Výsledky soutěže o návrh řešení Mírového náměstí v Dobříši

Zdroj
Mgr. Lenka Mazochová, Městský úřad Dobříš
Vložil
Tisková zpráva
03.01.2008 15:40
Soutěž o návrh revitalizace dobříšského náměstí má již svého vítěze! V pátek 14.12. 2007 se konalo zasedání soutěžní poroty ve 2. kole soutěže o návrh řešení Mírového náměstí a souvisejícího okolí. Soutěž probíhala ve spolupráci s Českou komorou architektů a úroveň této soutěže byla vysoká a kvalitní. Členy odborné poroty byly věhlasné osoby z oblasti architektury a další autority: Ing. arch. Josef Pleskot (předseda poroty), Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Ján Štempel či JUDr. PhDr. Jiří Plos. Dalšími členy byli: Mgr. Jaroslav Melša (starosta města Dobříše), Mgr. Stanislav Vacek (místostarosta), Ing. Pavel Krejcárek (správce zámku v Dobříši).
Ustavující schůze poroty proběhla dne 19. června 2007. Soutěž byla vyhlášena dne 28.června 2007 prostřednictvím Informačního systému o zadávání veřejných zakázek, médiem s celostátní působností, a to MF DNES, webových stránek města Dobříše a internetových stránek České komory architektů.
Soutěž byla vyhlášena jako veřejná urbanisticko-architektonická dvoukolová soutěž; v prvním kole jako ideová, ve druhém projektová. Obsahem prvního kola soutěže bylo urbanistické, architektonické a prostorově funkční řešení. První kolo soutěže bylo anonymní a umožňovalo účast nejen renomovaných architektů, nýbrž také studentů či architektů) bez příslušné autorizace, a to pokud byly schopni zajistit si pro případ postupu kvalifikované zastoupení. Tím si Dobříš zajistila větší šance na vytvoření kvalitních a různorodých návrhů. První kolo bylo ukončeno 5. října 2007 a následně porota vybrala tři návrhy, které postoupily do druhého kola. Účastníkům soutěže, kteří postoupili do druhého kola soutěže a jejichž návrh byl porotou ve druhém kole soutěže přijat k řádnému posuzování, náleží dle soutěžních podmínek jednotná odměna ve výši 70.000,- Kč. Soutěžní porota dále konstatovala, že všechny soutěžní týmy budou finančně odměněny, neboť věnovaly řešení urbánních problémů města značné úsilí. Za podmínek stanovených § 10 odst. 7 až 8 a v § 12 odst. 2 soutěžního řádu ČKA porota navrhla odměnu ve výši 20 000 Kč pro návrhy, které nepostoupily do 2. kola soutěže. Odměny ve druhém kole soutěže jsou stanoveny takto: 1. místo: 150 000,- Kč, 2. místo: 100 000,- Kč a 3. místo: 60 000,- Kč, přičemž cena nemusí být vyplacena v případě, že ve lhůtě pro její vyplacení bude uzavřena smlouva mezi vyhlašovatelem soutěže a autorem/autory oceněného návrhu na vypracování projektové dokumentace k předmětné zakázce včetně úvodních fází.
Ve druhém kole se jednalo o dopracování soutěžních návrhů do podrobnějšího urbanistického, architektonického a technického řešení.  Účastníci, jejichž návrhy postoupily, byly vyzváni k účasti ve druhém kole a obdrželi zpřesněné podmínky. Mezi oběma koly nebyly žádné soutěžní návrhy zveřejněny. Zasedání soutěžní poroty ve druhém kole soutěže se konalo 14. prosince 2007 od 9:00 hodin. Po vyhodnocení návrhů řádně odevzdaných ve druhém kole a po stanovení předběžného pořadí těchto návrhů soutěžní porotou byli autoři v 13:30 hodin vyzváni k osobnímu představení návrhů a zodpovězení dotazů týkajících se navrhovaných řešení. Tato prezentace předcházela konečnému vyhlášení výsledků soutěže a byli k ní přizváni členové stavební komise, zástupci Stavebního úřadu a členové Zastupitelstva města. Každý tým měl cca 45 minut na představení svého návrhu a diskuzi. Při osobním představování návrhů architekty přítomní vznášeli na vyzvání předsedy poroty dotazy a vstupovali do diskuze se soutěžícími. Nepodíleli se však na vyhodnocování návrhů. Po 16:00 byly prezentace dokončeny, všem účastníkům bylo poděkováno a soutěžní porota se sešla, aby tajným hlasováním stanovila pořadí návrhů a vyhlásila tak konečné výsledky soutěže.
Porota posuzovala soutěžní návrhy podle soutěžními podmínkami stanovených kritérií se zvláštním přihlédnutím ke skutečnosti, zda ucelená urbanistická koncepce respektuje veškeré v tomto prostoru existující funkce a dosahuje jejich maximální/optimální harmonizace a uspořádanosti, zejména pak souladu pobytových funkcí s dopravou.
Konečné rozhodnut soutěžní poroty zní takto: na prvním místě je tým FAM ARCHITEKTI, s.r.o. (Ing. arch. MgA. Jan Horký, Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Ing. arch. Tomáš Straka), 2. místo obsadila skupina mladých studentů A1architects (Jakub Filip Novák, David Maštálka, Lenka Křemenová) a třetí místo zaujal návrh MgA. Bronislava Stratila a Ing. arch. Olgy Tausingerové.
Z diskuze o návrzích a samotném stanovení pořadí bylo patrné, že první dva návrhy jsou nesilnější a měli téměř rovnocenné šance na vítězství. I proto se s napětím očekávalo zasedání zastupitelstva, které mělo vyřknout konečné rozhodnutí, o tom který návrh bude v Dobříši realizován. Podmínky totiž stanovují, že zastupitelstvo nemusí pro realizaci zvolit vítězný návrh zvolený porotou, ale jeden z oceněných návrhů. Před rozhodujícím jednáním Zastupitelstva byla ve středu dne 19. prosince 2007 od 16:00 hodin v kulturním domě zahájena vernisáž všech soutěžních návrhů. Výstavu navštívil hojný počet osob a starosta města Dobříše ji uvedl několika hlavními body z historie dobříšského náměstí a poděkoval všem architektům, kteří se soutěže účastnili. Architekti tří návrhů, jež postoupily do druhého kola, byli starostou představeni a bylo jim poděkováno za velký přínos v architektonicko-urbanistické soutěži. Vernisáže byla velmi příjemná, uprostřed místnosti planuly svíčky a atmosféra byla doplněna tóny klavíru. Průběh vernisáže můžete shlédnout na ragionální televizi www.regiotv.cz v sekci obecní politika.
Od 18:00 hodin zasedalo Zastupitelstvo města Dobříše, přičemž stěžejní součástí jeho programu bylo jednán o pořadí tří vítězných návrhů. Byla očekávána rozsáhlá diskuze o návrzích. Zastupitelé však respektovali soutěžní porotu a bez výraznější diskuze souhlasili s pořadím, které porota stanovila. Dobříšské zastupitelstvo tak schválilo projekt, který může toto město ovlivnit pro další staletí. Hladký průběh soutěže, přízeň architektů, kvalita podaných návrhů i spolupráce zastupitelstva bez rozdílu politického smýšlení napovídá o úrovni, kvalitě a připravenosti celé soutěže. Poděkování patří občanům města Dobříše, kteří se v nečekané míře zapojili do stanovování zásad fungování nového náměstí, ČKA, porotcům, Zastupitelům města Dobříše a dalším organizátorům soutěže.

