Rekonstrukce a přístavba základní školy v Praze Písnici - výsledky soutěže

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž

Zdroj
ČKA
Vložil
Tisková zpráva
12.08.2020 12:10
Praha

Písnice

Rusina Frei architekti
SOA architekti, s.r.o.
XTOPIX

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a rozšíření stávající kapacity školy, která bude sloužit 360 (výjimečně až 440) žákům. Předmět soutěže bylo možné realizovat na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě zadavatele p. č. 302, 303, 304, 305, 341, 4/1 a 318/1, vše v k. ú. Písnice, včetně komunikace. Zadavatel kladl důraz na citlivé začlenění přístavby do území. Navržené řešení přístavby a rekonstrukce základní školy v Písnici by mělo umožnit urbanistické napojení na přiléhající veřejný prostor i následné zpracování kvalitních návrhů jejího interiéru. Škola si má i po rozšíření zachovat „rodinný“ charakter.

Vyhlašovatel: Městská část Praha-Libuš
Organizátor: Ing. Markéta Kohoutová
Sekretář soutěže: PhDr. Markéta Pražanová

Řádní členové poroty - závislí
Mgr. Jiří Koubek, starosta
Tomáš Loukota, DiS., místostarosta
Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka ZŠ s RVJ v Písnici

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. Jan Hájek
prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran
Ing. arch. Markéta Smrčková
Ing. arch. David Mareš

Náhradníci poroty - závislí
Ing. Lenka Koudelková, místostarostka
RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D., zastupitelka

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Jiří Opočenský
Ing. arch. Ivana Kabelová

Přizvaní odborníci a experti:

Šárka Pichová, vedoucí odboru správy majetku a investic
D
alibor Šulc, člen Komise stavební a dopravní, občan staré Písnice
I
ng. Marie Jindrová, odbor územního rozvoje, Magistrát hl. m. Prahy
Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., UCEEB, energetická udržitelnost

Datum konání soutěže: 27.12.2019 - 10.6.2020
Datum zveřejnění výsledků: 5.8.2020
Počet odevzdaných návrhů: 10
Ceny a odměny celkem: 1 100 000,- Kč
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků, např. na osvětlení tříd atd.

