Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách - výsledky soutěže

Krajinářsko-architektonická soutěž k budoucí podobě památníků v Letech

Source
Nový památník Lety
Publisher
Tisková zpráva
06.07.2020 14:20
Czech Republic

Lety

BY architects
n-1
Jan Světlík
Terra Florida v.o.s.

Muzeum romské kultury, s.p.o. vyhlašuje vítěze krajinářsko – architektonické soutěže na podobu budoucího památníku Lety. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách.
Nejlépe byl hodnocen návrh Jana Sulzera a Lucie Vogelové z ateliéru terra florida v.o.s. a Jana Světlíka, Vojtěcha Šedého a Filipa Šefla z Ateliéru Světlík. Na návrhu spolupracovali Roman Černohous a Petr Karlík.
Druhým nejlépe hodnoceným byl návrh n-1 - Jakuba Kopce, Kláry Zahradníčkové a Tomáše Džadoně. Na návrhu spolupracovali Paly Paštika, Luboš Zbranek a Lynda Zein.
Třetí v pořadí se umístil ateliér Andrea Govi Architetto z Itálie, autoři návrhů jsou Karolina Chodura, Joanna Rozbroj a Marta Tomasiak.
Porota hodnotila návrhy podle architektonické a umělecké kvality řešení, zohledňovala hledisko zasazení památníku do krajiny a také míru vyjádření námětu a zpracování tématu památníku. Klíčovým faktorem se stala míra respektu ke kultuře českých Romů a Sintů.
„Jsme velice rádi, že se podařilo vybrat návrh, na kterém se porota prakticky jednoznačně shodla,“ uvedla ředitelka Muzea romské kultury, Jana Horváthová. „Nejlépe hodnocený projekt získal vysoké hodnocení díky citlivému přístupu k tématu samotnému ale i okolní krajině, do níž bude památník zasazen, a také s ohledem na splnění podmínky ekonomické přiměřenosti návrhu."
Předpokládané náklady na výstavbu památníku jsou dle odborného odhadu v první etapě realizace 31,5 mil CZK. Památník bude vícezdrojově financován, hlavní část rozpočtu bude hrazena z Fondů EHP a Norska.
Další fází po ukončení krajinářsko-architektonické soutěže jsou jednání mezi Muzeem romské kultury a vybranými architekty, jejichž výsledkem bude smlouva o spolupráci a vznik projektové dokumentace k realizaci návrhu.
Výstavba památníku je vázána na provedenou demolici velkovýkrmny prasat, která byla státem vykoupena na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. srpna 2017 č. 609. Příprava na vyhlášení výběrového řízení na demolici vepřína již začala, samotná demolice pak začne ve druhé polovině roku 2020. Otevření nového památníku pro veřejnost je plánováno na rok 2023.
Nový památník a expozice by měly uctít památku obětí holokaustu Romů a Sintů, připomínat, informovat, vzdělávat a podnítit diskusi o minulosti, ale zároveň o současné společenské situaci a zabývat se i tématy diskriminace menšin a lidských práv.

1. cena
Autoři návrhu: terra florida v.o.s., Jan Sulzer, Lucie Vogelová
Ateliér Světlík, Jan Světlík, Vojtěch Šedý, Filip Šefl
Spolupracující osoby: Roman Černohous, Petr Karlík
Anotace návrhu: Naším základním kompozičním prvkem je les. Les, jeho vnitřní prostor, jeho hrana, volný prostor, který les svou hranou vytváří. Také les jako společenství. V tomto případě nejobecnější metafora společenství Romů. Nepřítomnost lesa jako metafora nepřítomnosti těch, kdo romský holokaust nepřežili.
Památník: Prvním cílem našeho návrhu je ukotvit vzpomínku na ty, kdo trpěli v tomto koncentračním táboře.
Vzdělávání: Druhým cílem je vyprávět příběh hrůzy, a tak ho znovu společnosti postavit před oči.
Komunita: Třetím cílem je vytvořit místo pro setkání — setkání jako příležitost udržet nebo navázat přátelství, příležitost ke vzájemnému sdílení.


