Stará Celnice

Stará Celnice
V předchozích letech zakoupil investor budovu "Stará Celnice" v ulici V Celnici - Praze 1. Budovu tehdy zakoupil s platným územním rozhodnutím. Toto územní rozhodnutí obsahovalo zvýšení staré budovy Celnice o cca 2m oproti původní římse a přestřešení a zasklení části dvora.
Funkčním obsahem územního rozhodnutí byl automobilový parking v podzemních podlažích dvora, obchodní jednotky ve dvou nadzemních podlažích staré budovy a přestřešení dvora, kancelářské prostory ve zvednutém podkroví.
V listopadu 1997 se investor rozhodl pro rozšíření programu s následnou stavbou ve dvoře staré budovy.
Od té doby projekt procházel různými formami proměny, které měly však základní body společné:
  • zachování charakteristického tvaru budovy (otevřené písmeno U) a dvora
  • promítnutí dvora do nové budovy
  • zachování pražské veduty a podřízení se horizontu okolní zástavby
  • vycházet z důvěrně známého tvarosloví města (formování tvaru novostavby)
  • použití nových materiálů respektuje v detailu filigrán starých mistrů
Jedná se o jeden provozní celek, zahrnující maximálně flexibilní kancelářské prostory, prostory banky, pronajímatelné obchodní plochy, místnosti technického zázemí budovy a v podzemních podlažích automobilový parking.

Budova "Staré Celnice" je na severní straně lemována ulicí V Cel- nici, západní strana objektu ústí směrem k náměstí Republiky, jižní a východní strana je ohraničena objekty Českých drah a ONV - Praha východ.
Novostavba je založena ve dvoře staré budovy a nad římsou se konzolovitě rozpíná nad střechu stávající budovy.
Území je v Pražské památkové rezervaci, objekt stávající budovy "Staré Celnice" není památkově chráněn.
Stavba je umístěna na plochách vhodných jako všeobecné smíšené městské jádro.
Stávající budova "Staré Celnice" zůstává zachována. Nový objekt převyšuje hřeben stávající budovy o 2 podlaží a šikmou střechu.
Novostavba má navrženy 4 podzemní podlaží pod částí stávajícího dvora a 6 nadzemních podlaží. Stávající objekt Staré Celnice obsahuje 1 podzemní podlaží, 2 nadzemní podlaží a podkroví. Ve čtyřech pod- zemních podlažích novostavby v místě současného dvora je komplexně vyřešena potřeba parkovacích ploch pro celý objekt.
Variabilní kancelářské prostory jsou pronajaty více nájemníkům. V budově jsou navrženy dostatečné plochy technického zázemí, které jsou umístěny v 1. PP stávajícího objektu, ve 4.NP a pod šikmou částí 7.NP novostavby.
Vstup do objektu je navržen na úrovni 1. nadzemního podlaží. Vjezd do parkingu je z ulice V Celnici, taktéž vstup pronajímatelných obchodních ploch umístěných v severovýchodním rohu stávající budovy. Vstup do obchodního atria je navržen z terasy na západní straně objek- tu, vstup pro zaměstnance a návštěvníky kancelářských ploch je z ulice V Celnici přes kontrolní bod v lobby v 1. NP ve stávající budově. Zásobo- vání bude z chodníku z ulice V Celnici.
Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě, jejichž hlavní řady jsou vedeny pod chodníkem ulice V Celnici na západní straně objektu.

Důležitou myšlenkou od prvopočátku byla úvaha o jednoznačném přiznání novostavby, neskrývání se za starou budovu, naopak vytvoření otevřeného a pravdivého dialogu mezi jednotlivými hodnotami, při respektování existujících vztahů prostředí, nepopiratelnosti existence staré budovy, její velikosti, proporce, struktury a tvarosloví. Postupnou prací a konzultacemi pak docházelo ke krystalizaci výsledné formy, která naplňuje uvedené myšlenky a požadavky investora.
Nová budova zachovává charakteristický tvar otevřeného písmene U a dvora, který se promítá do celého objektu. Svým výškovým uspořádáním zachovává pražskou vedutu a podřizuje se horizontu okolní zástavby, který nepřesahuje.
Terasa na západě slouží jednak k vyrovnání výškových rozdílů mezi vlastním 1.NP a úrovní terénu a jednak k většímu "otevření" se objektu směrem k náměstí Republiky. V této části také bude zachovávána stávající zeleň, která bude doplněna o chybějící nebo poškozenou zeleň.