1.cena - 260 000,- Kč

Autor: Rusina Frei, s. r. o. / 
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Martin Frei
Anotace návrhu: Novostavba rodinné školy tvoří moderní a klidnou protiváhu staré budovy. Mezi oběma domy vzniká nová vstupní piazzetta jako rozšíření veřejného prostoru obce. Kompaktní nová budova se zelenou střechou šetří pozemek i provozní náklady. Variabilní učebny jsou soustředěny kolem vnitřní prosvětlené haly. Jídelna je přístupná z terénu a slouží i komunitním akcím. Víceúčelový sál je částečně zapuštěný.
Hodnocení poroty: Návrh má vysoké výtvarné a architektonické kvality. Celkové řešení působí střídmě a pracuje precizně se zadaným stavebním programem a důsledně respektuje jeho minimalistický rozsah. Dodržuje rozpočtovou kázeň a nabízí tak ekonomicky výhodné řešení, které je velmi dobře realizovatelné. Minimální objem novostavby školní budovy, který je oproštěný o nadbytečné provozy, zachovává vysoké urbanistické hodnoty místa. Kladem tohoto úsporného řešení je rovněž podpoření rodinného charakteru vesnické školy, příjemné dimenze a volba materiálů. Dostatečné odstupy od společných hranic pozemků dávají naději na bezkolizní průběh projednání. Zelená střecha zlepší mikroklima místa a bude mít i edukativní roli. Jelikož nedochází k zásadním zásahům do stávající budovy školy, lze navržené úpravy realizovat v podstatě během letních prázdnin a nedojde tak k omezení výuky v době realizace. Vhodné je vizuální propojení tříd a společných prostor a povýšení chodeb na odpočinkové sdílené zóny. Přínosné je propojení vstupu do školy s veřejným prostranstvím, stejně jako napojení jídelny na komunitní prostor piazzetty. Pozitivně vnímáno je rovněž vymezení zahrady pro družinu. Venkovní hřiště je vhodně propojeno s tělocvičnou, od sousedů ho opticky odděluje stromořadí. Jedná se o vhodné řešení rovněž z pohledu energetické efektivity u novostavby i původní budovy, kde doplňuje vnější stínění.
Doporučení poroty: Hospodárnost se bohužel projevuje negativně v některých místech např. nedostatečnou dimenzí vstupní haly, Problematické se jeví umístění šaten v suterénu s jediným schodištěm křížícím čistou a špinavou zónu. Jednoduché hmoty jsou očištěny na minimum, takže spojení mezi stávající budovou a novostavbou nabízí jen jednoduchý krček. Stejný vstup do tělocvičny pro veřejnost a zároveň pro zásobování kuchyně není zcela vhodný, stejně jako absence spojovacích schodů v zázemí gastro. Dalším problémem je i nedostatečná dimenze zázemí kuchyně i šaten v suterénu. Porota doporučuje prověřit konstrukční řešení podélného světlíku, který může způsobovat problémy s kondenzací vlhkosti a přehříváním, dále je nutno vyřešit přístup na střechu novostavby. Je třeba také ověřit, zda bude na všech společných chodbách novostavby dostatečné osvětlení. Navržené úpravy stávajícího podkroví nejsou optimální z estetického ani funkčního hlediska. Podkroví stávající budovy by se při případné rekonstrukci mělo upravit tak, aby nebylo třeba využívat lokální chlazení. Porota doporučuje zamyslet se nad možným využitím podstřeší, například zvýšením stropu ve třídách v posledním podlaží novostavby. Je třeba přesněji popsat etapizaci výstavby, následnou údržbu zelené střechy a upřesnit předpokládané stavební náklady včetně demolice. Účastník by měl vyjasnit dopad případných úprav návrhu na předpokládané stavební náklady.

2. místo - 200 000,- 
Kč
Autor: SOA architekti, s.r.o. / 
Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. Štefan Šulek, Ing. arch. Ondřej Laciga
Anotace návrhu: Centrální část staré Písnice kolem toku Libušského potoka s jedinečně zachovaným vesnickým charakterem se díky citlivým stavebním zásahům v poslední době opět proměňuje v přirozené centrum této městské části. Navrhli jsme krajinu vzdělávání, která v jedinečné pozici na návrší nad rybníkem Obecňákem toto budoucí centrum přirozeně funkčně i prostorově doplní. Vyloučením běžné průjezdné dopravy vzniká přirozeně chráněný veřejný prostor, kde se vzdělávací funkce prolíná s každodenním životem obyvatel Písnice. Přístavba společně s bezprostředním okolím je navržena jako volně plynoucí „learning landscape“, která se samozřejmě přelévá přes návrší nad rybníkem kolem dominantní stávající školní budovy, stává se součástí venkovního prostoru a vytváří v jeho rámci zákoutí pro soustředěnou práci, relaxaci i zábavu.
Hodnocení poroty: Návrh odpovídá rezidenčnímu charakteru zástavby Písnice tzv. green village. Škola se stává součástí parteru obce a neuzavírá se jejímu životu. Návrh je tak přínosem nejen pro žáky, ale pro všechny obyvatele. Nevznikají zde hranice mezi architekturou a urbanismem – architektura a urbanismus jedním jsou. Návrh přináší nepopiratelnou kvalitu v uchopení celého pozemku, přičemž parter prochází celou školou. Samotná škola je řešena jako škola nového tisíciletí, umožňuje širokou škálu přístupů k modernímu vzdělávání. Řešení nabízí prostorovou a funkční rozmanitost i místo pro kreativitu. Škola bourá hranici mezi ulicí a fasádou, mezi třídou a ostatními prostorami i hranice mezi časem stráveným ve škole a volnočasovými aktivitami. Dispoziční uspořádání prostor v jednom nadzemním a jednom podzemním podlaží kolem členitého variabilního vnitřního prostoru je uživatelsky přívětivé, ale vyvolává nutnost rozsáhlé zastavěné plochy, která může vzhledem ke stísněným poměrům parcely působit příliš hmotně a navíc vyvolat problémy ve vztahu k sousedům. Budova je vhodně řešena rovněž z pohledu energetické efektivity, předpokládá pasivní standard a zelené ploché střechy.

