Sportovní areál Blanice ve Vodňanech - výsledky soutěže

Zdroj
Město Vodňany
Vložil
Tisková zpráva
07.05.2013 12:35
edit!
The Büro

Vyhlašovatel: Město Vodňany
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu řešení úprav Sportovního areálu Blanice. Místo stavby se nachází v lokalitě Blanice v severní části města. Záměrem vyhlašovatele je především rekonstruovat a rozšířit stávající víceúčelový objekt restaurace, šaten a ubytovny.
Porota: Karel Burda, Milan Němeček, Radek Dragoun, Libor Monhart, Jan Rampich; náhradníci: Tomáš Bednařík, Martin Malec
Termín konání soutěže:
31.1. - 29.3.2013
Počet odevzdaných návrhů: 9
Ceny a odměny celkem: 175 tis. Kč
1. cena (50 tis. Kč): Juraj Calaj, spolupráce: Vítězslav Danda, Ivan Boroš, Lenka Míková, Kateřina Blahutová
 
Hodnocení poroty:
a)
celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu s důrazem na „budovu“
U návrhu č.3 se jedná o kvalitní architektonické řešení bez důrazu na formální prvky – správná kompozice objektu, bezproblémové urbanistické řešení jasně zónované a přehledné. Výhrady poroty se týkají použití obkladových desky z dřevité vlny s cementovým pojivem a polystyrenem Heratekta C2 031 bez finální úpravy. Podle výrobce tyto desky tvoří ideální podklad pod finální omítky s vysokou pevností a odolností proti nárazu. Právě tato odolnost by byla uživatelem velmi preferována. Porota věří, že autoři zváží použití trvanlivějšího materiálu pro povrchovou úpravu fasád, aniž by to narušilo celkový koncept řešení.
b) hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení s ohledem na výši předpokládaných nákladů stavby dle bodu 2.3 a efektivita realizace a provozu budovy s důrazem na energetickou náročnost
Z celkového přístupu autorů je znát cit pro uměřenost stavby v daném prostředí – z toho vyplývá též názor poroty, že tento návrh je nejblíže finančním představám obce. Návrh způsobu vytápění, přípravy TUV a větrání je vypracován velmi stručně a v podstatě připouští obě alternativy vytápění – buď plynem nebo tepelným čerpadlem.
c) komplexnost a úplnost řešení
Návrh je komplexním řešení dané problematiky a má nejlepší předpoklady po určitých dílčích úpravách splnit zadání stavebníka.
d) přínos návrhů a námětů pro kvalitní dostavbu areál jako moderního a atraktivního volnočasového zařízení řešených v rámci širších vztahů
Návrh č.3 přináší do území architektonickou kvalitu a uměřenost, která za rozumnou cenu zvýší atraktivitu areálu po všech stránkách.
2. cena (35 tis. Kč): Josef Kubát, Romana Bedrunková, účastník: Jan Trávníček

Hodnocení poroty:

Základní myšlenkou návrhu č.4 je vytvoření nové obálky, další vrstvy, položené přes hmotu původního domu, při zachování základního dispozičního členění.
a) celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu s důrazem na „budovu“
Celkové urbanistické řešení je velice kvalitní a šetrné k okolí, návrh respektuje stávající pozemek, výrazně potlačuje zpevněné plochy, hlavní vazby jsou jednoznačně čitelné.
b) hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení s ohledem na výši předpokládaných nákladů stavby dle bodu 2.3 a efektivita realizace a provozu budovy s důrazem na energetickou náročnost
Dřevo bylo zvoleno jako základní pohledový materiál, který dobře budovu zapojí do přírodního prostředí. Stavba má vhodné měřítko, kompaktní současné tvarosloví. Dispoziční řešení je úsporné bez velkých přístaveb a bez velkých zásahů, zachovány jsou oddělené vstupy dle požadavku investora a naopak střední chodba umožňuje pozdější variabilnost.
Uspořádání restaurace a zázemí je nedostatečné. Z hlediska hospodárnosti a udržitelnosti daného konceptu je poměrně nevhodné rozšíření objektu pomocí krytých dřevěných pavlačí, zejména ve druhém nadzemním podlaží, kde bude nutná jejich údržba. Naopak jejich využití bude minimální s ohledem na požadovaný typ ubytování.
c) komplexnost a úplnost řešení
Porota se shodla, že návrh bude velice nákladný na realizaci i údržbu, uvedené náklady jsou podceněné, s ohledem na velikost teras, rozšíření střechy a použití dřevěného opláštění.
d) přínos návrhů a námětů pro kvalitní dostavbu areál jako moderního a atraktivního volnočasového zařízení řešených v rámci širších vztahů
Pozitivní je kontext, příznivý vzhled, odpovídající místu i velikosti města Vodňany.
3. cena (20 tis. Kč): Eugen Řehoř, Jitka Pucandlová, Stanislava Gregorová, Štěpán Řehoř, Vít Šimek

