Revitalizace areálu sokolovny v Rokycanech - výsledky soutěže

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace objektu Sokolovny na Nové centrum kultury města Rokycany. A rozhodnutí o začlenění stávajících budov, jejich úpravě, modernizaci, rekonstrukci či bourání. Součástí řešení na p. č. st. 600 v k.ú. Rokycany bylo také řešení normových požadavků pro parkování vyvolané potřebami areálu centra kultury s minimální kapacitou 90 parkovacích stání, která budou zároveň sloužit jako kapacita veřejných stání obsluhujících centrum města. Výsledný návrh měl být podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Vyhlašovatel: Město Rokycany
Předseda poroty: Ing. arch. Radek Dragoun

Řádní členové poroty - závislí
Václav Kočí, starosta
Mgr. Jan Šašek, místostarosta
Ing. Tomáš Rada, místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. Radek Dragoun
Ing. arch. Tomáš Petrášek
Ing. arch. Barbora Kopečná
Ing. arch. Martina Buřičová

Náhradníci poroty - závislí
Mgr. Lukáš Rada, radní a ředitel Základní školy T. G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Václav Zůna

Přizvaní odborníci:
Ing. Jiří Hlad, vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Tomáš Hůlka, vedoucí odboru školství a kultury
Ing. Radka Janová, vedoucí odboru stavebního
Bc. Jana Cinkeová, památky 
rozpočtář staveb.