3. cena - 150 000,- Kč

Autor: XTOPIX architekti s.r.o. / 
Ing. arch. Pavel Buryška, I
ng. arch. Barbora Buryšková
Anotace návrhu: Stará škola, Nová škola. Dva stejné domy a přece tak jiné. Figura nové budovy měřítkem i umístěním reaguje na charakter rostlé struktury staré Písnice. Škola si drží hlavní vstup z návsi, čímž přispívá k vitalizaci nově budovaného komunitního prostoru obce. Očištěná průčelní fasáda Staré školy vítá své uživatele a návštěvníky skrze doplněné a upravené vzdušné vstupní prostory. Formace a zvolená podlažnost budov si drží komfortní odstup od plotu a maximalizuje plochu zahrady. Soubor školních budov mate tělem. Zvenčí nedává tušit vnitřní prostorovou rozmanitost. Příroda prostupuje celým areálem přes extenzivní a intenzivní zelené střechy do nitra školy. Nabízíme přehledné společné multifunkční prostory, kde si každý najde své – žáci i učitelé, dělitelné vzdušné třídy, nový optimalizovaný krov Staré školy, tělocvičnu i jídelnu přístupnou z úrovně terénu či různorodou zahradu s řadou specifických míst.
Hodnocení poroty: Jedná se o kvalitní řešení tradiční školy. Autoři se pokusili členit stavební program do dvou hmot, které by se svými dimenzemi blížily parametrům stávajícího měřítka obce. Zároveň hmoty obou budov sjednocují stejným tvaroslovím, díky čemuž vzniká jednotný výraz areálu školy jako celku. Ve vztahu k území a k okolní zástavbě je návrh pragmatický a ohleduplný – nepřináší omezení v komunikaci, navrženo je funkční oplocení, hřiště je situováno tak, aby nebylo předmětem konfliktu se sousedy, odstup od východní hrany pozemku je velkorysý. Dispoziční a provozní uspořádání prostoru je přehledné a srozumitelné, logicky a čitelně působí rozdělení stavebního programu do jednotlivých budov, kdy nová budova obsahuje všechny kmenové třídy, zatímco stará budova využívá své prostory pro speciální třídy. Jedná se o vyvážené řešení, které nejlépe pracuje s původním objektem – řešením parteru a umístěním hlavního vstupu dodali autoři původnímu objektu školy důstojnost, stejně tak se jim podařilo zefektivnit problematický stávající půdní prostor a rozšířit možnosti jeho využití. Přidáním zadního traktu tříd se objekt zjednodušil a zkompaktnil, zkvalitnil se tak celkový výraz stávající budovy. Kladem návrhu je rovněž propojení budov přes spojovací prostor, který nabízí multifunkční využití i volný přístup do zahrady a dvora. Pozitivně je hodnocena také možnost plynulého procházení mezi tělocvičnou a venkovním hřištěm, stejně jako možnost výuky v polycentrické zahradě. Budova je vhodně řešena rovněž z pohledu energetické efektivity. Za velký klad považuje porota navržený postup etapizace výstavby, která počítá s významnou úpravou stávající budovy.

