Revitalizace výrobního areálu Mlékárny a pivovaru v Kyjově - výsledky soutěže

Předmětem soutěže bylo najít kvalitní a komplexní architektonicko-urbanistický návrh dostavby území lokality bývalé mlékárny a pivovaru, stávajících tenisových kurtů, vč. zakomponování využití stávajícího letního kina, které bude řešit prostorové, funkční a dopravní vazby nového území
na rozšíření centra města, propojení v severní části s městským parkem a plochou pro sport
a návaznost na stávající urbánní prostor přilehlé blokové a vilové zástavby.
Zadavatel předpokládal nalezení vhodného využití, které bude přesvědčivým impulsem ke koncepční, postupné proměně a revitalizaci zchátralého a nevyužitého prostoru v centru města, s vytvořením jakési urbánní scény, která tak podpoří sílu a jednotu města. Lokalita by měla nabídnout možnost bydlení, občanského vybavení a služeb, společensky atraktivní kulturní vyžití, kvalitní veřejné prostranství s dostatkem zeleně, možnost setkávání lidí a aktivní trávení volného času. Součástí záměru byla i dopravní obslužnost, řešení stávající křižovatky ul. Dobrovského, Urbanova a Újezd a řešení dostatečné kapacity parkování, jak pro potřeby dané lokality, tak pro potřeby města
(odlehčení parkování na náměstí).

Vyhlašovatel: Město Kyjov
Sekretář soutěže: Ing. Karolína Maňáková

Řádní členové poroty - závislí
Daniel Čmelík, místostarosta města
Kamil Filípek, radní města

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing.arch. Zbyněk Ryška
Ing.arch. David Mikulášek
Ing.arch. Simona Vondráčková Ph.D.

Náhradníci poroty - závislí
Bc. Antonín Kuchař, místostarosta města
Ing. Martin Kyjovský, radní města

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing.arch. Pavel Pekár

Přizvaní odborníci:
Roman Pekárek, vedoucí odboru rozvoje města
M
gr. Markéta Pírková, vedoucí odboru majetku
Hana Bednaříková, předseda Komise výstavby a urbanismu
Ing.arch. Vladimír Bílý, architekt urbanista, člen Komise výstavby a urbanismu
Ing. Petr Valihrach, dopravní inženýr, zastupitel města Kyjova, člen Komise výstavby a urbanismu
Pavel Berka, předseda Komise životního prostředí
Ing. Igor Kalix, MBa, ekonomický poradce
Ing. Lukáš Lattenberg, odborník pro krajinářskou tvorbu
Mgr. Martin Půček, oddělení památkové péče Mú Kyjov
Ing. arch. Dana Novotná, NPú Brno

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborníků pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

