FORUM Nová Karolina

FORUM Nová Karolina
Úvod – historický kontext, soutěž
OC FORUM Nová Karolina je součástí rozsáhlého revitalizačního projektu stejného názvu. 30 hektarová plocha brownfields, těsně navazujícího na centrum města, vznikla v 60. letech demolicí uhelného dolu a koksovny. Urbanistický koncept je výsledkem developerské soutěže z roku 2005. Vítězem soutěže se stala firma MULTI Development. Autorem konceptu OC FORUM Nová Karolina je renomovaná holandská kancelář OMA. Projekt dále rozpracovávali architekti investora T+T Design v Holandsku, společně s brněnskou architektonickou a projekční kanceláří K4.

Urbanismus – návaznost na centrum města
Obchodní centrum (OC) je umístěno na dominantním místě první fáze revitalizované plochy. Ze západu je prostor vymezený železniční tratí, která je přemostěna lávkou pro pěší která OC spojuje s železničním a autobusovým nádražím. Jižní předpolí tvoří urbanizovaná multifunkční plocha budoucího náměstí. Náměstí je v současné době navrženo jako polyfunkční prostor pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí. V budoucnu, v případě doplnění městské zástavby až k řece, má tento prostor ambice stát se centrem nově vznikající čtvrti Nová Karolina. Náměstí je definováno osou památkově chráněného průmyslového objektu „Trojhalí“. Tento objekt bude rekonstruován na multifunkční kulturní centrum. Západní strana náměstí bude vymezena administrativní budovou. Východní stranu bude v budoucnu tvořit městská bloková struktura kolem pěší osy propojující nově vzniklé náměstí se Smetanovým náměstím a Masarykovým náměstím. Severní stranu náměstí tvoří OC a navazující Galerijní třída. Z tohoto širokého bulváru ústí i hlavní vstup do OC. V prostoru mezi severní fasádou OC a Frýdlandskými mosty je ponechána rezerva pro výškovou budovu.
Dopravní napojení je navrženo ze dvou stran. Severní trasa z Frýdlandských mostů severní rampou do podzemních garáží. Jižní trasa z Bohumínské na kruhový objezd před jižní rampu garáží. Touto rampou je celý objekt také zásobován. Parkovací kapacita OC, ale i kulturního centra Trojhalí je rozšířena podzemním parkovištěm pod náměstím.

Architektura – koncepce hmot, členění kostek,
Architektonická kancelář OMA zpracovala pro objekt Nové Karoliny Design Manual, který určoval nejenom celkovou koncepci objektu, ale i principy důležitých detailů. Koncept technického řešení zpracovala konstrukční kancelář ARUP. Architekti a inženýři z K4 poté s investorem spolupracovali na koncepčním řešení, vypracování realizačního projektu pro generálního dodavatele a na řízení stavby v celém průběhu realizace. Největší výzvou pro architekty, byl respekt k původnímu konceptu definovaného kanceláří OMA a snaha udržet tento koncept i v reálných investičních možnostech investora.

Půdorys objektu je vepsán do čtverce 170 x 170 m. Nejvyšším bodem objektu je střecha „dómu“ s výškou 39,5 m nad úrovní okolního terénu. Obchodní plocha objektu přes 58 000 m2 nabízí cca 240 obchodních jednotek. Obchodní centrum je řešeno ve dvou podzemních a třech nadzemních podlažích s převažující konstrukční výškou 6,0 m.

Podzemní podlaží
zabírají z velké části podzemní garáže pro 1000 osobních aut. V návaznosti na travelátor a výtahovou baterii v centru půdorysu je v nejnižším podlaží umístěn supermarket. V jihozápadním rohu dispozice je situován hlavní zásobovací dvůr pro celé centrum.

Nadzemní podlaží

Jsou navrženy čistě pro obchodní prostory. Poslední podlaží kostek 6 a 7 tvoří prostor multikina. Technické místnosti vzduchotechniky jsou umístěny v posledních patrech několika kostek. Výjimečné řešení interiéru je použito pro některé charakteristické části veřejného prostoru: foodcourt, sport mall, panda bar, wintergarden, red tunnel.

Koncept domu je spíše urbanistický. Objekt se skládá ze 14 „kostek“. Kostky se chovají jako samostatné domy různých velikostí a výšek. Mezi kostkami vznikají ulice a náměstí s mnoha zajímavými průhledy. Střed dispozice je zastřešen prosklenou střechou o půdorysných rozměrech 100 x 100 m. Střecha je tvořena šedovými světlíky se severní orientací. Prosklená střecha také vymezuje 4 prosklené vstupní stěny. Celou kompozici završuje hmota „dómu“, centrální kostky, která se vznáší ve středu dispozice. Kónický vnitřní prostor „dómu“ slouží jako multimediální promítací plocha. Vnější plášť je pak nasvěcován RGB reflektory a vytváří v nočních pohledech barevný akcent objektu. Nejpůsobivěji se dóm uplatňuje při příchodu hlavním vstupem. Návštěvník vstupuje ze snížené vstupní části do obrovského prostoru s hlavním schodištěm a otevírá se mu fascinující průhled do vnitřního prostoru dómu.

Koncept objektu je postaven na jednotném rastru 1,0 x 1,0 m, ze kterého vycházela dlažba mallu, rastry plných i prosklených fasád. Fasády kostek jsou řešeny ve dvou variantách plná a prosklená. Prosklené fasády jsou vždy na protilehlých stranách kostek. Prosklené fasády kostek tvoří sloupkohliníkový systém v rastru 3,0 x 2,0 m. Po obvodu prosklených fasád je ponechán 0,5 m široký lem ze sklocementových panelů. Plné fasády kostek tvoří sklocementové panely formátu 3,0 x 1,0 m. Skleněné fasády navazující na prosklenou střechu jsou tvořený sloupkohliníkovou fasádou v rastru 3,0 x 1,0 m s příhradovými výztuhami.
7 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
OMA Autor ?
Pavel Nasadil
18.10.12 10:01
Tak to jo
Winter
18.10.12 11:31
vyjádření OMA
Jan_Drska
18.10.12 03:36
To je veselé,
Jan Brejcha
19.10.12 08:15
OMA
Fred
19.10.12 11:34
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od OMA T & T Design K4 a.s.