Ostatní účastníci:

Návrh č. 2
Autor: DAM architekti, s.r.o. / Ing. arch. Petr Burian, Ing. arch. Robin Müller

Anotace návrhu: Naše řešení vysílá okolí jasný vzkaz o tom, že písnická historická školní budova nadále dominuje své lokalitě. Je při tom rozšířena pěticí prstů nízkých horizontálních hmot, jež se jí podřizují. Zároveň svými jednotně opláštěnými, v nárožích mírně zaoblenými objemy zřetelně dávají najevo rozdíl století, který jejich vznik dělí. Klíč ke čtení nové srostlice budov leží pod barevným kobercem položeným přes školní náměstí. Náměstí, které teprve adice objemů pomohla stvořit. Prsty přístaveb v analogii hustě vrstvených listů barevného vzorníku skrývají uvnitř na svých (výhradně) horizontálních površích celistvou škálu všech barev světa.
Hodnocení poroty: Architektonické řešení inspirované listy barevného vzorníku nepovažovala porota za vhodné, jelikož nereaguje přiměřeně na své okolí. Negativně byly hodnoceny především dispoziční a provozní vazby, které jsou příliš komplikované a neuspořádané. Prstovité řešení jedno a dvoupodlažních budov vycházejících ze staré budovy definuje energeticky nepříznivý nekompaktní tvar. Kladem návrhu je jasně formulované sevřené veřejné prostranství v podobě piazzetty, z níž je přehledně dostupný hlavní vchod  i  oba alternativní vstupy (do historické budovy a jídelny).

Návrh č. 3
Autor: caraa.cz, s.r.o. / Ing. arch. Martina Buřičová, Ing. arch. Štěpán Kubíček, Ing. arch. Lenka Levíčková

Anotace návrhu: Genius loci historické školy a jejího okolí – centrum Písnice. Respekt ke stávající škole – znovunalezení důstojného výrazu budovy, rehabilitace dominantní pozice školy jako centra obce. Citlivé doplnění nové přístavby. Nádvoří s Amfiteátrem. Tělocvična oddělena, přesto součástí celku. Uvolněná, vstřícná atmosféra pro žáky i ostatní obyvatele. Škola jako společenské a sportovní centrum. Schola ludus.
Hodnocení poroty: Vnější výraz budovy neodpovídá podle názoru poroty okolnímu drobnému měřítku venkovské zástavby. Fasády působí cizorodě a architektonicky nevhodně. Dispozice nabízejí kvalitní vnitřní prostor, propojení interiéru s velkorysým atriem (dvorem) vnímala porota jako pozitivum, stejně tak práci s veřejným prostorem. Areál školy se ale spíše uzavírá do sebe a celkové řešení působí nepřesvědčivě.

Návrh č. 5
Autor: Aoc / MgA. Ondřej Císler, Ing. arch. Josef Choc, Ing. arch. Filip Rašek, Ing. arch. Barbora Lopraisová

Anotace návrhu: Navrhujeme přívětivý dům s klidným měřítkem. Vycházíme z důsledného sledování funkční a provozní logiky programu školy. Optimalizujeme působení objemu novostavby prostřednictvím členění hmotového řešení a zapuštěním velkého objemu tělocvičny do pevného soklu stavby. Naše škola je plná světla, je úsporná, velkorysá a otevřená. Jedná se o progresivní vzdělávací zařízení, které dává prostor i mimoškolní činnosti (sport, společenská setkání, kroužky apod.) a vytváří společenské zázemí obce. Koncept výstavby je připraven tak, aby ho bylo možné realizovat bez přerušení výuky.
Hodnocení poroty: Návrh se snaží respektovat drobné měřítko svého okolí. Hmota přístavby členěná na pevný sokl a dvě ustupující podlaží s dřevěnou fasádou však působí překombinovaně. Stejně cizorodé je i barevné řešení fasád. Nevýhodou je i velké množství zpevněných ploch a umístění vyvýšeného hřiště těsně k sousednímu pozemku. Funkčně přínosné je nadstřešení části veřejného prostranství před vstupem, formulace přestávkového dvorku a klidové zahrady s důvtipně prohnutou běžeckou dráhou.