Hodnocení poroty:
a)
celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu s důrazem na budovu
Návrh byl z hlediska urbanisticko-architektonického celkového dojmu hodnocen jako kompozičně jasně vymezené řešení prostoru s možností budoucího rozvoje v podélné ose stávajícího objektu, ponechávající dostatek prostoru okolo pro další sportovní využití. Velmi jasné jsou kompoziční osy, a dobře řešená zeleň.
Budova je z vnější strany doplněna dřevěným vzdušným pláštěm a její objem je zjednodušen do sjednocují hmoty pomocí doplněného předsazeného řešení vnější podoby objektu. Ovšem údržba takto navrženého horizontálního členění bude problematická usazování prachu, vliv povětrnosti, svádění k lezení po jednotlivých prvcích, toto navržené je tak problematické z pohledu budoucích nákladů
Dispoziční řešení je sice funkčně rozdělené, ale vstup do šaten je přímo z venkovního prostředí, a tím šatny ztrácejí jistou míru diskrétnosti. Naopak úsek restaurace je dobře funkčně vyřešen. Nadstandardem jsou naopak terasy v 2.NP u pokojů ubytovny a pod nimi vzniklé loubí.
b) hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení s ohledem na výši předpokládaných nákladů stavby dle bodu 2.3 a efektivita realizace a provozu budovy s důrazem na energetickou náročnost
Návrh je zajímavý a snaží se zaujmout svým netradičním řešením ale za cenu zvýšených investičních nákladů od předpokládaného finančního limitu, nesprávně je vyčíslena DPH, další posouzením z hlediska provozu byla diskutována obava z náročnosti údržby a rizika snadného přístupu jako žebříku pro případné krádeže v pokojích, odolnosti proti poškození.
Hospodárnost provozu je řešena i úvahou o umístění solárních kolektorů na střeše, které by jistě přispěly ke snížení provozních nákladů.
c) komplexnost a úplnost celkového řešení,
Řešení je komplexní, zahrnuje souvislosti, možný rozvoj zejména zastřešení otevřeného prostoru pro venkovní akce , návrh zaujal zacházením se zelení a jejím uplatněním a zároveň ponechal určitou volnost dalšího vývoje na ostatních plochách.
d) přínos návrhů a námětů pro kvalitní dostavbu areálu jako moderního a atraktivního volnočasového zařízení řešených v rámci širších vztahů.
Přínosem je možnost postupného rozvoje budovy v jednom směru, který může být postupem času zrealizován, zároveň uspořádání vstupu a parkoviště a vstupní aleje bude reprezentativním nástupem do sportovního areálu, umístění dětských prolézaček je dobře situované. Ostatní plochy pak je možné využívat podle potřeb a rozsahu akcí.
Odměna (15 tis. Kč): Jan Vrbka (The Büro/architekti Brno), spoluautor: Juan Carlos Giraldo, spolupráce: Zbyněk Zavřel, Miloslav Meixner

Hodnocení poroty:

Návrh byl z hlediska urbanisticko-architektonického celkového dojmu hodnocen jako zajímavý , který svým řešením dal stávajícímu objektu moderní výraz , jednoduché řešení přístupu , parkoviště kompozičně zajímavé řešení kompozičních os, tvořících základní komunikační skelet území , při zachování dostatku volného prostoru okolo pro další sportovní využití.
Poněkud diskutovaným prvkem bylo řešení venkovního zastřešení plochy , které velikostí konkuruje hlavní budově a poutá tak větší pozornost než budova ubytovny s restaurací a šatnami samotná.
Budova je navržena s novým výrazem architektury s moderním pojetím fasády a požitých prvků zastínění oken a svěží barevností, avšak do daného prostředí spíše výjimečný a do města Vodňany úplně nezapadající. Dispoziční uspořádání je v obou podlažích po stránce funkční a provozní velmi dobře řešené. Po stránce hospodárnosti je jedním z návrhů, který přesáhly finanční možnosti investora , i když návrh v textové části poskytnul vysvětlení výše ceny realizace , nebyl vybrán hlavně z ekonomických důvodů . Přesto zaujal svým řešením a prvním dojmem a proto byl vybrán k ocenění. Celkové řešení území je zdařilé, návrh splňuje očekávané řešení včetně podrobného posouzení nákladů investice, návrh sice zaujal výraznou změnou fasády budovy. Přínosem je vymezení hlavních os tras komunikací v areálu, využití i přístupu k vodě s možností vyhlídky, ostatní využití areálu je v náznacích grafikou jednotlivých sportovních aktivit , krytá sportovní plocha přináší i možnost pořádání hudebních produkcí, výstav, divadla avšak svým řešením zastřešení je v daném prostředí již méně vhodná.


Více informací: www.vodnany.eu
0 komentářů
přidat komentář

Související články