2. cena
Autoři návrhu: n-1 - Jakub Kopec, Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň
Spolupracující osoby: Paly Paštika, Luboš Zbranek, Lynda Zein, Aurélie Garová
Anotace návrhu: Holokaust Romů a Sintů je otevřenou ránou společného soužití odlišných kultur nejen v českém, ale i evropském prostoru. K zacelení této ruptury, jejíž příčiny a následky dalece přesahují období existence tzv. cikánského tábora do minulosti i současnosti, není jiné cesty než hledání možností společného dialogu. Návrh památníku v Letech u Písku se pokouší takový vícehlasý dialog iniciovat architektonicko-krajinářskými prostředky. Usiluje o připomínku jednotlivých vrstev, pochopení vztahů mezi nimi a další rozvíjení diverzity tohoto místa pohnutého osudu.


3. cena
Autoři návrhu: Andrea Govi Architetto, Karolina Chodura, Joanna Rozbroj, Marta Tomasiak
Anotace návrhu: Kultura Romů, zahalená tajemstvím, je velmi jedinečná a dosud neobjevená. Je pomíjivá, přechodná a proměnlivá. V našem návrhu pracujeme v souladu s romskou identitou a snažíme se vytvořit prostory, které vyvolávají silné emoce a dojmy. Památník působí jako metafora. Vypráví o zapomenutém holocaustu, předsudcích, nevědomosti, ale také o paměti a naději. Nemělo by se zapomínat na nepředstavitelné a kruté události a ani je přetvářet. Místo s tak složitou a působivou historií vyžaduje adekvátní zpětnou vazbu.


Soutěžní návrh č. 1 - náhrada výloh
Autoři návrhu: Nicolas Koff - Office OU Ltd., Joshua Kirk, Till Rehwaldt, Marco Colturi
Anotace návrhu: Jizva prořezává zem: fyzická manifestace traumatu a zakopané historie Romů a Sintů. Za kulturním centrem, jizva vede návštěvníky od rybníka Lipeš přes ztrátu historie ke stěnám tábora, kde se vykopává a vchází. Stejně jako smrt hrozila pro mnohé zadržené v táboře během holocaustu, směr k pohřbu je jedinou cestou vpřed pro ty, kteří navštíví tábor. Fragmenty paměti v lese vedou návštěvníky na pohřebiště.


Soutěžní návrh č. 2 - náhrada výloh
Autoři návrhu: Martin Duba, Petr Šindelář, Tereza Havránková
Spolupracující osoby: Milada Vorzová, Alice Boušková, Daniela Fenclová
Anotace návrhu: Areál památníku je založen na rozvinutí tří hlavních os, které jsou v krajině přítomné. Trojice vzájemně protnutých linií zakládá koncept tří časových rovin. Přítomnost, minulost a budoucnost, jako základní rámec narativu památníku. Každá z linií se pojí s jedním ze tří objektů a určuje jim v rámci celku jasný smysl. Návštěvnické centrum je místem přítomnosti, faktů a diskuze. Hřbitov obětí je autentickým místem pohnuté historie a nezpochybnitelným důkazem holokaustu. Monument v prostoru tábora je místem smíření, které by nás mělo spojovat v pozitivní představě sdílené budoucnosti.


Soutěžní návrh č. 6 - náhrada výloh
Autoři návrhu: Karel Filsak, Zdeněk Rothbauer, Vendula Bažová, Martin Bosák
Spolupracující osoby: Marie Kordovská
Anotace návrhu: Návrh pro druhé kolo soutěže řeší především připomínky poroty, rozpracovává dílčí část návrhu a snaží se odstranit jeho nedostatky. Celý projekt je zjednodušený, a to zejména v oblasti pietních objektů, ale i rozpracováním vstupního objektu do jednopodlažní stavby. Návrh se více soustředí na krajinářské zásahy, a to včetně oblasti okolo rybníka a přilehlého lomu. U těch částí návrhu, které se týkají romské kultury, romské paměti předpokládáme spolupráci s pozůstalými, s MRK a dalšími členy týmu.


Soutěžní návrh č. 7 - náhrada výloh
Autoři návrhu: Rehwaldt Landscape Architects, BY Architects, Till Rehwaldt, Markéta Zdebská, Marek Žáček
Spolupracující osoby: Garth Woolison, Markéta Kupková, Marie Čáslavská
Anotace návrhu: Památník v Letech u Písku zvěčňuje vzpomínku na oběti holocaustu Romů a Sintů v Čechách a připomíná budoucím generacím kruté činy a omyly, k nimž došlo na tomto místě, za války i poté. Cesta paměti vytváří spojení mezi bývalým tzv. Cikánským táborem, stávajícím hřbitovem a novým kulturně-vzdělávacím centrem a vede návštěvníky po symbolické cestě minulostí a současností k nadějnější budoucnosti.


Více informací >
0 comments
add comment

Related articles