Datum konání soutěže: 24.6.2022 - 23.8.2022
Datum zveřejnění výsledků: 12.9.2022
Počet odevzdaných návrhů: 3
Ceny a odměny celkem: 360 000,- Kč1. místo - částka 160 000,- Kč
Autor: SENAA architekti, s.r.o. 
 Václav Navrátil, Jan Sedláček, Jan Cihlař, Eva Pokorná
Spolupracující osoby: Eliška Brabcová, Lukáš Holík, Markéta Raková, Peter Gazdag, Adéla Špačková, Jana Zuntychová, Mirka Svorová, Dominik Hochman
Hodnocení poroty: Návrh definuje tři struktury – pravoúhlou blokovou kolem náměstí, rozvolněnou s polygonálními viladomy v místě letního kina a v místě tenisových kurtů s třemi bytovými domy. Jasné rozdělení s vazbou na etapizaci dává prostorům jasný charakter, struktury reagují i na typ zástavby na protějších stranách okolních ulic. Porota kladně hodnotila vyšší bytový dům v pozici nárožní dominanty, jasné vymezení prostoru náměstí a měřítko jednotlivých hmot jako takových i prostorů mezi nimi. Při posuzování hospodárnosti řešení byly brány v potaz současné standardy bydlení v souvislostech s veřejným a soukromým prostorem, výškou objektů, množstvím a velikostí bytů, jejich orientací a možnostmi parkování, návrh je ekonomicky přiměřený. Míra realizovatelnosti je nejvyšší ze všech předložených prací, odpovídá i navržené etapizaci, která umožňuje postupnou zástavbu jednotlivých částí území souvisle i samostatně. Doporučení: - zvážit míru prostupnosti územím s ohledem na polosoukromé prostory, - prověřit vjezd na náměstí podmíněný výstavbou okružní křižovatky, - zvážit řešení nároží tř. Komenského a ul. Dobrovského.
2. místo - částka 120 000,- 
Kč
Autor: Tomáš Havlíček, Víťa Nový
Spolupracující osoby: Adéla Juřičková, Michal Lánský, Tamara Bartalová
Hodnocení poroty: Návrh č. 2 respektuje prostorové uspořádání stávající zástavby (a funkční využití jednotlivých částí řešeného území), reaguje vhodně na tradici rostlého města, citlivě řeší ukončení pohledových os ulic třídy Komenského a ul. Dobrovského, navrhuje komorní měřítko nových veřejných prostranství s potenciálem živého parteru. Je řešena hluková zátěž z letní scény návrhem velkorysé izolační zeleně a dispozičním návrhem bytového domu s obchodním parterem. Návrh vymezuje obslužnou komunikaci uvnitř řešeného území s parkovacími místy (formou obytné ulice), která obsluhuje i zdravotnické středisko a navazuje na stávající obslužnou komunikaci v zadním traktu objektů při ulici Komenského. Návrh zachovává stávající tenisové kurty, pod které umisťuje jedno nadzemní podlaží určené pro parkování. Porota zhodnotila řešení této východní části jako neekonomické a neměstotvorné. Vzhledem k absenci podzemních podlaží jsou (mohou být) investiční předpoklady nízké, avšak v celkovém pohledu (přepočtu na HPP) je návrh výrazně méně ekonomicky výhodný a nehospodárný. Je vhodně řešena etapizace včetně zachování stávajících možností parkování, návrh je realizovatelný.
3. místo
- částka 80 000,- Kč
Autor: 
Vladislav Králíček, Tereza Škoulová
Hodnocení poroty: Návrh pojednává území ve dvou rozdílných koncepcích. Městská struktura bloků a kamenných veřejných prostranství a tři viladomy v oplocené zahradě. Městská struktura navazuje na centrum města a viladomy dotváří rozvolněnou vilovou zástavbu podél ulice Urbanova. Zástavbu podél ulice Dobrovského a Komenského tvoří tradiční řešení městských bloků, jako stavebního kamene města a jimi definovaných veřejných prostranství. Tento jednoznačný koncept však nepřesvědčuje zvoleným měřítkem těchto bloků, které tak mají všechny fasády orientované do veřejného prostranství, bez možnosti vytvoření vnitroblokových fasád. Parter nebude naplněn pouze atraktivními komerčními funkcemi, tak jak je prezentován na vizualizacích, ale bude obsahovat doprovodné funkce bytových domů. Návrh správně řeší měřítko a podrobnost fasád vzhledem ke stupni územní studie. Veřejná prostranství dotváří mozaiku prostranství města o drobné piazzety inspirovaných idejemi Camilla Sitte, které slibují kvalitní pobytová místa. Prezentovaná prostranství však neumožňují severojižní prostupnost bloku. Dimenze některých veřejných prostranství je v současné legislativě obtížně realizovatelná. Zástavba obou nároží, Dobrovského – Urbanova a Dobrovského – tř. Komenského vhodně kompozičně doplňuje městskou strukturu. Oplocená zahrada s viladomy správně dotváří jedinou vilovou čtvrť v Kyjově. Představená dispozice se dvěma byty na podlaží však není přesvědčivá a ekonomicky obtížně realizovatelná. Návrh je etapizovatelný. Téměř vůbec nejsou řešeny dopravní vazby okolních ulic a jejich křížení. Prezentované plochy pro pěší nejsou dostatečně dimenzované. Krajinný doprovod je řešen městským způsobem, jako stromořadí a boskety usazené do stromových míst v dlažbě.


Více informací >
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
amfiteátr v Kyjově
Barbora Szczygielová
21.09.22 09:06
zobrazit všechny komentáře