadavkům a předpisům každého daného výrobce! Běžně se tedy životnost může pohybovat v řádu desítek let. Krycí rošty, které jsou vystaveny největšímu namáhání a opotřebení je možno případně kdykoliv snadno vyměnit bez nutnosti rekonstrukce celého odvodnění.
Máte-li zájem o další informace, navštivte webové stránky společnosti ACO na www.aco.cz, či zkontaktujte naše technické pracovníky pro radu ohledně konkrétního případu.
0 komentářů
přidat komentář

Související články