Revitalizace historického centra města Písek - výsledky soutěže

Jednokolová veřejná projektová urbanisticko-výtvarná soutěž

Zdroj
Město Písek
Vložil
Tisková zpráva
11.12.2015 14:00
MCA atelier
Ilex design

Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na urbanisticko-výtvarné  řešení revitalizace prostoru historického centra města Písek (městské lokality Velkého náměstí, Alšova náměstí a přilehlého uličního parteru), zahrnující funkční využití  území, prostorové a architektonicko-urbanistické řešení skladby řešeného území - (vyjma přilehlých objektů), zeleně, dopravních vztahů - včetně řešení dopravní obsluhy a dopravy v klidu v návaznosti na celkovou městskou dopravu, při respektování daného stavebního programu.

Vyhlašovatel: Město Písek 
plnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Eva Vanžurová (starostka)
Sekretář soutěže: Ing. arch. Josef Zábranský

Porota:
Řádní členové poroty: 

Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. (nezávislý porotce)
I
ng. arch. Milan Košař (nezávislý porotce)
I
ng. arch. Jan Sedlák (nezávislý porotce) 

Ing. arch. Petra Trambová (závislý porotce - zastupitelka a radní města) 

JUDr. MBA. Josef Knot (závislý porotce - místostarosta města) Náhradníci poroty:

Ing. arch. Jan Bouček (nezávislý porotce)
I
ng. arch. Marta Slámová (nezávislý porotce)
I
ng. Tomáš Franců (závislý porotce - zastupitel a radní města) 

Ing. arch. Vratislav Vokurka (závislý porotce - člen komise města pro urbanismus a architekturu)


Přizvaní odborní znalci:
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek (doprava) 

Ing. Michal Kovařík (doprava) 
ng. Miroslav Šatra (zeleň) 

PhDr. Martin Zeman (památková péče) 

Ing. arch. Laura Jablonská (architektura)
B
c. Rudolf Koraba (rozpočet) 


Datum konání soutěže: 01. 09. 2015 - 16. 11. 2015
Datum zveřejnění výsledků: 11. 12. 2015
Počet odevzdaných návrhů: 10
Ceny a odměny celkem: 350 000,- Kč1. cena - 180000,-
 Kč
Autor: MCA atelier s.r.o. / Ing.arch. Miroslav Cikán, Ing.arch. Vojtěch Ertl, Ing.arch. Radek Novotný
Hodnocení poroty: Návrh obsahuje dopravně kvalitní řešení včetně dostatečné kapacity parkovacích ploch. Přínosné pro řešené území jsou příčné komunikační propojovací prvky, které umožňují pěším využívat celou šíři plochy Velkého náměstí, které je vhodně doplněno vodním prvkem. Dopravním řešením je lapidárně zvýrazněna východní pěší část Velkého náměstí. Na jeho severní straně je nutné detailně dořešit dopravní prvek otáčení. Ohleduplně je v návrhu navržena kompozice rozmístění veřejné zeleně formou alejí i samostatných rytmických skupin stromů, které nechávají citlivě vyniknout přilehlým architektonickým hodnotám historické zástavby. Návrh kompaktně svým řešením propojuje a sjednocuje plochu obou náměstí - Alšova a Velkého. Porota ocenila kultivované grafické zpracování návrhu.
2. cena - 120000,- K
č
Autor: Ing. Mgr. akad. arch. Ivo Kraml, Ing. arch. Patrik Šarmír, Ing. arch. Martina Kubešová, Ing. arch. MgA. Květa Čulejová
Hodnocení poroty: U návrhu porota ocenila především jednoduchost a střídmost řešení. Celkově působí návrh vyváženě, velká plocha pro pěší na Velkém náměstí není dále zhodnocena podrobnějším návrhem parteru včetně mobiliáře, který by zvýšil pobytovou hodnotu a přitažlivost této části náměstí. Z hlediska dopravní koncepce návrhu byl kladně ohodnocen návrh šikmého stání, který tak zvětšuje pěší a pobytové plochy. Na Alšově náměstí porota ocenila zajímavý koncept usazení umírněného zklidňujícího prvku zeleně v pravoúhlé osnově. Zajímavý návrh sezení v uličce Masné krámy pokládá porota za málo vhodný a také za nereálný.
3. cena - 40000,- Kč
Autor: Ilex design s.r.o. / Ing.arch. Josef Smutný, Ing.arch. Roman Nevrla, ing.arch. Hana Šavrdová, Bc. Ondřej Vaněk, Bc. Martin Petřík, Bc. Tomáš Gelien, Bc. Tomáš Hrubý, Ing. Jitka Tomsová, Ph.D.
Hodnocení poroty: V tomto návrhu označila porota jako pozitivní zpomalovací dopravní prvek na ploše Alšova náměstí, v prostoru křížení ulic Chelčického - Jungmannova. Naopak jako nevhodný prvek byl zhodnocen návrh podélných stání, který je nevýhodný. Celkový počet navržených parkovacích míst je oproti stávajícímu stavu snížen na 60%, což porota hodnotila příznivě. Na severní straně Velkého náměstí je jako zajímavý prvek v parteru návrh časové osy.
Odměna - částka 10 000,-

Autor: Ing.arch. Luboš Knytl, Ing.arch. Jan Svoboda, Ing.arch. Martin Svoboda, Ing.arch. Václav Pavlík
Hodnocení poroty: Autoři návrhu řeší prostor Velkého náměstí vložením nového středového stromořadí, oddělujícího pěší parter od parkování vozidel. Toto členění veřejného prostranství nepokládá porota za prostorově šťastné ale oceňuje formu a polohu fontány ve spodní části náměstí. Počet navržených parkovacích míst není dostačující. Rozmístění parkovacích míst porota posoudila jako poněkud nevyvážené a neodpovídající potřebám rozmístění objektů občanské vybavenosti. Celkový grafický výraz tohoto návrhu je na dobré úrovni.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články