Výsledky XX. ročníku soutěže o nejlepší urbanistický projekt

Zdroj
Ing. arch. Zuzana Krmelová
Vložil
Tisková zpráva
13.05.2015 08:25
V loňském roce se již po dvacáté mohli studenti vysokých škol, které mají ve svém ateliérovém programu urbanistický nebo územně plánovací projekt, přihlásit do soutěže o nejlepší urbanistický projekt. Soutěž organizuje Ústav prostorového plánování fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování Sponzorsky se na soutěžních cenách a odměnách a na nákladech spojených s vystavením prací pravidelně podílejí Fakulta stavební a Fakulta architektury ČVUT v Praze, Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta architektury STU v Bratislavě, Fakulta architektury Politechnika Wroclawska ve Vratislavi, architektonické studio Cigler Marani, architektonická kancelář Ateliér 6, ateliér Casua, atelier pro urbanismus a územní plánování U-24, společnost Sekyra Group, společnost Urbanistické středisko Brno, International Visegrad Fund, Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku a Česka komory architektů.

V porotě jubilejního XX. ročníku zasedli Ing. arch. Jan Němec (město České Budějovice), Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (FSV ČVUT), doc. Ing. arch. Karel Havliš (FA VUT Brno), Dr. Inž. Wawrzyniec Zipser (FATU Wroclaw), Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D (Asociace pro urbanismus a územní plánován), Ing. arch. Jan Cach (Magistrát hl.m. Prahy), Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. (FA STU v Bratislave), Ing. arch. Laura Jablonská (FA ČVUT) a Ing. arch. Dana Zákostelecká (Projektový Atelier Strakonice).

Porota se na svém zasedání 20. února zabývala 37 přihlášenými soutěžními pracemi. 25 projektů pocházelo z  ČVUT v Praze, z toho 21 z Fakulty Architektury a 4 z Fakulty Stavební, 8 návrhů z FA STU v Bratislavě a 4 návrhy z FA VUT v Brně. Předsedou komise byl zvolen Ing. Arch. Jan Němec. Sekretář soutěže, Ing. arch. Vít Řezáč byl v průběhu zasedání zastoupen Ing. arch. Zuzanou Krmelovou.

Porota hodnotila nápad projektu, komplexnost a realitu navrhovaného řešení, invenci, ale také kvalitu celkové prezentace. Letošní výběr zobrazuje širokou mozaiku různých urbanistických úloh a přístupů. Oceněna byla jak dobře mířená drobná řešení identifikovaných problémů tak návrhy celých nových urbanistických celků. Mezi typickými městskými projekty se tak umístila například vize pro vesnici nebo výzkumný přístup k vytváření kvalitních veřejných prostranství.

V prvním kole hodnocení bylo preferenčními hlasy vybráno 12 prací postupujících do druhého kola, ve kterém na základě bodového hodnocení určila porota 6 finálových prací. Těmito pracemi se pak zabývala v rámci individuálního slovního hodnocení a následného hlasování, ze kterého vyplynulo rozdělení na odměny a oceněné práce. Na základě individuálního bodového hodnocení pak bylo určeno pořadí cen.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

24. března se v prostorách Fakulty architektury uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy oceněných prací a veřejné vyhlášení vítězů.

Diplomy předal děkan Fakulty architektury prof. ing. arch. Ladislav Lábus, Hon FAIA. Ve svém proslovu vyzdvihl příležitost, kterou studentské soutěže skýtají, a to nechat svou práci objektivně posoudit akademickými pracovníky i lidmi z praxe. Hodnotu Studentské soutěže O nejlepší urbanistický projekt vidí především v možnosti porovnání přístupu soutěžících z různých vysokých škol. Studenti tak získávají cennou zpětnou vazbu, která jim může usnadnit nejen další studium na vysoké škole, ale též zorientovat se v praktických aspektech urbanismu ještě před nástupem do praxe.

VÝSTAVY

Výstava na fakultě trvala do 4. dubna, poté se vítězné projekty přesunuly na jarní konferenci Asociace pro urbanismus a územní plánování v Lázních Jeseník, kde si je účastníci mohli prohlédnout 23. a 24. dubna.

Práce budou poté vystaveny na Fakultu architektury VUT v Brně od 4. do 15. května. Odtud návrhy poputují dále na Fakultu architektury STU v Bratislavě od 25. května do 5. června.

V Praze pak budou znovu k vidění 13. - 16. 7. na Fakultě architektury u příležitosti Mezinárodní konference AESOP a na podzim v Národní technické knihovně v rámci celorepublikové akce Architecture Week.


OCENĚNÉ PRÁCE:

1. CENA    BRNĚNSKÁ OKRUŽNÍ TŘÍDA – LÉČBA MĚSTA
Vladimíra Soukupová, Pavel Čučka, Ondrej Palenčar, Barbora Krátká

VUT Brno, UN5, AT3, Doc.Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.

