Nábřeží řeky Svratky - vypsání soutěže

architektonicko-krajinářská otevřená jednofázová soutěž o návrh

Zdroj
CCEA MOBA
Vložil
Tisková zpráva
07.12.2016 13:45
Statutární město Brno vyhlásilo mezinárodní jednokolovou architektonicko-krajinářskou soutěž Nábřeží řeky Svratky Předmětem soutěže je krajinářský a urbanistický návrh brněnského nábřeží řeky Svratky v lokalitě vymezené areálem výstaviště ze západu a hlavním železničním nádražím z východu. Má se jednat o komplexní revitalizaci městského prostoru spojeného s protipovodňovými opatřeními a současně tvorbu strategie pro aktivní i pasivní využívání zatím opomínané hodnoty města, kterou představuje řeka Svratka. Datum odevzdání soutěžních návrhů je 28. února 2017.
Tato soutěž, jejímž cílem má být zpřístupnění řeky a zvýšení ochrany majetku a bezpečnosti obyvatel Brna, je součástí vize města pro svůj další rozvoj. Od návrhu se tak očekává strategická koncepce přístupu k řešení svrateckých břehů doprovozená plánem promyšlených akupunkturních zásahů reflektujících měnící se charakter severního i jižního břehu od východu k západu. V návrhu nezapomeňme na rozličnou sociální skladbu obyvatel, kteří budou nábřeží využívat pro příjemné procházky, sportovní vyžití a kulturní aktivity ve všech svých formách a v různých ročních dobách. Po soutěžících je tak vedle návrhu krajinářského a protipovodňového požadována i představa o využívání řešeného celku i jeho částí – jakási paleta scénářů a možností, která přiblíží, co by se v území mohlo odehrávat
Od soutěžících očekáváme, že využijí v co největší míře potenciálu, který nabízí nejbližší okolí říčního toku – velkou koncentraci kancelářské a administrativní zástavby, ale také té rezidenční, blízkosti nádraží a městského centra na východním okraji území nebo také zde procházejících cyklostezek. Zároveň je třeba všechny zásahy, pokud to bude možné, koncipovat jako přírodě blízké. Takové zásahy musí být promyšlené ve své jednoduchosti nebo komplexnosti. Pamatujme, že koryto řeky musí být především dostatečně kapacitní pro zajištění ochrany zástavby před povodněmi – návrhy by měly přinést ozelenění nábřeží a vytvoření pobytových přírodě blízkých řešení, která nábřeží oživí a zlepší stereotyp regulovaného toku. Podél břehů řeky Svratky by tak mohl kvést už nejen rozrazil, ale i bohatý kulturně-společenský život.
Řešené území se rozkládá podél toku Svratky v délce zhruba 3 km. Na levém břehu začíná oblastí mezi koupalištěm Riviéra a výstavištěm, na pravém břehu Kamennou kolonií. Ukončeno je okolím železničního viaduktu mezi ulicemi Pražákova a Uhelná. Mezi uličními frontami obou břehů řeky leží „volný veřejný“ prostor, jehož využití je sice svázáno pravidly regulace říčního koryta, územně-plánovacími limity a plánovanými protipovodňovými opatřeními, ale zároveň se v něm skrývá velký potenciál pro město a jeho obyvatele.
Místo řešené touto soutěží je jedinou skutečnou styčnou plochou řeky a města. V městské zástavbě se řeka Svratka jinde nepropisuje a zároveň je zde také nejhůře přístupná. Jedná se tedy o nesmírně komplikované území, které je pro soutěžící velkou výzvou a pro město Brno jedinečnou šancí.
Soutěž je mezinárodní a otevřená všem profesionálům, kteří jsou oprávněni působit jako architekti nebo stavební inženýři dle zákonů příslušného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (EHP), Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Švýcarska, které má s EU bilaterální dohodu.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články