Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu - 2. cena

Lennox architekti s.r.o. - Jindřich Starý, Michal Schwarz, Tomáš Starý, Tomáš Legner, Markéta Smrčková

Zdroj
autorská zpráva
Vložil
Jan Kratochvíl
13.05.2010 01:50
Michal Schwarz
lennox architekti
ATELIER MICHAL SCHWARZ

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

vztah k okolním stavbám a území
Novostavba ZÚ leží v rezidenční čtvrti Washingtonu, kde dominantní vliv na urbanismus má přírodní charakter okolí. Údolí, měkce modelované meandry říčky, vykazuje zcela jinou strukturu zastavění než převážná část města. Domy tu jsou roztroušené mezi stromy, kultivovaný přírodní park střídá souvislý les. Pozemek ambasády je typickou podmnožinou celku údolí - výrazný jižní hřbet přechází v parkovou plošinu s rezidencí, která dále pozvolna klesá k přístupové cestě. Tato scenérie obemyká místo určené pro stavbu. Hledání správného urbanistického řešení vidíme ve vztahu budoucího domu ZÚ a přírodního měřítka údolí.

umístění stavby na pozemku
Objekt ZÚ umísťujeme na severní hranici pozemku. Výška štíhlé hmoty ZÚ odpovídá přibližně protějšímu jižnímu hřbetu s rezidencí velvyslance. Vyvažujeme tak kompozičně výše popsanou scenérii. Objekt ZÚ a protilehlý svah vytváří meziprostor, který se stává těžištěm celého areálu, kam umísťujeme piazzetu. Dům působí jako svébytný "objekt", pevně zakotvený u přístupové cesty Spring of Freedom Street. Veškeré vstupy a vjezdy vedou bezprostředně z této ulice, tím pádem zbývající část pozemku není nutné zatěžovat dodatečně cestami. Jednoznačnost umístění by také mohla pomoci k čitelnosti domu v očích veřejnosti.

urbanistická filozofie
V urbanistickém řešení hledáme hlavně jednoduchost a srozumitelnost. Dům postavený na hraně parcely nechává vyniknout všemu, co toto místo nabízí. Svým uspořádáním je naprosto soběstačný, pouze položený do zahrady. Zahradě a v druhém řádu rezidenci velvyslance, dává stavba důležité místo v celkovém působení areálu. Hledali jsme především článek, který spojuje jednotlivé fenomény místa.


DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

vazba na okolí
Zastupitelský úřad napojujeme dvěmi hlavními vstupy - otvory na přístupovou ulici Spring of Freedom. Západní vstup - otvor je otevřený do piazzety, následně pokračujeme do administrativních a reprezentačních prostor ambasády. Východní vstup - otvor integruje přístupy do konzulárního oddělení, parkoviště a bytů. Jednotlivé vstupy jsou však bezpečnostně oddělené. Pás v délce objektu, podél ulice Spring of Freedom, navrhujeme využívat pro parkování návštěv ZÚ, zejména konzulárního oddělení.

vnitřní komunikace
Vnitřní areálové komunikace nahrazujeme univerzálním venkovním prostorem - piazzetou. Na ploše o základním rozměru 30,8 x 69,8 m se odehrává život spojený s provozem ZÚ. Jsou zde umístěny vstupy do ZÚ a venkovní parkovací stání. Vedle utilitárních potřeb úřadu je piazzeta především reprezentačním předprostorem ambasády. Příjezdová cesta k rezidenci velvyslance je zachována v původní podobě. Nově však doporučujeme spojit rezidenci s úřadem pěší cestou, která by vedla východně k nejvyššímu místu jižního hřbetu. Zde by byla zastávka v podobě altánu a dále by bylo možné sejít přímo na piazzetu před zastupitelským úřadem.


ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

architektonická koncepce
Jasně dané urbanistické řešení jsme se snažili podpořit střízlivým architektonickým konceptem. Navrhli jsme dům, který je především součástí celku areálu. Jako takový by měl být ve všech směrech umírněný a ponechat pozornost také zahradě a rezidenci velvyslance.

