Administrativní centrum Triniti

Administrativní centrum Triniti
Spolupráce:Igor Bielik, Alena Mazalová, Lenka Musilová, Zdeněk Šuchma, Petr Uhrín
Adresa: Úzká-Trnitá-Hamburská, Trnitá, Brno, Česká republika
Investor:Dominikánská s.r.o., Brno
Projekt:2004-07
Realizace:2007-09
Užitná plocha:32642 m2
Zastavěná plocha:3793 m2
Obestavěný prostor:108309 m3


Idea
Polyfunkční objekt „Triniti“ stojí v Brně ve vznikajícím Jižním centru. Je ohraničen ulicemi Trnitou a Úzkou a obchodním centrem Galerie Vaňkovka. Objekt sestává z provozně oddělitelných tří celků tak, že jednotlivé domy vytvářejí s mírou se proměňující jednotu městského bloku se dvěma podzemními podlažími pro parkování, s velkými obchodními plochami v přízemí. Forma je dána architektonickou kompozicí i psychologií, přistupující k výrazu domu jako ke zdůraznění ochrany pracovní existence člověka, zasluhujícího přirozené prostředí a tělesnost, přítomnost měřítka. Celkové uspořádání tak přes univerzální zadání alternuje modernistický odlehčený architektonický „globalismus“ – např. posloupností a konkrétností tělesné rytmizace okny, portály, kamennými prvky. Architektura vychází z mála, co umožňuje základní porce obecně uchopitelného kancelářského modulu (1,35 – 1,40 m), základních funkcí; budova je navržena z monolitického železobetonového skeletu  s hlavicemi roznášejícími železobeto- nové stropní desky s chlazením betonového jádra; dále minimalizací okenních otvorů a využitím nosné fasády opřené na tzv. milánských stěnách. Z toho vychází, že Triniti patří do ekonomicky zrealizovaných staveb s ekologickou orientací. Celé ekonomické i architektonické řešení je provázáno, tedy rozvrženo tak, aby zde nedocházelo ke zbytečným tepelným ziskům i ztrátám (předpokládaná úspora provozních nákladů je 25 až 30 procent) a aby tak lidské vnitřní prostředí vytvářela samotná podstata návrhu.
Stavba má šest plných nadzemních podlaží, v jižní části deset nadzemních podlaží, je podsklepená dvěma podzemními podlažími.
Stavba je rozdělena do tří samostatných budov - stavebních objektů. Dvě šestipodlažní budovy jsou administrativními objekty s obchodním parterem, třetí – desetipodlažní budova má obytnou funkci a obchodní parter.
Společná podzemní podlaží – plochy pro parkování osobních automobilů a technické prostory.
První a druhé nadzemní podlaží – vstupní prostory, prodejní plochy, restaurace – kavárna.
Třetí – šesté nadzemní podlaží administrativních budov - pronajímatelné kancelářské plochy.
Třetí – desáté nadzemní podlaží obytné budovy – bytové prostory.
Střechy všech objektů – střešní zahrady, odpočinkové prostory, technická zařízení.

Nosné konstrukce
Všechny nosné konstrukce, jak svislé, tak vodorovné, jsou navrženy z monolitického železobetonu. Základové konstrukce jsou z monolitického železobetonu. Založení objektů je provedeno vrtanými pilotami. Piloty jsou ukončeny pod železobetonovou vanou suterénu. Pod vanou probíhá izolace proti tlakové spodní vodě. Kolem hlavy pilot jako pojistná izolace proveden bentonitový obsyp.
Nosnou konstrukci nadzemních částí objektů tvoří monolitický železobetonový bezprůvlakový skelet v základním modulu 8,1 x 8,1 m, podél fasád s hloubkou konstrukčního traktu 5,4 m. Stropní konstrukce tvoří monolitická stropní železobetonová deska s integrovaným systé- mem chlazení a vytápění místností prostřednictvím tzv. temperovaného žb jádra. 
Ztužení objektu zajišťuje obvodová konstrukce a vertikální jádra.

Obvodové konstrukce
Obvodový plášť objektu je navržen jako sendvičový s odvětranou vzduchovou mezerou. Nosnou konstrukci pláště tvoří obvodová nosná železobetonová stěna v tl. cca 300 mm. Vnější líc je opatřen tepelnou izolací a obkladem z kamenných desek na ocelových kotvách. Mezi izolací a kamennými deskami je větraná vzduchová mezera. Prosklené stěny vstupů  a výplně otvorů jsou z typového hliníkového fasádního systému s přerušeným tepelným mostem včetně otvíravých částí, zasklení bude provedeno dvojsklem.
Součástí stavby jsou zpevněné plochy a sadové úpravy v bezprostředním okolí budov, které navazují na celkovou koncepci městských prostorů v dané lokalitě.
Petr Hrůša
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno