Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Publisher
Tisková zpráva
13.12.2013 14:45
VELUX Česká republika, s.r.o.

Následující studie ukazuje jaký je vliv počtu střešních oken, jejich orientace ke světovým stranám a typ zasklení na potřebu energie na vytápění. Pro hodnocení byl zvolen typový objekt rodinného domu s obytným podkrovím, který je postupně natáčen ke světovým stranám a hodnocen s různými parametry obálky budovy. Studie pro názornost hodnotí i nerealizovatelné situace jako orientace obytných prostor k severu, či objekt bez střešních oken.


Přípravu vstupních dat a zpracování bilančního výpočtu potřeby energie na vytápění je hodnoceno podle ČSN EN ISO 13790 s měsíčním krokem výpočtu podle požadavků vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov a s okrajovými podmínkami výpočtu podle TNI 730331. Odpovídá také hodnocení z podmínek NZU.

Vliv počtu střešních oken na měrnou potřebu energie na vytápění Ea
Zvolený objekt, s proměnnými parametry konstrukcí (viz tabulka 1), byl hodnocen pro tři různé NZU definované úrovně měrné potřeby energie na vytápění Ea<35 kWh/m²rok, Ea<55 kWh/m²rok, Ea<70 kWh/m²rok. (Za nízkoenergetický je dům považován při splnění Ea<50 kWh/m2rok ).

Hodnocení zahrnovalo tři typy zasklení: standardní izolační dvojsklo s označením 59, dvojsklo proti hluku a přehřívání s označením 60 a nízkoenergetické trojsklo s označením 66
Kalkulace byla provedena pro 0ks, 2ks a 5ks střešních oken pro orientaci S,J,V,Z.

Následující grafy se věnují úrovni měrné potřeby energie na vytápění Ea<55 kWh/m²rok.

Tab:1 zvolené parametry střešních oken

Tab:2 zvolené parametry objektu

Graf 1: hodnocení měrné potřeby energie na vytápění Ea (úroveň cca 55 kWh/m2rok ) v závislosti na počtu střešních oken a jejich orientaci ke světovým stranám pro standardní izolační dvojsklo --59.

Tabulka ke grafu 1

Potřeba energie na vytápění se při zvyšování počtu VRW se skly 59 při orientaci na jih snižuje, na východ a západ je konstantní a při orientaci na sever marginálně roste.

Graf 2: hodnocení měrné potřeby energie na vytápění Ea (úroveň cca 55 kWh/m2rok ) v závislosti na počtu střešních oken a jejich orientaci ke světovým stranám pro dvojsklo proti hluku a přehřívání --60.

Tabulka ke grafu 2

Potřeba energie na vytápění se při zvyšování počtu VRW s dvojskly proti hluku a přehřívání --60. při orientaci na jih, východ a západ snižuje a při orientaci na sever marginálně roste. Poměr mezi Uw a g (tepelné ztráty a zisky) je optimalizovaný i u skel primárně určených ke snížení pasivních solárních zisků. 

Graf 3: hodnocení měrné potřeby energie na vytápění Ea v závislosti na počtu střešních oken a jejich orientaci ke světovým stranám pro Nízkoenergetické trojsklo--66.

Tabulka ke grafu 3

Potřeba energie na vytápění se při zvyšování počtu VRW se skly 66 při orientaci na jih,východ i západ snižuje, při orientaci na sever je konstantní.  Poměr mezi Uw a g ( tepelné ztráty a zisky) je optimalizovaný.

Z pohledu kvality denního osvětlení podkroví daného domu (více o problematice denního osvětlení podkroví si přečtěte zde ) je 5 ks střešních oken optimální. Z pohledu potřeby energie na vytápění (při orientaci obytných místností východ-jih-západ) také přinášejí snížení potřeby energie na vytápění Ea bez ohledu na typ zasklení.

Hledisko využití tepelných zisků a jejich případná eliminace v letním období je třeba zohlednit již při návrhu střešních oken a opatřit je venkovními zastiňovacími doplňky.

Chceme li finančně kvantifikovat energeticky nejnepříznivější variantu a porovnat ji s variantou bez střešních oken, porovnáme variantu pěti střešních oken s dvojsklem 59 (Ea 61kWh/m2 rok) orientovaným na sever s variantou domu bez střešních oken (Ea 60kWh/m² rok). Při uvažování současné ceny 1 kWh zhruba 3 Kč (např. vytápění elektřinou distribuční území ČEZ – průměrná cena kWh ve VT je 3,21  korun, v NT 2,63 korun) a při velikosti domu 111,3m², je finanční rozdíl těchto variant 334,- Kč ročně. Nutno podotknou, že tato varianta orientování domu na sever je pouze ideová a dům je s orientací obytných místností na sever legislativně nerealizovatelný. Zároveň lze velmi těžko finančně vyjádřit kvalitativní přínos denního světla při variantě s více okny.


Jaký vliv na potřebu energie na vytápění Ea mají střešní okna u domů s potřebou energie na vytápění menší 35 kWh/m2rok najdete na www.velux.cz.

Studii zpracoval:

 
Celá studie je ke stažení zde.
0 comments
add comment

Related articles