Stávající objekt je očištěn od přístavků z pozdější doby. Novostavba vyrůstá ze dvora stávajícího objektu a konzolovitě se rozšiřuje nad římsou směrem ke hřebeni stávající střechy. Ve dvoře stávajícího objektu jsou umístěny 4. podlaží parkingu s technologickými místnostmi.
V 1.NP stávajícího objektu a dvoupodlažního atria novostavby Staré Celnice jsou situovány obchodní pronajímatelné prostory samostatně přístupné z ulice V Celnici a z terasy na západní straně objektu otevřené k náměstí Republiky. Jednotlivá dvě podlaží obchodního atria jsou propojena interiérovým ocelovým schodištěm a hydraulickým otočným výtahem.
V 1.PP východního a západního křídla stávající budovy se nacházejí pronajímatelné plochy, které jsou spojeny s pronajímatelnými plochami v 1.NP interiérovým schodištěm. V severním (spojovacím) křídle jsou technologické místnosti nutné pro provoz budovy. V 1.PP novostavby se nachází parking, který je skrz severní křídlo stávajícího objektu spojen s ulicí V Celnici. Zbylá 3 podzemní podlaží jsou určena pro parkování, nachází se zde také nutné technologické zázemí a nádrž na springlery.
3.NP stávajícího objektu (současná půda) je přístupné z ocelových žárově pozinkovaných "chobotů" obalených skládaným (ve tvaru harmoniky) tahokovem. Tyto "choboty" jsou zavěšeny pod břichem administrativního celku novostavby. 3. NP je využito pro kancelářské prostory, střecha je po obvodě objektu prosklená z důvodu zajištění dostatečného osvětlení podkrovních kancelářských prostor.
Nadstavba tvoří lehkou vznášející se prosklenou horizontálu nad stávajícím objektem, jejíž členění, konstrukční uspořádání a proporce se podřizují stávajícímu objektu Staré Celnice a konstrukčnímu řešení staré budovy.
Do 4.NP (nejspodnější patro nové konstrukce administrativního celku) je situována technologie a její zázemí.
Ve zbývajících nadzemních podlažích jsou situovány kancelářské prostory s maximální mírou flexibility a jejich nutné zázemí.
V 7.NP pod zešikmenou částí objektu je umístěna zbývající technologie vzduchotechniky.
V každém křídle objektu jsou navrženy vertikální komunikace, které spojují všechny nadzemní podlaží, severní a západní vertikální jádro probíhá též do podzemních prostor. Úniková železobetonová schodiště umístěná v západním a východním křídle procházejí skrz starou budovu do nového objektu.
Hlavní vertikální komunikace na severní straně je řešena mimo stávající budovu - je umístěna uvnitř dvora. Obsahuje 2 výtahy, z nichž jeden je napojen na všechny podlaží a schodiště, které taktéž spojuje všechna podlaží budovy. Druhý výtah obsluhuje pouze nadzemní podlaží.
Atrium je zastřešeno v úrovni podlahy 4.NP skleněnou pochozí střechou, kterou vynáší lehká prostorová ocelová příhradová konstrukce.
Základním principem celého objektu je dialog mezi starým a novým, funkční a prostorová jednoduchost, flexibilita pronajímatelných prostor.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
a co Nouvel?
Honza K
05.09.13 09:10
Jan Lapčík bude vědět nejlépe...
Petr Šmídek
06.09.13 11:11
chyba na naší straně
Mariana Pančíková
09.09.13 04:44
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od A8000 s.r.o.