Datum konání soutěže: 29.10.2020 - 15.3.2021
Datum zveřejnění výsledků: 20.4.2021
Počet odevzdaných návrhů: 14
Ceny a odměny celkem: 2 000 000,- Kč1. místo: 750 000,- Kč
Autor: 
Rusina Frei, s.r.o.
Hodnocení poroty: Porota považuje tento návrh za jedno ze dvou nejlepších řešení vzešlých ze soutěže. Návrh citlivě vstupuje do stávajícího prostředí, zachovává a renovuje celou budovu staré sokolovny, kterou prostorově v maximální míře využívá. Místo přístaveb ze 70. let minulého století vzniká přístavba nová, která citlivým způsobem navazuje na historickou budovu, působí důstojně vzhledem k místu, na kterém se nachází, kultivuje a oživuje plochu v blízkosti centra města. Z hlediska urbanismu návrh nevytváří z žádného směru bariéru. Velmi zdařilé je dispoziční řešení, vzniklé prostory jsou přehledné, jasné a nejsou předimenzované. Vítězný návrh nabízí propojení obou sálů a využití celého prostoru společně. Vhodné je i umístění restaurace směrem do ulice Svazu bojovníků za svobodu, která zde oživuje nároží budovy. Porota oceňuje splnění finančních požadavků zadavatele. Sporná může být šikmá plocha nově vytvořeného náměstí. Zejména jeho dimenze v návaznosti na podélné vyrovnávací schodiště souběžné s ulicí Jiráskovou. Doporučení poroty: vzhledem k maximální kompaktnosti bude v rámci dopracování návrhu třeba prověřit dostatečnou kapacitu skladových, pomocných a technických prostor včetně prostorového řešení uložení elevace hlediště. Detailní řešení venkovních prostor.
2. místo: 650 000,- Kč
Autor: 
Ing.arch. Tomáš Hanus
Hodnocení poroty: Silou návrhu je úspornost, bezprostřednost a navázání na stávající charakter města. Objekt svojí hmotou a charakterem vhodně rozvíjí urbanistickou strukturu. Tradiční městský blok, čitelně dotvářející Jiráskovu ulici jako malý okružní bulvár, vědomě rezignuje na okázalý veřejný předprostor a sází na komornější přístup ve formě vstupního zálivu a vnitřního poloveřejného atria. Toto řešení se šťastně trefuje do tématu města a rozvíjí jeho kvality. Osazení přístavby na terén a orientace restaurace do ulice zajišťuje každodenní kontakt domu s okolím, které tímto významně posunuje. Výškový rozdíl se přesunuje do interieru a do atria, kde je zhodnocen jako příležitostné hlediště pro venkovní představení v tichu atria. Velký sál v zachované sokolovně velkoryse propojuje průhledy atrium s ulicí Svazu bojovníků za svobodu. Vítané je využití stávající tělocvičny. Základní hmotový koncept respektuje sokolovnu jako dominantu a doplňuje ji mírným kontrapunktem hmoty malého sálu. Atriové uspořádání přináší prostorovou bohatost a vysokou flexibilitu užívání. Architektonický výraz v detailu má i přes některé rozpačité detaily neortodoxní půvab a lehkost. Největší slabinou návrhu je nesoulad mezi obsahem a dominantní rolí doplňkové hmoty - malý sál tvoří jen menší část vystupující hmoty sálu, na nejvýznamnějším místě jsou v návrhu kanceláře. Sporné je i pojednání terasy na západní straně a slepě působící kruhové okno v místě původního vstupu do sokolovny. Doporučení poroty: zásadní je úprava vystupující hmoty s malým sálem a pozice kanceláří, úprava dispozice v atriu, zlepšení provozních vazeb podle představ zadavatele.
3. místo: 400 000,- 
Kč
Autor: BY architects, spol. s r.o.
Hodnocení poroty: Návrh demoluje část budovy bývalé sokolovny stejně jako jiné návrhy, ale jako jediný se zachovanými částmi budovy pracuje volným způsobem. Z půdorysných plánů se zdá, že bez sentimentu naplňuje prostory novou funkcí, dispozice jsou promyšlené, provozní vazby zvládnuté. Oba sály jsou nové, splňují tak lépe prostorové a funkční nároky. V kontrastu s dobrým vnitřním uspořádáním je celkový vnější výraz budovy. Hlavní fasády domu tvoří historická fasáda ponechaného nároží bývalé sokolovny a zeleň – stromořadí před budovou ve všech směrech, která jakoby zakrývala neurčitý a nezvládnutý výraz fasád včetně nejasně definované návaznosti novostavby na historickou budovu. Namísto očekávané sebevědomé novostavby návrh ukazuje nepřesvědčivý sentiment a nejistotu. Tento rozpor návrh zásadním způsobem znehodnocuje. Urbanisticky je návrh zdařilý, porota kladně hodnotí vazbu na Jiráskovu ulici, umístění hlavního vstupu i pokus o jasné vymezení veřejného prostoru pomocí arkád, ty však působí v daném kontextu rozpačitě až zbytečně. Investiční náklady jsou příliš vysoké, v návrhu podhodnocené.
Odměna: 100 000,- 
Kč
Autor: Refuel, s.r.o.
Hodnocení poroty: Základní koncepce návrhu obnovuje starou budovu sokolovny a současně dochází k přístavbě zcela nové části velkého a malého sálu včetně zázemí. Výrazná a propracovaná je návaznost na osu ulice Svazu bojovníků za svobodu, kde se nachází hlavní vstup do komplexu. Dochází ke změně dnešního hlavního sálu na velkorysé foyer, které svým prostorovým uspořádáním a plochou zdaleka přesahuje novou funkci. Dále je navržen druhý vstup z ulice Jiráskova do spojovacího krčku – předsálí. Hmota nové přístavby je čistý kvádr bez členění a bez tektoniky, měděný obklad vhodně kontrastuje se štukovou fasádou původní sokolovny. Nevhodné umístění konstrukce sloupů na hranu balkonů limituje rozhledové podmínky. Dílčí dispoziční uspořádání, zejména umístění malého sálu chodby a zázemí je diskutabilní. Jedná se o velkorysou koncepci, uvedené kubíkové ceny a celkové náklady jsou však značně podhodnoceny.
Odměna: 50 000,- Kč
Autoři: 
Ing.arch. MgA. Michal Šiška, MgA. Ing.arch. Adam Wlazel, Ing.arch. Mgr. Petr Štěpánek. M
gA. Matěj Petránek
Hodnocení poroty: Návrh sokolovny s přidanou zahradní restaurací přináší prostředí s velmi působivým duchem, rozvíjející paměť místa. Parkoviště s charakterem městského parku není vůči Jiráskově ulici výrazově konfliktní a působí urbanisticky sjednoceně. Je ale diskutabilní, na kolik by provoz parkoviště umožnil dosažení kýženého efektu, např. je jisté, že mlatový povrch je v dané situaci nefunkční. Redukovaná vnější hmota působí na první dojem úsporně, paradoxně je ale podmíněna značně nákladným technickým řešením se zahloubením malého sálu pod sál stávající. Dispoziční řešení má hlavně v suterénu mnoho problematických bodů. V celkovém poměru v návrhu příjemný sentiment nevyváží provozní nevýhody, ale přináší neotřelý a inspirativní pohled na dané místo a funkční náplň.
Odměna: 50 000,- 
Kč
Autoři: Ing.arch. Luděk Šimoník, Ing.arch. Kryštof Foltýn, Ing.arch. Martin Holý, Ing. et Ing.arch. Tomáš Babka
Hodnocení poroty: Východiskem návrhu je vize centrální části města s větším podílem zeleně. Organický půdorys objektu integruje problematický kontext v blízkosti železniční trati. Velkorysý hmotový koncept stojí na kontrastu vzdušné otevřené základny a plných dominantních objemů sálů, které jsou na první pohled zřetelné a jasné. Je diskutabilní, zda objekt od počátku koncipovat jako pavilon v parku bez čitelnější vazby na okružní třídu, která se zdá být od počátku spíše bulvárem než sadovým okruhem. Řešení nabízí intenzivní propojení interiéru a exteriéru, slabinou je nejasná orientace a poloha vstupu. Celkově se koncept v dané situaci jeví jako formální, redukce sokolovny v původním výrazu jen na nárožní část ji degraduje na kulisu.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články