Centrum dentální implantologie a tkáňové regenerace Praha

Centrum dentální implantologie a tkáňové regenerace Praha
Project:2009 - 2010
Completion:2010 - 2011
Area:919 m2
Built Up Area:363 m2
Site Area:2188 m2
Built Up Space:4283 m3


Dům se nachází v Praze 9 – Hloubětíně, poblíž křížení dvou rušných pražských dopravních komunikací – Průmyslové a Českobrodské ulice. Ty významně určují charakter blízkého okolí, které lze popsat jako městská periferie - neurčitý mix zahrad, rodinných domů, firemních objektů, benzínové stanice a hřbitova, obklopených fragmenty polí a lesních porostů. Okolí nemá pevně definovaný urbanismus, domy jsou v různé vzdálenosti od komunikace rozmístěny na pozemcích spíše chaoticky a bez zjevného řádu. Pozemek je tvaru podlouhlého nepravidelného čtyřúhelníku, který je orientován svou podélnou osou severojižně. Ve své délce cca 75 m klesá o zhruba 6 m směrem ke své severní hranici s ulicí Českobrodskou, odkud je pozemek přístupný.
Investor nás oslovil se zadáním postavit na této parcele nové ústředí firmy Lasak (zkratka Laboratoře skla a keramiky), která se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem zdravotnických prostředků, zejména kostních a zubních implantátů a prostředků pro regeneraci kostní tkáně. Program byl postupně precizován do výsledku, který vystihuje název Výzkumné a vývojové centrum dentální implantologie a tkáňové regenerace.
Budovu jsme umístili v dolní polovině pozemku, aby horní a na jih orientovaná polovina pozemku mohla být využita pro sadové úpravy. Dům tak funguje jako přirozená bariéra mezi rušnou komunikací a klidnější zahradou, na kterou na jižní straně navazuje les a pole. Dům představuje kompaktní hmotu, pevně usazenou v terénu, se dvěma nadzemními podlažími a jedním částečně zapuštěným suterénem. Půdorysný tvar objektu je obdélník se seseknutými rohy, jehož poměr stran se blíží čtverci. Budova tak svým tvarem reaguje na tvar pozemku a východní fasádou, v níž je hlavní vstup, se natáčí směrem k místu vstupu na pozemek. Nepravidelnost oříznutého kubusu se projevuje i dále v nepravidelném „prořezání“ oken. Jde o jemnou výtvarnou hru jinak solidně a ušlechtile působící budovy, která je podpořena drobnou vlnovkou fasádního plechového pláště v antracitovém odstínu.
Urbanisticko-architektonické řešení budovy je tedy jednoduché a je podpořeno na severní třípodlažní části objektu exaktní plochou parkoviště z černého asfaltu. Směrem na jih se z domu vysouvá terasa a dům se zde maximálně otvírá do upravené zahrady, místa odpočinku a firemních akcí.
Budova je koncipována pro výhledový počet 30 zaměstnanců. Je zde převážně administrativní provoz, většina pracovní činnosti se odehrává v kanceláři na počítači. Součástí jsou však i výzkumné laboratoře, prototypové dílny, sklady a školící sály.
Rozvržení programové náplně po podlažích je přehledné: vstupní 1. nadzemní podlaží obsahuje recepci, školící sály s laboratoří, administrativní prostory sloužící pro poskytování služeb, prodeje zákazníkovi, do 2. nadzemního podlaží umisťujeme administrativní prostory výzkumu a vývoje, vedení společnosti a jednací místnost, v částečně zapuštěném podlaží jsou výzkumné laboratoře a prototypové dílny, sklady výrobků. Pro ukládání tříděného odpadu a jako přístřešek pro uskladnění zahradní techniky byl v severovýchodním rohu pozemku umístěn samostatný přízemní objekt.
Hlavní vstup do budovy z parkoviště je veden po rampovém schodišti podél východní fasády. Na vstup navazuje centrální komunikační prostor se schodištěm. V průmětu nad schodištěm je střešní světlík, který zajišťuje přirozené prosvětlení centrální části dispozice. Schodiště ohraničené efektní nerezovou sítí tvoří jakési přirozené srdce provozu budovy.
Nosná konstrukce je tvořena trojpodlažním železobetonovým skeletem. Obvodové stěny (a parapety) jsou vyzdívané z keramických tvárnic, zateplené minerální izolací s lehkým provětrávaným obvodovým pláštěm (plechová fasáda z vlnitého plechu). Pásová hliníková okna jsou částečně otvíravá a částečně s pevným zasklením. Ochrana proti slunci je zajištěna venkovními žaluziemi. Vnitřní příčky jsou kombinací zděných z keramických tvárnic a sádrokartonových tam, kde je potřeba být s pohledem do budoucnosti variabilní. Část příček je prosklená, směrem do centrálního schodiště pak s barevnými fóliemi.
Samostatný objekt zahradního skladu je z pohledového betonu, pro posuvná vrata bylo užito kovových rámů s tahokovovou výplní. Na zlomech terénu byly navrženy opěrné zdi z gabionových košů, které zároveň slouží pro pnutí zeleně, ta má porůst i plochy pohledových betonů na boku vstupního schodiště a stěnách na hranici se sousedními objekty.
Dům má důkladně řešenu nízkoenergetickou koncepci, tloušťky izolací jsou nadstandardní. Pro vytápění a chlazení objektu byl zvolen VRV systém s tepelným čerpadlem (umožňující distribuci tepla nebo chladu od jižní fasády a k severní a opačně). Bylo použito inteligentní řízení budovy KNx, automatizace budovy přispívá k energetické úspoře energie a uživatelskému komfortu pro zaměstnance. Na střeše je osazena fotovoltaická elektrárna o výkonu 11kW. Navrženo bylo také využití  dešťové vody ze střechy a z plochy parkoviště, voda je filtrována a uchovávána v nádržích, užívá se pro sezónní závlahu zahrady.
Řešení interiérů je v souladu s architekturou budovy. Stropy jsou ponechány jako pohledové betonové konstrukce.  Na podlahách jsou lité podlahoviny, v kancelářích koberce. Vybraná svítidla podtrhují celkový výrazový ráz budovy. Nábytek byl řešen atypickou výrobou a částečně výběrem designového kancelářského nábytku. Interiér je poměrně střídmý a monochromatický, barevná svěžest proto byla do vnitřních prostor vnesena za pomoci barevných skel dělicích stěn. Výstavba centra byla podpořena z fondů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
0 comments
add comment

more buildings from VYŠEHRAD atelier