Rekonštrukcia SNG pokračuje

Bratislava – Slovenská národná galéria dnes na pravidelnom "kontrolnom dni pre médiá" informovala o postupujúcej rekonštrukcii areálu SNG v Bratislave a predpokladanom posune termínu jej dokončenia.

Úloha zrekonštruovať areál Slovenskej národnej galérie je aktuálna už tridsať rokov a akútna od zatvorenia Premostenia z havarijných dôvodov v marci roku 2001. Rekonštrukciu však potreboval celý areál, ktorého podoba sa hľadala v dvoch verejných architektonických súťažiach (2003, 2005). Výsledný projekt sa realizuje na základe víťazného návrhu architektov Martina Kusého a Pavla Paňáka. S výstavbou sa začalo 15 rokov po uzavretí Premostenia odovzdaním priestorov konzorciu Hornex-Strabag, ktoré vzišlo zo súťaže zabezpečovanej MK SR a zriadením staveniska v januári 2016.

Rekonštrukcia sa týka rozsiahleho areálu, ktorého súčasťou sú jednotlivé budovy, ale aj pasáže, nádvoria, námestie a iné verejné priestory. Aj preto sa stavba, pôvodne plánovaná na 36 mesiacov, realizuje ako celok. Jej harmonogram sa však niekoľkokrát menil z rôznych dôvodov (predsedníctvo SR v Rade EÚ, odhalenie skutočných pomerov na stavenisku – konštrukčných, stavebných, infraštruktúrnych skutočností, aproximácie na nové normy a európsku legislatívu). "Momentálne pracujeme s predbežným termínom ukončenia stavebnej časti v júli 2021, ktorý sme na jar zahrnuli do prípravy podkladov na Uznesenie vlády. Keďže stavba pokročila a mnohé skutočnosti sú odhadnuteľné, pristúpili sme k príprave projektu interiéru a stálych expozícií, ich realizácia by mala plynulo nadväzovať na dokončenie stavby. K 30. septembru 2019 bolo preinvestovaných 24 133 182,33 eur, čo predstavuje 49,54 % súčasného rozpočtu," hovorí generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.

"Uvedomujeme si, že rekonštrukcia areálu národnej galérie je jednou z najväčších investícií do kultúrnej stavby, vlastne je to prvý pôvodný projekt, ktorý vznikol po revolúcii v roku 1989. Je symbolom nášho vzťahu ku kultúre a kultúrnemu dedičstvu, ale aj samozrejmým prihlásením sa k európskym hodnotám. Takto k rekonštrukcii od začiatku pristupujeme," vysvetľuje Alexandra Kusá. "Chceme vytvoriť a následne dôstojne prevádzkovať moderný areál, ktorý by prispieval k vzdelávaniu a kultivácii spoločnosti namiesto toho, aby ju rozdeľoval. Chceme ukázať, že kultúra a vysoké umenie sú podstatou našej spoločnosti a nielen záležitosťou elít," dodáva Kusá.

Financovanie investičnej úlohy a predpokladaný termín ukončenia

Plán modernizácie galérie, ktorého súčasťou je invenčné riešenie verejných priestranstiev v hlavnom meste, postupne napĺňame. Rekonštrukciu by sme chceli rozšíriť o návrh a dodávku interiérov, exteriérov a expozícií, aby mohli návštevníci areál používať od začiatku tak, ako to architekti a investor zamýšľali. Do nových priestorov už kurátori pripravujú výstavný plán a podobu budúcich stálych expozícií, ktoré by mali obsiahnuť široké zbierky galérie a zároveň reflektovať výsledky úspešných a dôležitých projektov z ostatných rokov.

Slovenská národná galéria pripravila podklady pre MK SR na prípravu Uznesenia vlády, zameraného na plánované rozšírenie investičnej úlohy o prípravu a dodávku interiéru stavby (v objeme 7 063 867,00 € s DPH ), služby súvisiace s projektovaním, úpravou projektov na nové legislatívne zmeny a európske normy, inžinieringom, revíziami, stavebným a autorským dozorom, kontrolnými meraniami a skúškami (v objeme 2 731 458,92 € s DPH ), navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu stavby v súvislosti s Uznesením vlády č. 710/2015, č. 288/2016, č. 136/2017 (v objeme 10 988 000,00 € s DPH). S tým súvisí aj nový termín ukončenia stavebnej časti - 31. júl 2021 a termín dokončenia interiéru a expozícií, ktorý sa predpokladá 31. mája 2022.

Pri zostavovaní podkladov sme do úvahy brali aj primeranosť investičného nákladu. Pre porovnanie uvádzame, že na rekonštrukciu objektu Veletržního paláca Národnej galérie Praha bolo alokovaných viac ako 116 mil. eur, nové múzeum moderny v Berlíne od dvojice Herzog&deMeuron bude stáť 450 mil. eur, trojnásobok odhadovanej sumy. Stredoeurópske fórum v Olomouci (1800 m²) má na stavbu zatiaľ vyčlenených 21 mil. eur, ďalšie náklady na obnovu Krásnej Hôrky siahajú do výšky takmer 35 mil. eur, oprava Štátnej opery v Banskej Bystrici počíta s rozpočtom vo výške 30 mil. eur.

Projekt "galéria ako dobrý rezident"

Keďže rekonštrukciu areálu nevnímame iba ako opravu chátrajúcich budov, ale ako komplexný reštart a revitalizáciu areálu v centre mesta, verejnosti ho chceme sprístupniť celý vrátane populárneho Letného pavilónu, novej Travertínovej záhrady, Námestia Karola Vaculíka a sústavy mestských pasáží.

V rámci projektu Námestie Karola Vaculíka by sme radi revitalizovali zadný dvor, sanovali staré garáže, ktoré sú v mestskom majetku a vytvorili nový verejný priestor. Tento priestor je zároveň uzlovým komunikačným bodom, do ktorého ústi nový hlavný vstup do centrálnej haly galérie. Súčasťou projektu sú aj nadväzujúce pasáže, ktoré by podľa predbežného dohovoru s hotelom Carlton a susedným Dessewffyho palácom mali byť spriechodnené až do Námestia Ľ. Štúra . Pokračovanie tohto projektu závisí aj od nového vedenia Starého mesta, ktoré nám svoje vyjadrenie zatiaľ nedoručilo.

Projektom Travertínová záhrada by chcela galéria obyvateľom i návštevníkom mesta ponúknuť nový plnohodnotný zelený verejný priestor medzi administratívnou budovou a budovou veľvyslanectva USA. Za týmto účelom požiadala Slovenská národná galéria o prenájom/predaj časti pozemkov patriacich magistrátu. Výsledkom by mala byť dohoda za prijateľných podmienok. "Čo sa týka vybudovania Travertínovej záhrady, pokračujeme so Slovenskou národnou galériou v pozitívnom dialógu o tomto projekte. Myšlienku, ktorá prinesie skvalitnenie verejného priestoru, vítame," povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.
0 komentářů
přidat komentář

Související články