J&T kavárna ELEKTRA

J&T kavárna ELEKTRA
Spolupráce:Igor Bielik, Peter Babka, Iveta Doležalová, Anna Koželouhová, David Přikryl, Zdeněk Šuchma, Vít Zenkl
Adresa: Nádražní 305/5, Ostrava, Česká republika
Investor:J & T BANKA, a. s.
Realizace:2 / 2012 – 9 / 2012


Historie
Palác Elektra (bývalý hornický dům) je sedmipodlažní tříkřídlá trojkřídlá budova s hlavním průčelím do ulice Umělecké a bočními křídly podél ulic Nádražní a Jurečkovy.
Budova z let 1924-26, je pojata jako inovace klasicistní tradice podle návrhu architektů Kubíčka, Koláře, Rubého. Výstavbu tehdy financoval Odborový svaz horníků. Boční vchod ozdobily sochy horníků a hutníků. V budově byla dvoupatrová kavárna, dva bary, kinosál, byty. V letech 1993 – 1996 byla budova kompletně rekonstruována.

Popis úprav
Nynější stavební úpravy se týkaly dvou nadzemních podlaží a strojovny vzduchotechniky v podzemním podlaží budovy. Do nedávna byla v těchto prostorách restaurace Comedor Mexicano.
Byly odstraněny stávající novodobé interiérové úpravy, provedeny dispoziční úpravy v zázemí (WC, šatna, salónky, kancelář, ...). Hlavní prostor zůstal zachován a je nyní opět užíván jako kavárna. Byla provedena nová konstrukce schodiště a ve vnitřní nosné zdi provedeny nové dveřní otvory. Ve fasádě byly osazeny nové výplně členěním více odpovídající původnímu řešení budovy.
Projekt řešil umístění kavárny a bankovního provozu pro J&T Banku v bývalém restauračním provozu, využívaným v minulosti jako kavárna. Z hlediska legislativy stavebního zákona nedošlo ke změně využití stavby a tedy ani ke změně vlivu stavby na využití území. Funkce byla zachována respektive znovuobnovena jako kavárna s bankovním provozem. Pro provoz kavárny a banky byly navrženy i stavební úpravy těchto prostor a to v duchu konceptu původních prostor s ohledem na současně platné provozní a hygienické požadavky a s ohledem na požadavky investora. Stavební úpravy vyřešily i zrušení nevyhovujících vstupů, zbudování hygienického zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu, navazující stavební úpravy přilehlých prostor.
Hlavní vstup je umístěn na severovýchodní fasádě objektu směrem k ulici Nádražní. Za vstupem je veřejná část kavárny s barem, dále zázemí kavárny, veřejné hygienické zázemí a místnost pro ostrahu. Vstupní prostory dříve nebyly vybaveny žádným opatřením, které by prostory zpřístupňovalo osobám s omezenou schopností pohybu. Návrh počítal se zrušením nevyužívaných a nepůvodních vstupů do objektu a uvedením fasády do původního stavu včetně výměny stávajících výkladců za výkladce s původním dělením zasklení. Služební vchod se zádveřím je oddělen od provozu kavárny prosklenou stěnou s posuvnou částí tvořící chodbu ke schodišti do 2. NP. Ve vzniklé chodbě je vedle zádveří umístěn sklad. Stávající dřevěné schodiště bylo z požárně bezpečnostních a dispozičních důvodů demontováno a nahrazeno schodištěm železobetonovým.
Ze schodiště ve 2. NP jsou přístupné kanceláře zaměstnanců banky a ředitele pobočky s kuchyňkou a spisovnou, dále sociální zařízení pro zaměstnance a technická místnost výpočetní techniky. Z následující chodby je přístupná klientská i zaměstnanecká část velkých výplat a trezorová místnost. Z chodby je dále vstup do neveřejné části kavárny – „lounge“, dvou salonků a toalety.
Dřívější podélná hrana galerie byla upravena a tvarově i rozměrově sjednocena. Dřívější jižní hrana galerie byla z důvodu zajištění dostatečného kancelářského provozu rozšířena novou stropní konstrukcí. Kanceláře byly z hygienických důvodů stavebně odděleny od prostoru kavárny.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno