Výběrové řízení na městského architekta v Chotěboři

Zdroj
Ludmila Pecnová, Městský úřad Chotěboř
Vložil
Tisková zpráva
04.03.2019 20:35
Chotěboř

Rada města Chotěboře vyhlašuje
Výběrové řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblastech architektury a urbanismu
(městský architekt – externí konzultant)

Nabízíme:
Velmi zajímavou práci pro kreativního odborníka zaměřenou na vytváření koncepcí urbanistických řešení, architektonické ztvárňování, plánování a koordinaci staveb ve městě, posuzování architektonických řešení, dále na pořizování územních a regulačních plánů.

Náplň činnosti:
Hlavní náplní je konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu města Chotěboře a jeho místních částí pro potřeby města i veřejnosti.

Požadovaný rozsah činností architekta města a jejich popis:
- Předpokládaný rozsah 20 hodin měsíčně na místě pro potřeby města i veřejnosti, na vyžádání vedení města i účast na mimořádných jednáních, v případě potřeby až 20 hodin home office měsíčně. V případě nárůstu objemu činnosti možnost rozšíření.
- Spolupráce při pořizování rozvojových dokumentů města (strategický plán rozvoje města, územní plán města, regulační plány)
- Spolupráce při tvorbě územních studií
- Kontinuální péče o urbanistické, architektonické, estetické, obytné hodnoty města s maximální snahou o využití jejich potenciálů. Ochrana specifik a charakteristik daného území.
- Spolupráce při tvorbě zadání investičních akcí města zajišťovaných především Odborem majetku a investic města, Odborem správy majetku, zeleně a odpadového hospodářství a Oddělením územního plánování, GIS a památkové péče, případně dalšími odbory či organizacemi města dle aktuální potřeby.
- Spolupráce při realizaci investičních akcí města
- Zajištění přípravy a zadání architektonických a urbanistických soutěží města a jejich propagace, účast v komisích těchto soutěží
- Koordinace koncepce tvorby veřejného prostoru (dlažba, městský mobiliář apod.) a zajištění dohledu nad jeho realizací
- Předkládání návrhů a doporučení na urbanistické a architektonické úpravy nebo opatření ve městě, drobné stavby a detaily (úpravy komunikací, zábradlí, informační tabule, výsadba apod.)
- Účast na jednáních orgánů města, komisích a pracovních skupinách, případně besedách s občany podle požadavků vedení města
- Spolupráce na osvětové činnosti v oblasti architektury a urbanismu s cílem zapojení širší odborné veřejnosti do řešení problémů města
- Poradenská a konzultační činnost pro jednotlivé odbory města - Poradenská činnost pro občany města
 Na vyžádání zajištění expertní součinnosti stavebnímu úřadu
- Spolupráce s orgány města za účelem zvýšení efektivnosti vynakládání veřejných prostředků na rozvoj města
- Spolupráce s vedením města, které ho řídí a kontroluje

Místo výkonu činnosti:
V sídle zadavatele, budova MěÚ, ul. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, případně jinde dle pokynů zadavatele.

Výše smluvně sjednané odměny:
500,00 Kč/hodinu (bez DPH), odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s výkonem činnosti městského architekta, včetně dopravy, elektronické i telefonické komunikace apod.

Požadavky na kvalifikaci, odbornost a schopnosti:
- Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru architektury a urbanismu
- Praxe v oboru min. 4 roky
- Kreativita, flexibilita, proaktivní přístup
- Zkušenosti se zpracováváním územně analytických podkladů a územně plánovacích dokumentací, projekční činnost, zpracovávání architektonických návrhů
- Znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, znalost vyhlášek č. 500 a 501/2006 Sb., znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- Dobré komunikační schopnosti, schopnost obhájit své názory, asertivita, organizační schopnosti (schopnosti prokáží uchazeči ve druhém kole výběrového řízení).
- Zkušenost s činnostmi, které jsou náplní práce městského architekta (např. účast či organizace architektonických soutěží, prezentace pro veřejnost, obeznámenost s dotačními tituly k tématu apod.)
Výhodou autorizace A.1 (autorizovaný architekt), A.2 (autorizovaný urbanista) nebo A.0 (všeobecná působnost).
Výhodou znalost prostředí Chotěboře.