Severní křídlo jsme doplnili o sokl s již zmíněnou piazzetou. Profil domu tím dostal tvar písmene L. Hlavní, ze všech pohledů viditelná hmota ZÚ, prezentující dům při příjezdu, obsahuje administrativu a bydlení. Podnož integruje reprezentační provoz a konzulární oddělení ZÚ. Lze říct, že dům má dvě úrovně - "nad piazzetou" a "pod piazzetou". Tomu také odpovídají vstupní otvory na severní fasádě.
Vstup do zastupitelského úřadu z ulice Spring of Freedom vede vysokým otvorem v hlavní severní hmotě domu a ústí na prostranství piazzety. Zde jsou nástupy do všech segmentů budovy. Z plochy piazzety jsou vyříznutá dvě atria přiléhající k reprezentační části úřadu. Budova ZÚ je převážně orientovaná do zahrady a na piazzetu tak, aby se dění na piazzetě stalo nedílnou součástí domu.

Vstupní hala je v úrovni přízemí jediným objektem na piazzetě. Hala je uzlem, který spojuje administrativní a reprezentační část. Velkoryse dimenzovaný prostor pracuje s optickým, vertikálním propojením obou provozů. Zároveň je hala otevřená velkým oknem do ulice.

Administrativa je v zakončení vstupní haly napojena na vertikální komunikační jádro. Pro kancelářský provoz jsme zvolili schéma dvoutraktu doplněné dvoranou s horním osvětlením. Vše se nachází na jedné chodbě a je logicky uspořádané. Administrativní blok je prolomen směrem do ulice mohutným tubusem zasedací místnosti diplomatického úseku a knihovny.

Reprezentační provoz umísťujeme pod úroveň piazzety a vstupní haly. Prostorový požadavek klienta jsme přenesli do rozsáhlého horizontálního prostoru, který osciluje mezi interiérem a exteriérem. Výsadní postavení má sál, který je položen mezi dvě atria. Velké atrium "zastřešují" koruny stromů a spolu s vodní plochou vytváří příjemné klima. Malé atrium má komornější atmosféru a opticky spojuje reprezentační prostory s konzulárním oddělením. Návštěvník je zapojen do poznávání systému domu a jednotlivých složek ambasády. 

V návrhu jsme se snažili vyhnout sofistikovaným odkazům směrem k České republice, ale spíše najít to co ukazuje na funkci zastupitelského úřadu. Ambasáda nás představuje v dané zemi, ukazuje co máme společného a naopak co je cizí. Pokusili jsme se jít cestou klidu a jednoduchosti, která by mohla v průběhu času obstát. Domu jsme dali racionální a umírněný vzhled. Při základní volbě materiálů jsme se omezili na pohledový beton a dřevo. Materiály, které propůjčující domu solidnost a umějí krásně stárnout.

základní princip funkce a užívání stavby ZÚ

Stavební program investora je převeden do přehledné blokové struktury návrhu. Jednotlivé funkční segmenty (administrativa, bydlení, atd.) mají své vstupy a následné vnitřní komunikace. Základní princip fungování stavby byl naznačen v předchozích bodech, které doplňujem o popis dílčích částí:

Administrativa
Rozdělení administrativních úseků je zajištěné uzavíratelnou vertikální komunikací  v hlavě bloku. Chráněné administrativní úseky, které obsazují tři poslední podlaží jsou doplněny vlastním schodištěm v osvětlovací dvoraně. Konzulární oddělení ve východním cípu ZÚ je s administrativou propojeno druhou komunikační věží, která odděluje bytovou sekci.

Konzulární oddělení
Konzulární oddělení navrhujeme jako dvoupodlažní halu. Hledali jsme řešení, které poskytne příjemný a dobře dimenzovaný prostor pro styk s veřejností. 

Bydlení
Vstup do bytové sekce je umístěn ve východním cípu uliční fasády. Vertikální komunikační tubus přivádí obyvatele do bytových jednotek a kurýrní ubytovny. Druhé nadzemní podlaží obsahuje kurýrní pokoje. Jejich společná přístupová komunikace obsahuje společné zázemí - kuchyň a jídelnu. Následuje podlaží s největším bytem (150 m²). Ve dvou koncových podlažích bytové sekce navrhujeme dva menší byty (120 m²).

Parkování
Stání pro návštěvy situujeme do východní části piazzety. Kryté parkoviště se nachází v suterénu a obsahuje 33 parkovacích stání. Podlaží parkoviště je schodišťovými věžemi spojené s administrativou a bydlením.

