Česká komora architektů nesouhlasí s návrhem Politiky územního rozvoje ČR 2008

Zdroj
Markéta Pražanová, tisková mluvčí České komory architektů
Vložil
Tisková zpráva
11.11.2008 17:30
Do 31. prosince 2008 má být vládě předložen ke schválení návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008. Dokument byl několik týdnů přístupný všem zájemcům na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a veřejnost k němu mohla zaslat své připomínky do 25. září letošního roku. Této možnosti využila i Česká komora architektů a včas odeslala své stanovisko. K návrhu se vyjádřila i oficiální připomínková místa, kterými jsou ministerstva a kraje. Další náměty ministerstvo obdrželo od sousedních států. Všechny připomínky jsou v současné době vyhodnocovány.

Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR) je dokument připravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj, který by měl sloužit jako podklad při prosazování zájmů a záměrů České republiky v Evropě, které se týkají rozvoje hodnot území naší republiky a jako základ územní politiky státu vůči krajům a obcím. Jak stanovuje stavební zákon, PÚR by měla vymezit republikové priority územního plánování a jejím úkolem by měla být i péče o krajinu a urbánní prostředí. Měla by koordinovat územně plánovací činnost krajů a obcí, jimž má poskytovat relevantní informace o předpokládaném výhledu rozvoje infrastruktury, zejména dopravní, ale i technické. Politika územního rozvoje stanovuje podmínky rozhodování a posuzování záměrů, které svým významem ovlivňují území více krajů a mají celorepublikové, mezinárodní nebo přeshraniční souvislosti. PÚR nenavrhuje umístění jednotlivých staveb, ale pouze vymezuje "koridory a plochy" a "rozvojové osy a oblasti". PÚR bude prověřována a případně měněna v rámci aktualizace každé čtyři roky.
Česká komora architektů (ČKA) je instituce ze zákona pověřená správou profese a činnostmi souvisejícími s péčí o veřejné zájmy na úseku územního plánování, urbanismu a architektury. Přestože se Politika územního rozvoje odráží ve veškeré územně plánovací dokumentaci zpracovávané právě architekty a urbanisty, nebyla tato instituce přizvána k přípravě dokumentu ani nebyla povinným připomínkovým místem, své stanovisko, shrnující námitky k návrhu Politiky územního rozvoje ČR, proto zaslala až v rámci připomínek veřejnosti.
Stanovisko ČKA se zabývá jednotlivými částmi dokumentu a komentuje jejich řešení. Obecně ale Komora nepovažuje návrh Politiky za koncepční materiál, protože v zásadě jen přebírá záměry rezortů, aniž by ověřovala jejich důsledky na vývoj území. Nejedná se o koncepci, která by byla souřadná s koncepcemi sousedních zemí, a to zejména v hierarchickém pojetí struktury osídlení a odůvodnění významných infrastrukturních záměrů. Nejsou stanoveny priority, důvody předpokládaných změn, ani odhad nákladů na sledované záměry a horizonty jejich realizace. Pokud tedy mělo jít v PÚR pouze o souhrn existujících údajů o území, pak je její přínos diskutabilní, protože obce i kraje mají daleko přesnější informace ve svých dokumentech. Navíc PÚR postrádá celou řadu již zpracovaných podkladů a odkazů na mezinárodní dokumenty, k nimž se Česká republika v minulosti zavázala.
Kromě toho se ČKA domnívá, že dokument, který významně ovlivňuje územní plánování na úrovni krajů i obcí, nemůže být pořizován bez účasti obcí, zejména větších měst. Na přípravě PÚR se sice podílely kraje, zkušenosti však ukazují, že kraje ne vždy reprezentují zájmy obcí na jejich území - ty v řadě případů mohou být i kolizní. Záměry v rozvoji daného regionu se tedy mohou mezi vedením kraje a jeho obcemi zásadním způsobem lišit. Velká města v současné době disponují větším rozpočtem než kraje, které navíc podstatnou část prostředků vynakládají na "provozní" (mandatorní) výdaje (dopravní obslužnost, školství, zdravotnictví, sociální péče aj.).
Stavební zákon stanovuje, že PÚR je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje jednotlivých krajů, územních plánů obcí, regulačních plánů a pro rozhodování v území. To znamená, že PÚR se obcí přímo dotkne, protože může ovlivnit jimi schválené a vydané územně plánovací dokumentace. Podle sdělení sekretáře ČKA Jiřího Plose může mít situace zásadní důsledky: "V okamžiku, kdy by se části schválené územně plánovací dokumentace obce dostaly do rozporu s PÚR, mají pozastavenou platnost a budou se muset měnit v souladu s PÚR. Tímto způsobem může Politika územního rozvoje výrazně zasáhnout do rozvojových plánů a záměrů obcí. Pokud je např. v PÚR navrženo nové dopravní propojení mezi dvěma body, musí nutně vést konkrétním územím a dotkne se tak mnoha větších obcí a měst. Při zpracovávání PÚR by proto měly být záměry jednotlivých obcí dopředu známé."
Podle ČKA je důležité, aby se Politika stala především koncepcí priorit, podkladem pro systematické jednání mezi státem, kraji a obcemi.
Milan Körner, spoluautor stanoviska ČKA a člen Asociace pro urbanismus a územní plánování, kritizuje způsob zpracování dokumentu: "Je škoda, že v počátku nebyl sestaven kvalitní tým odborníků. Odborná veřejnost, a to nejen architekti, ale i inženýři, geografové, sociologové, ochranáři či ekonomové, se na přípravě dokumentu ve větším rozsahu nepodíleli. Pokud by k tomu došlo, dokument by prošel důkladnou "vnitřní" analýzou kvalifikovanými experty a teprve pak by byl předán k připomínkování veřejnosti. Dokument také postrádá stanovení společenských nákladů a vyjádření časových priorit - v jakém čase je možno dosáhnout stanovených cílů a jakou částku z HDP bude nutno v plánovaném období investovat. Mělo by být dosaženo standardu obdobných dokumentů v zahraničí."
Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době vyhodnocuje všechny připomínky k návrhu PÚR ČR 2008. V souvislosti s tím pozvalo na 13. listopadu 2008 zástupce České komory architektů k diskusi nad jejím stanoviskem.
0 komentářů
přidat komentář