Tisková zpráva k předání petice „Za zachování Klementina studentům a vzdělanosti“ Ministerstvu kultury ČR

Petiční výbor
Vložil
Jiří Horský
01. 09. 2008 01:55
1. Téměř tisícovka občanů podepsaných pod peticí nesouhlasí, aby se Klementinum jako místo studia, půjčování knih a setkávání studentů a badatelů mnoha oborů stalo v budoucnu zčásti pouze mrtvým archivem, zčásti muzeem a galeriemi, nadto "oddychovou zónou" pro turisty a sídlem řady neveřejných institucí.

2. Řešení prosazované NK je nehospodárné - navrhované využití nové budovy i budoucí využití Klementina je nesystémové, jde o plýtvání cenným prostorem v centru města.

3. Pokud však přesto bude schválena výstavba nové budovy na Letné s několikamiliardovou dotací z veřejných rozpočtů, je třeba aby bylo financováno řešení nepolovičaté - takové, které zároveň nebude znamenat snížení či zničení autenticity prostoru Klementina.

4. Nepolovičaté řešení by pak umožnilo vhodné další využití Klementina, které by znamenalo kontinuitu s jeho staletým využitím jako centra studentského života. Takové řešení vidí petice např. v budoucím předání areálu Univerzitě Karlově v Praze.

5. Obáváme se tzv. revitalizace Klementina. Některé již realizované kroky zhodnotila Památková inspekce Ministerstva kultury ČR v dopise z 9.7.2007, který máme k dispozici, tak, že uplatnění takového přístupu by v budoucnu mohlo vést k vážným škodám. Tam kde volné místo již umožnilo pronájem obchodních prostor, konstatovala Památková inspekce MK ČR, že sortiment zboží zde nabízeného neodpovídá požadavkům zákona na využití kulturní památky.

6. Souhlasíme s většinou tezí, obsažených v otevřeném dopise osobností české vědy a kultury Národní knihovna a Klementinum ze dne 16. ledna 2008.

7. Domníváme se, že je na čase, aby se zřizovatel, Ministerstvo kultury ČR, začal také vážně zabývat personálním obsazením vedení NK, které prosazuje nevhodnou variantu rozvoje, mlží a manipuluje s fakty.

Ad 1. To je hlavním smyslem petice z 29. května 2007, která navazuje na otevřený dopis petičního výboru ministru Václavu Jehličkovi z května loňského roku, a která je výsledkem spontánní vlny nespokojenosti. Hrozba, které se obáváme, totiž vyplývá z plánů tzv. revitalizace Klementina po plánované dostavbě nové budovy NK. Obavy NK nikdy nerozptýlila, pouze je bagatelizuje či zesměšňuje. Většinu podepsaných tvoří studenti a uživatelé Klementina, svůj podpis však připojili např. i prof. Detlef Brandes, významný odborník na česko-německé vztahy, či prof. Stefan M. Newerkla, vedoucí bohemistiky na vídeňské univerzitě.

Ad 2. Je třeba zhodnotit vhodnost a bezpečnost uložení největšího pokladu, který NK má, tj. historických fondů, v historické budově Klementina. Dle našeho názoru není vhodné a nutné ani uložení Národního konzervačního fondu (knihovní jednotky, které se až na výjimky uživatelům nepůjčují a pouze "leží") na exponovaném místě v centru Prahy - v srdci nové budovy. Vhodným umístěním obou fondů v moderních skladech např. i mimo centrum či hl. m. Prahu by byla zajištěna jak kvalitní a perspektivní péče o ně, tak by došlo ke značné úspoře místa v "srdci" knihovny a tím i k úspoře veřejných financí. Objem knih, které se "nejvíce točí" a které je tak vhodné mít v "srdci" knihovny, je léta konstantní. Pro tyto knihovní jednotky jsou nynější klementinské sklady dostatečné.

Ad 3. Neexistuje rozumný důvod, aby po příp. dostavbě nové budovy NK nadále nárokovala až 80 % plochy Klementina. A to k účelům, které znamenají historickou diskontinuitu v jeho využití, odsunutí studentského života ze srdce Starého Města, kam po staletí patří, a ztrátu autenticity místa. Argumenty o setrvání Slovanské knihovny, starých tisků či o plánech na muzeum knihy, zřízení konferenčního centra s garážemi ap. jsou zavádějící - obavy nevyvrací, ale naopak potvrzují!

Ad 4. UK v Klementinu 300 let sídlila, nemá vlastní univerzitní knihovnu (ta někdejší tvoří dnes součást fondů NK), ani centrální studovnu, ale zejména dostatek prostor obecně. Klementinum leží na průsečíku mezi řadou významných fakult. Je to ideální místo pro vznik tzv. univerzitního minikampusu. UK má přitom o Klementinum podle svého rektora Václava Hampla eminentní zájem.