Hodnocení poroty: Přehledně strukturovaná práce studentek a studentů  zaujala porotu snahou o propojování („sešívání“) stávajících částí sídelního útvaru – města.
Území městského brněnského okruhu bylo podrobeno dopravní, prostorové a funkční analýze. Městské struktury byly posouzeny z hlediska širších dopravních vztahů, pohybu aut, hluku, tras MHD, pohybu chodců, funkčního rozdělení ploch, podlažnosti, estetické kvality a technického stavu zástavby, kvality parteru podle J. Gehla a funkce prostranství. V práci byly popsány hodnoty, limity a problémy řešeného území; reference naznačily inspirace řešení.
Na řešení konceptu porota ocenila snahu o hledání vztahu jednotlivých vrstev, pojmenování problémů a definování míst k „léčení“.
Dalším oceněným přínosem práce bylo, že se nezabývá jen analýzou, ale hledá i řešení v  hmotově, prostorově i funkčně zdařilém návrhu, který kultivovaně doplňuje a zhodnocuje stávající strukturu města.
Práce kolektivu autorů má jednotný grafický styl, je přehledně prezetována od analýzy přes koncept až k návrhu. Řeší aktuální problémy mnoha současných měst. Proto v závěrečném hlasování získala nevětší počet hlasů a umístila se mezi ostaními zajímavými soutěžními návrhy na prvním místě.


2. CENA    VESNICE MALÉ A VYSOKÉ BŘEZNO
Miroslav Bachura, František Gattermayer, Magda Havlová, Markéta Součková

FA ČVUT Praha, Ateliér Jana Šépky a Mirky Tůmové

Hodnocení poroty: Skromná práce zaujme až na druhý pohled. Zvolené téma je přesto velmi aktuální. Pohraničí postižené poválečným odsunem německy mluvících obyvatel, kolektivizace zemědělství od 50 tých let a extenzivní těžba hnědého uhlí v okolí. To jsou stigmata determinující reálné prostředí mnoha vesnic.
Šetrná obnova, založená především na principech tvorby veřejných prostorů charakteristických pro vesnici metodou „utvářením zevnitř“ je zřejmě největším kladem předložené práce. Autentická zkušenost detailně poznaného prostředí, z toho odvozená pravidla pro novou parcelaci i prostorovou regulaci jsou presentována urbanistickou a architektonickou studií. Aplikace prostorových pravidel včetně architektonických typů domů a staveb srozumitelně ukazují jak vhodným způsobem doplnit nejen chybějící funkce na vesnici, ale jak také dotvořit prostory obce s vlastním geniem loci.


3. CENA    NEW HEART FOR LIBUŠ
Cécilia Cardinaud, Linda Schleppers, Markéta Wallo

FA ČVUT, Ústav prostorového plánování, Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Hodnocení poroty: Projekt, věnovaný obtížné úloze v prostorově a funkčně velmi nesourodé a fragmentované zástavbě, dobře využívá potenciálu místa. Analýzy ukazují východiska uchopení úlohy a jejího řešení. Význam je přikládán napojení Libuše trasou metra a  překryvnými systémy tramvaje a autobusu nejenom vradiálním směru do centra, ale i ve směrech k velkým obytným souborům mezi Libuší a koridorem Vltavy (Modřany, Novodvorská, Lhotka). To vytváří při deficitu občanské vybavenosti  v prostoru Libuše,  zdůrazňovaném  v analýzách, předpoklady pro významné koncentrace aktivit v řešeném území.
Navržené řešení dobře reaguje na existující zástavbu a směry přirozených pěších tras a vytváří prostorově promyšlenou skladbu veřejných prostranství a funkcí centra. Dimenze prostorů, hmotová skladba a měřítko navržené prostorové struktury jsou úměrné a vytvářejí představu soudobého
centra bez nutnosti výškových dominant a hmotových kontrastů.
Přednosti návrhu spočívají též v komplexnosti elaborátu, který čitelně a srozumitelně prezentuje nejenom analýzy, ale také výklad návrhu. Návrh je přitom řešen nejenom v urbanistické situaci a 3D zobrazení, ale také v řezech objekty a otevřenými prostory a v základním dispozičním schématu
zástavby v úrovni parteru.
Projekt se vyznačuje promyšlenou koncepcí a komplexností její prezentace.