Předpokládaný počátek doby plnění:
Smlouva o zajištění služeb uzavřena v průběhu května 2019 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení/obsah žádosti
Náležitosti písemné přihlášky:
− Jméno, příjmení a titul zájemce

− Datum a místo narození

− Státní příslušnost a místo trvalého pobytu
− E-mailový kontakt

− Datum a podpis zájemce

Povinné přílohy k přihlášce:
− Strukturovaný životopis obsahující reference o realizovaných konzultačních, školících a projekčních pracích, případně o účasti v soutěžích a publikační a prezentační činnosti
− Prostá kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
− Podepsané čestné prohlášení, které je přílohou tohoto výběrového řízení
− Portfolio vlastních architektonických nebo urbanistických prací (v elektronické podobě na CD nosiči nebo USB disku)
− Motivační dopis v rozsahu max. 3 x A4, jehož obsahem bude:
-  uvedení vlastní představy pojetí výkonu své činnosti architekta města a jeho role v plánovacích procesech a přípravě projektů s ohledem k výše uvedenému rozsahu činnosti 

-  vlastní pohled na město a jeho budoucí rozvoj z hlediska architektury a urbanismu 


Výběr a hodnocení: 

Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole bude hodnotící komise posuzovat uchazeče, zda splňují podmínky výběrového řízení na základě zaslaných přihlášek.
chazeči, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k osobnímu pohovoru, kde budou prezentovat své schopnosti, odborné znalosti a diskutovat nad zaslanými materiály. Hodnotící komise pak doporučí radě města Chotěboř pořadí uchazečů.

O výběru rozhodne rada města Chotěboř.


Složení výběrové komise:

Ing. arch. Jan Hubáček

Ing. arch. Marek Janatka, PhD.

Ing. arch. Zbyněk Ryška
J
iří Štekl
S
tanislav Šíp – opoziční zastupitel

Ing. Tomáš Škaryd – starosta města

Mgr. Bc. David Šafránek – místostarosta města
I
ng. Ludmila Pecnová – vedoucí oddělení územního plánování, GIS a památkové péče 


Okruhy pro posuzování uchazeče o pozici městského architekta:
- Vlastní pohled na město a jeho budoucí rozvoj z hlediska architektury a urbanismu a schopnost obhájit tento pohled

- Prezentace vlastních zkušeností a realizací

- Komunikativnost, schopnost dosažení shody, aktivní přístup

- Znalost předpisů souvisejících s činností městského architekta 


Doplňující informace:
Vybraný uchazeč se nebude moci účastnit případných architektonických soutěží vyhlašovaných Městem Chotěboř, ani provádět projektovou činnost ve výstavbě pro cizí subjekty na území města včetně jeho místních částí, a to z důvodu střetu zájmů.

Lhůta pro podání přihlášky: do 17. 04. 2019 do 13:00 hod.
Osobní pohovory proběhnou na konci měsíce dubna.
Místo a způsob podání písemné přihlášky:

− poštou na adresu:
Město Chotěboř
Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř
− osobně do podatelny Městského úřadu Chotěboř, Trčků z Lípy 69, Chotěboř
Provozní doba podatelny:
Pondělí: 8:00 – 11:30, 12:15 – 17:00
Úterý: 8:00 – 11:30, 12:15 – 14:00
Středa: 8:00 – 11:30, 12:15 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 11:30, 12:15 – 14:00
Pátek: 8:00 – 11:30, 12:15 – 13:00

Obálku označte: „NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – MĚSTSKÝ ARCHITEKT“

Případné informace podá: Mgr. Bc. David Šafránek, místostarosta, tel. 569 641 103, 606 618 931.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodu, a to až do doby podpisu smlouvy.
Doklady poskytnuté k výběrovému řízení u nevybraných uchazečů budou po jeho ukončení neprodleně skartovány v souladu s právními předpisy, pokud uchazeč nepožádá o vrácení dokladů zpět.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články