Servisní úsek
Tyto provozy jsou na stejném podlaží jako parking. Úsek sdružuje veškeré skladovací místnosti a technologické provozy. V části přiléhající k administrativní vertikální komunikaci je umístěn archiv odpovídající plošným nárokům investora. Archiv je rozdělený na jednotlivá oddělení podle úseků. Obdobná kapacita je ve formě uzamykatelných archivních skříní v administrativních patrech. Kombinaci archivních skříní a archivů v suterénu jsme zvolili z ekonomických důvodů. Předpokládáme, že archivované materiály jsou různě potřebné. Skladovat kompletní fundus v lukrativních administrativních patrech se nám jeví neekonomické. Navržené řešení lze však v případě potřeby zaměnit za řešení, které jsme prezentovali v I.kole.


KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

konstrukce
Dům je navržený jako stěnový monolitický systém, lokálně kombinovaný se sloupy. Předsazené sloupy na jižní fasádě tvoří se deskou střechy a uliční fasádou rám, do kterého jsou pomocí ocelových táhel zavěšené stropy. Konstrukce reprezentačního patra je obdobná - stěnový monolitický systém.  Větší rozpony zde jsou kompenzovány zvýšením průřezů prvků.

materiál
Základním materiálem je pohledový monolitický tepelně izolační beton. Tento materiál byl zvolen pro své univerzální vlastnosti. Technologie nejvíce odpovídá konceptu domu -"pevný kvádr položený opatrně do krajiny". Na druhém místě jsou jeho tepelně izolační vlastnosti [hodnota tepelné vodivosti 0,32 W/(mK)], které plně vyhovují klimatickým poměrům ve Washingtonu. Dům je tak opravdu odlit. Jsou vyloučené náročné sendvičové konstrukce stěna-izolace-stěna a z toho plynoucí detaily. Beton je navržen v bílošedém odstínu, který je vytvořen použitím bílého cementu. Světlá barva domu vyzdvihuje barevnost, v průběhu roku, měnící se okolní přírody.

Dřevo je navržené jako hlavní materiál interiéru. Je pojítkem mezi exteriérem a interiérem.  Prvky domu, jako žaluzie jižní fasády nebo paluba atrií jsou sice venku, ale zároveň už za hranicí základního objemu domu. Rozhodli jsme se použít červený západní cedr původem ze Severní Ameriky. Výběr není jen symbolickým gestem vůči hostitelské zemi, ale hlavně volbou kvalitní a trvanlivé dřeviny. 

V interiéru se dřevo objevuje ve formě obkladů a podlah. Kombinace světlého betonu a cedru je podtržena hladkými bílými plochami příček a lakovaných skříní. Zbytek smyslových zážitků obstarává všudypřítomná zeleň.

Prosklené fasády jsou navržené z transparentního bezrámového zasklení. V kancelářích jsou přidány ventilační otvíravá okna v dřevěných rámech. Stejný princip je použitý v reprezentačních částech ZÚ. Velkoformátová okna jsou posuvná s motorovým pohonem.
Stínění jižní fasády zajišťují dřevěné lamely. Minimální hustota umožňuje výhled z kanceláří a před bytovou sekcí počítáme s možností otevírání. Údržbu oken je možné provádět z pochozích lávek mezi rovinou oken a lamelami.

 
PARKOVÉ ÚPRAVY AREÁLU

Areál necháváme bez větších zásahů, nejsou potřeba. Hodnotu prostředí pozemku vidíme v jeho současném charakteru a jeho možném rozvíjení. Koncept existující zahrady nese rysy anglického krajinářského parku - volně stojící stromy ve zvlněném terénu, rezidence na pozadí lesa, cesta vyhýbající se geometrickým tvarům a sekané trávníky. Zbývá upravit reliéf terénu ve východní části pozemku, který byl v minulosti srovnán z důvodů výstavby, a usadit nový objekt ZÚ. Téměř po celém obvodě je dům obklopen trávníkem a je na něm možné sledovat dramatický reliéf terénu. Romantický charakter parku dotváříme altánkem umístěném v zakončení jižního hřbetu. Všechny tři stavby spojujeme pěšinou.
0 komentářů
přidat komentář

Související články