Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně - výsledky soutěže

Otevřená jednofázová projektová architektonicko-výtvarná soutěž

Zdroj
Magistrát města Brna
Vložil
Tisková zpráva
16.06.2020 17:10
Brno

Radim Horák
KAMKAB!NET

Předmětem soutěže byla autorská díla - autorské návrhy dvou vodních prvků pro Dominikánské náměstí, a to v prostoru před kostelem sv. Michala (část 1 návrhu) a v centrální části náměstí, definované 4 platany a 4 kamennými lavicemi (část 2 návrhu). Návrh měly za úkol respektovat význam místa, tedy historického náměstí se současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Mezi funkční požadavky na řešení návrhu patřilo např. dotváření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v letních měsících, interakce s návštěvníky náměstí, ale i reprezentace města. U návrhů se nevylučovala žádná z forem řešení. Vodní prvky typu kašny nebo fontány mohly být dílem sochařským, architektonickým nebo mohlo jít o čistě technické řešení, pokud byly další požadavky zadavatele splněny. Návrhy měly splňovat požadavek na zachování výtvarné kvality i v zimním období, kdy budou objekty od vodního média odpojeny; Nutné bylo respektovat požadavek trvanlivosti a odolnosti vůči klimatickým vlivům a možným vandalským zásahům. Pojetí bylo ponecháno na kreativitě autorů.

Vyhlašovatel: Statutární město Brno se sídlem v Brně
Sekretář soutěže: Mgr. Jaroslav Hamža, Odbor kultury Magistrátu města Brna 

Datum konání soutěže: 5.11.2019 - 20.1.2020
Datum zveřejnění výsledků: 13.5.2020
Počet odevzdaných návrhů: 18
Ceny a odměny celkem: 450 000,- Kč

Řádní členové poroty - závislí
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
Ing. Marek Fišer, člen Rady města Brna pro oblast kultury
Mgr. Jitka Ivičičová, členka Zastupitelstva města Brna

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. Marek Štěpán
Mgr. Rostislav Koryčánek, vedoucí CENS, kurátor, Moravská galerie v Brně
doc. Mgr. Tomáš Medek, sochař, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
doc. MgA. Milan Houser, výtvarník, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

Náhradníci poroty - závislí
JUDr. Robert Kerndl, náměstek primátorky města Brna
Bc. Tomáš Koláčný, náměstek primátorky města Brna
Mgr. Miriam Kolářová, členka Kulturní komise Rady města Brna

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. David Mikulášek
Ing. arch. Jaroslav Hulín
Mgr. Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně
doc. MgA. Pavel Korbička, sochař, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

1. místo: 200 000,- Kč
Autor: 
Ing. arch. Radim Horák, Ing. arch. Martin Sazama, Ing. arch. Romana Ema Pavlovská
Hodnocení poroty: Tento návrh počítá pro prostor Dominikánského náměstí s kruhovou kašnou po obvodu dekorovanou rybami, jako odkazem na rybí trh, který v minulosti na uvedeném náměstí existoval. Návrh nejlépe naplňuje představu vodního prvku a spojuje v sobě několik významových i funkčních vrstev. Centrální kašna má přesné měřítko, její obvod ztvárněný stylizovanými rybami má adekvátní detail, v noci podsvícený. Voda, klidná hladina i stékající, představuje dostatečnou plochu pro odpar. Celkově i přes svou velikost působí spíše jako šperk. Zpracování návrhu adekvátně odráží jeho charakter. Porota doporučuje provést prototyp části stěny s rybami pro posouzení zpracování preciznosti provedení v dalších fázích. Před kostel sv. Michala je umístěn podélný obdélný žlab s vodou. Ačkoli jde o docela delikátní řešení, nepřináší danému místu další kvality.

2. místo: 150 000,- 
Kč
Autor: akad. soch. Stefan Milkov
Hodnocení poroty: Porota pozitivně hodnotila umístění objektu stejně jako tvarovou stylizaci a vyzrálou výtvarnou formu, a to zvláště u figurativního objektu na Dominikánském náměstí. Jako problematická byla shledána uzavřená a kontemplativní forma objektu, která by více odpovídala memoriální plastice. Tento dojem zvýrazňuje i podsvícení objektu. Zpodobnění anděla na náměstí vnáší do prostoru náměstí nové významy, které se mohou dostávat do kolize s kontextem okolí. Novotvar vodního prvku před kostelem sv. Michala je cizorodou formou, která komplikuje uvedené prostranství.

3. místo: 100 000,- Kč
Autor: 
Oldřich Morys, Ondřej Bělica, Václav Kielar
Hodnocení poroty: Porota ocenila nadsázku a hravost obou návrhů, které se snaží o nové pojetí městského vodního prvku. Návrh na Dominikánské náměstí se snaží o nápadité postmoderní citování kašny Parnas na Zelném trhu v podobě mraku nasazeném na dříku historizujícího sloupu, který je situován do kamenného pole mezi čtveřicí platanů. Nadsázku umocňuje světelný objekt, který má připomínat Měsíc a „pršící“ voda padající z mraků na dříku. Porota ocenila originalitu výrazně vertikálního řešení, která se ale zároveň dostává do kolize s korunami stromů, u kterých se dá očekávat, že do budoucna zakryjí horní část objektu. Vodní prvek před kostelem sv. Michala řeší už tak pestrou směs městského mobiliáře a technických prvků v tomto prostoru zmnožením jednoho z nich v podobě pouliční lampy, která kombinuje užití světla i tekoucí a mlžící vody. Transformace pouliční lampy pro odlišný účel může působit jako odlehčené a vtipné řešení, ale je neadekvátní významu prostoru před kostelem. Pro porotu je představitelné užití tohoto prvku v jiné, významově méně zatížené části města. Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články