> Oceněné návrhy naleznete na stánkách www.mestodobris.cz
> Videozáznam z vernisáže soutěžních návrhů


FAM ARCHITEKTI, s.r.o. – vítězný návrh
Velmi kvalitní ucelený a přehledný návrh, vycházející z tradičního pojetí, avšak s moderní koncepcí vícevrstvého a multifunkčního veřejného prostoru. Návrh dosahuje zklidnění prostoru, čitelného vymezení prostoru pro chodce, zklidnění komunikace mezi náměstím a zámkem; řešení tras dopravy je spíše konzervativní, avšak velmi kvalitní a dosahuje rovnoměrného rozložení až rozplynutí dopravy v prostoru, přičemž dopravní trasy opticky i funkčně zůstávají zachovány – vzhledem k navrhovaným urbánním parametrům dopravy lze předpokládat spolupráci s velmi dobrým dopravním urbanistou. Plocha náměstí je koncipována jako celistvá plocha; parkování je odsunuto do okrajových, nikoliv však bezvýznamných míst – propojení parkování s chodci. Návrh nezdůrazňuje prostor před radnicí, avšak zintenzivňuje přirozený střed, který je místem setkávání. Návrh podporuje původní aleje a vhodně propracovává detaily – například sochu sv. Šebastiána velmi citlivě a vhodně situuje. Je nejméně konfliktní z pohledu veřejnosti, naopak podtrhuje místní specifika. Návrhu lze vytknout nevhodné nízko nasazené koruny dřevin, pro toto náměstí nepříliš vhodné. Návrh má vysokou grafickou úroveň podání, je přehledný a poskytuje rychle značné množství informací. Autoři potvrdili přednost návrhu, který působí velmi kultivovaně a prostor nabízí četná další využití.

0 komentářů
přidat komentář

Související články