Dům sociálních služeb Pacov

Dům sociálních služeb Pacov
Spolupráce:Tomáš Maceška, Tereza Mandíková, Vojtěch Večeře, Šimon Matějovský, Lucie Zdichyncová, Jan Sidak
Address: Malovcova, Pacov, Czech Republic
Project:2012
Completion:2019


Dům sociálních služeb v Pacově je koncipován jako přístavba ke stávajícímu domu seniorů, na který provozně i hmotově navazuje. Navržená stavba má specifickou funkci – tzv. dům se zvláštním režimem. Koncept celého domu, dispozic i vybavení jednotlivých podlaží umožňuje komplexní péči o seniory s Alzheimerovou chorobou. Základním determinantem je nutnost bezbariérových návazností a celkové přehlednosti. Po urbanistické stránce stavba respektuje danosti lokality – velká pozornost byla věnována osazení budovy do svažitému terénu. Severní fasádou je dům přisazen k přilehlé komunikaci a navazuje tak na uliční frontu stávajícího domu seniorů. V západní části se dům stáčí do zahrady v půdorysné stopě písmene L. Takto vzniká jižně orientovaný vnitroblok, odcloněný od přilehlé komunikace, sloužící seniorům jako pobytová zahrada. Při západním průčelí navazují vnější pobytové plochy na rekultivovanou vodní plochu. Architektonicky je objekt založen na kombinaci čistých ortogonálních ploch a ploch půdorysně zalamovaných (linie lodžií a linie chodeb), které celé stavbě dodávají určitou dynamičnost a hravost. Záměrem bylo vytvoření rostlého ale funkčně přehledného prostoru, který bude pro své uživatele inspirativní, bude zaměstnávat jejich pozornost, zároveň však bude čitelný a snadno identifikovatelný. Důležitou součástí návrhu je zprostředkování kontaktu s exteriérem i hůře mobilním seniorům – navrženy jsou rozměrné transparentní plochy, průhledné i pouze průsvitné, pobytové lodžie apod. Důraz byl zároveň kladen i na zachování intimity a pocitu bezpečí. Materiálově se na fasádách domu uplatňuje kombinace homogenních ploch z profilů litého skla, ploch výplní otvorů a ploch železobetonových desek lodžií lemovaných výraznými ocelovými konstrukcemi oddělujícími jednotlivá podlaží.
0 comments
add comment

more buildings from VYŠEHRAD atelier