ODMĚNA     DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY DEJVICE - HRADČANSKÁ
Tomáš Kučera

FA ČVUT Praha, Ústav urbanismu, ateliér Kuzemenský

Hodnocení poroty: Projekt řeší oblíbenou úlohu dotvoření lokality Hradčanská v Praze. Navržená kompaktní městská struktura je adekvátní poloze území a dobře navazuje na okolní zástavbu. Proporce navržených veřejných prostranství se jeví jako přiměřené. Návrh se dobře vypořádal s limity danými zejména složitou situací staveb dopravní infrastruktury. Za diskutabilní porota považuje řešení „vnitrobloku“ se solitérními objekty s předzahrádkami v parteru, umístěnými na zvýšené podestě nad úrovní veřejných a poloveřejných prostranství. Toto řešení může vytvářet nepříjemná zákoutí a ponechává minimum prostoru pro zeleň na rostlém terénu.
Přínosným kompozičním prvkem návrhu je protažení ulice Dejvické ve stopě historické cesty. Prodloužená ulice a na ní navázané klíčové aktivity v území podporují stávající hodnoty obchodní ulice a rozvíjejí její potenciál. Důležitost v městské struktuře je navíc podtržena návrhem přeložky tramvajové tratě do její stopy. Zajímavým prvkem je záměrné uzavření kompoziční osy od Písecké brány (ulice Bubenečská – K Brusce).
Porota postrádala podrobnější popis navrženého řešení, na druhou stranu uvítala heslovitě popsané principy, ze kterých autor vycházel. Za velmi kvalitní a přesvědčivé považuje porota grafické podání návrhu. Vizualizace jasně dokumentují charakter i atmosféru navrhovaného území.


ODMĚNA    TRNAVA a jej rozvoj - západný rozvoj mesta – zóna Kamenný mlyn
Tamara Čendulová

FA STU Bratislava, Ústav urbanizmu a územného planovania, Doc. Ing. arch. Alžběta Sopirová, CSc.

Hodnocení poroty: Študentská práca „Trnava - západný rozvoj“ obsahuje rozsiahlu analýzu riešeného územia od regionálnych súvislosti, cez sídelne až po zonálne. Vyznačuje sa hlbokým poznaním východísk, ktoré ovplyvňujú celkový návrh riešenej lokality, s jasnou a čitateľnou organickou koncepciu, ktorou sa predišlo monotónnosti a schématičnosti. Navrhovaná urbanistická štruktúra pozostáva z viacerých funkčných zón – centrálnej polyfunkčnej, obytnej, športovo-rekreačnej, vedecko-výskumnej až po výstavnú. Jednotlivé časti sú vzájomne prepojené v smere juh-sever bulvárom, ktorý je ukončený kruhovým objazdom. Práve táto okružná križovatka, ktorá tvorí lokálne centrum, bola členmi komisie posúdená ako riešenie, ktoré nie je vhodné pre ťažiskové priestory.
Naopak prínosom práce je optimálne zapojenie prírodného potenciálu do celkového návrhu, či už vo forme aleji alebo širších zelených pásov, doplnených športovými a relaxačnými aktivitami. Prírodné prvky tvoria deliace priestory medzi mestskou a vidieckou štruktúrou zástavby. Územie, v kontakte s vodnou plochou, poskytuje miesto pre stretávanie ľudí a aktívne trávenie voľného času. V ťažisku celej štruktúry je tento priestor navrhnutý ako mestské nábrežie, s možnosťou prechádzok a posedenia pri vode v kaviarňach a reštauráciách; v obytnom území postupne prechádza do prírodného charakteru, ktorým je vedená pešia a cyklotrasa. 
Práca bola navrhnutá na odmenu pre veľký rozsah, širokú obsahovú náplň, zaujímavú koncepciu riešenia.


ODMĚNA    MOJE NÁMĚSTÍ – HODNOCENÍ KVALITY NÁMĚSTÍ
Pavla Kilnarová, Ivana Lelkes, Kristián Škoda

FA VUT Brno, Ústav navrhování V, doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.

Hodnocení poroty: Předmětem řešení bylo vytvoření metodiky činností při hodnocení místních veřejných prostranství. V práci bylo analyzováno, podle autorských multikriteriálních zásad hodnocení, 66 veřejných prostranství. Druhou složkou práce bylo provedení podrobného výzkumu hodnocení jakosti života na Halasově náměstí podle metodiky, kterou navrhl Jan Gehl.
Komise ocenila komplexní a elastický přístup k problému veřejných prostor a metodologickou důslednost. Analýzy na sebe navazují a každá je autory vhodně přizpůsobena vzhledem k potřebám občanů (např. díky uvedení změn v dotazníkovém šetření).
Autoři vložili do své studie velké množství práce, a přesto celek  neztrácí  komunikativnost. Část multikriteriálního hodnocení byla vypracována syntetickou formou karet charakterizujících jednotlivá náměstí včetně závěrečného shrnutí a návrhu, jak dosáhnout zlepšení. Tento přístup dovoluje v širší míře hodnotit a srovnávat jakost náměstí v jejich podobnosti i odlišnosti a současně toto hodnocení ve značné míře propagovat, např. na webových stránkách jako to udělali autoři.
I když je tato práce převážně teoretická, velmi dobře vstupuje do současného proudu multidisciplinárních prací, které využívají techniku participace veřejnosti.

Více informací o soutěži a sborník oceněných projektů včetně autorských zpráv najdete na internetové adrese www.gis.cvut.cz.
0 komentářů
přidat komentář

Související články