Ad 5. Diskutabilní je tak např. změna exponovaného prostoru v Karlově ulici, původně deklarovaného jako infocentrum s kavárenským koutkem, na luxusní turistickou restauraci. Nevhodný sortiment přilehlého obchodu s "upomínkovými předměty" nahradil dřívější knihkupectví. Klademe si otázku, jak tedy bude naloženo s dalšími prostory, až se v budoucnu uvolní? Klementinum je jednou z nejvýznamnějších národních kulturních památek, proto za degradující považujeme jedinou podmínku soutěží na pronájem - výši cenové nabídky. Za neodůvodněnou považujeme též délku trvání smluv - v maximální zákonné míře 8 let; její uplatnění je nepochopitelné a během rekonstrukce a hledání nového využití objektu může způsobit komplikace. Pochybnosti vzbuzuje i to, že oprávnění k provozování pohostinských služeb získala firma kontroverzního podnikatele Milana Šmerdy, osobního přítele gen. ředitele NK Vlastimila Ježka, a není dále jasné, proč obhospodařování mimořádně cenných historických barokních prostor získala firma, která se správou památek do té doby neměla nejmenší zkušenost - resp. je: jediným kriteriem i zde byla nejvyšší finanční nabídka. Ujišťování NK, že v budoucnu nedojde k nevhodnému využití částí objektu, považujeme ve světle faktů za nedůvěryhodné.

Ad 6. Domníváme se, že jde o jeden z mála hlasů v současné veřejné debatě, který jde k jádru problému a nezůstává na povrchu. V této souvislosti jsme pobouřeni neetickým postupem NK, která na svém webu uveřejnila text Prohlášení Učené společnosti ČR k výstavbě nové budovy NK na Letné, které je mimořádně obecné a dle našeho názoru až bezobsažné a týká se pouze plánované novostavby. NK uvedený text datovala 18. ledna 2008, ačkoli text je původně datován 1. listopadu 2007 (ke stažení na webu Učené společnosti). Taková desinformace od instituce, která sama sebe chápe jako uchovatelku paměti národa, může ve veřejnosti důvodně vzbudit mylný názor, že Prohlášení Učené společnosti je reakcí akademických kruhů na otevřený dopis z 16. ledna 2008, ačkoli zde zjevně není jakákoli souvislost. Skutečnou reakcí na otevřený dopis z 16. ledna je i z hlediska jeho adresátů otevřený dopis předsednictva Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR se sídlem v Klementinu z 28. ledna 2008. Tento dopis však považujeme za nedostatečně důvěryhodný, když jak podepsaný předseda Svazu Vít Richter, tak podepsaná tajemnice Svazu Zlata Houšková jsou oba zároveň zaměstnanci knihovny, tedy přímí podřízení ředitele Vlastimila Ježka.

Ad 7. Nynější vedení NK má podle nás od podzimu 2004 za sebou již příliš mnoho nezvládnutých či pochybných kroků. Je to především nesprávný koncept budoucího využití Klementina. Dále jde o tolik diskutované okolnosti přípravy stavby nové budovy - pokud např. z nezávislého posudku Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, který má k dispozici Tým Národní knihovna a který byl zveřejněn v lednu tohoto roku, vyplývá nepoužitelnost výsledků architektonické soutěže vypsané Národní knihovnou, znamenalo by to bezvýsledné utracení 20 mil. Kč. Neměli bychom zapomenout ani na dřívější kontroverzní nakládání s majetkem v případě prodeje kostela sv. Michaela. V neposlední řadě připomeňme výhrady Památkové inspekce MK ČR k některým revitalizačním krokům. Za to vše nese odpovědnost v prvé řadě generální ředitel NK. Vedení NK mlžilo, když např. zřízení restaurantu Klementinum provedlo postupnou "transformací" infocentra, kde se měl původně návštěvník seznámit s jednotlivými obory NK. Stejně mlží, pokud nepředkládá jednoznačně definované využití v budoucnu možná vyklizených prostor a schovává se za předčasnost či za obecné líbivé fráze. NK manipuluje s fakty, když uvádí nepravdivá data jako v případě Prohlášení Učené společnosti, stejně jako když ve svém monitoringu tisku "Napsali o nás" uvádí noticky z regionálního tisku, nezařadila však několik kritických a obsáhlých článků. Pokud jsou u nás vedoucí pracovníci odvoláváni i z tak malicherných důvodů, jako je "váznoucí komunikace", pak uvedené výhrady považujeme za nesrovnatelně závažnější. Je otázka, zda nynější vedení NK je ještě schopno konstruktivně jednat za účelem odstranění nynějších rozporů a nalezení optimálního řešení budoucího rozvoje NK i národní kulturní památky Klementinum.

Petiční výbor Klementinum studentům
0 komentářů
přidat komentář