Návrh č. 6
Autor: BRAK architects / Ing. arch. Petr Brožek

Anotace návrhu: Návrh vytváří před vstupem do školy nové pobytové náměstíčko bez automobilové dopravy. Křídlo stávající budovy školy je doplněno o další dvě křídla – do ulice a do dvora. Prostor mezi těmito křídly vyplňuje prosklené atrium, které je funkčním, prostorovým i významovým jádrem celé školy. Díky svažitosti terénu je spodní podlaží polozapuštěné a obsahuje provozy s přístupem veřejnosti.
Hodnocení poroty: Architektonickou dominantou návrhu je nové křídlo s učebnami a jídelnou podél západní uliční čáry. Jeho hmota je příliš monumentální s ohledem na okolní zástavbu. Šedá „kláda“ uzavírá školu před okolím. Přes srozumitelnou snahu o velkorysost, zvláště pak v podobě komunikačního uzlu haly, celkové řešení nepůsobí v kontextu místa zcela přívětivě a postrádá výraz školy venkovského typu a rodinného charakteru.

Návrh č. 7
Autor: PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o. / Ing. arch. Adam Halíř, Ing. Ondřej Hofmeister, Ing. arch. Petr Lešek

Anotace návrhu: Rozšíření písnické školy je příležitostí k posílení atmosféry původní vsi. V prostoru mezi historickými staveními s křivolakými uličkami k rybníku Obecňáku a školou obnovujeme náves. Jejími všedními uživateli budou především školáci a jejich rodiče, avšak věříme, že povědomí o příjemném koutu obce pozvedne také pospolitost místních, například při stavění májky nebo setkání u vánočního stromu.
Hodnocení poroty: Návrh nabízí velkorysý veřejný prostor v okolí školy i dostatečnou vzdálenost hřiště od sousední parcely. Stěžejní hodnotou je přehlednost prostorů, čitelnost jejich plynutí a dobrá orientace. Energetický koncept je velmi promyšlený ve vazbách mezi jednotlivými částmi. Návrh by bylo možné realizovat a byl by přínosem. Koncept propojení přístavby a původní budovy do jednoho celku však vytváří velkou hmotu, která působí příliš dominantně. Samotné téma propojení stávající budovy a přístavby v jeden dům je klíčovým architektonickým problémem návrhu.

Návrh č. 8
Autor: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o. / Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, Ing. arch. Jana Vichorcová, Dominik Otto

Anotace návrhu: Navrhujeme novou školu jako rovnocenného partnera stávající škole, který jí nebude konkurovat hmotou ani výraznějším ztvárněním fasád. V jejich přirozeném propojení vidíme sílu instituce školy, která má své žáky vychovávat k velkorysosti. Tělocvična, jídelna a hřiště jsou v jedné úrovni s možností využití pro společenské události. Hřiště propojuje se školní zahradou na vyšší úrovni krytá pasáž.
Hodnocení poroty: Porota kladně hodnotí silný koncept celkového řešení i logické vnitřní uspořádání dispozic napojených na provozně příjemnou pasáž. Novostavba přichází s čistým výrazem a jasným rastrovým ztvárněním fasád, které má ale spíše městský a až „univerzitní“ charakter (stejně jako pasáž), který by mezi okolní venkovskou zástavbou působil cizorodě. Tělocvična, jídelna a hřiště jsou vhodně umístěné v jedné úrovni s možností využití pro společenské události. Navržené využití zelené střechy se jeví jako nereálné, navíc doplněné o stavebně technicky náročný vstup.

Návrh č. 9
Autor: ADR, s.r.o. / MgA. Aleš Lapka, MgA. Petr Kolář

Anotace návrhu: Předmětem návrhu je přístavba a rekonstrukce budovy základní školy v Praze Písnici a její urbanistické zapojení do struktury obce, včetně řešení přilehlého veřejného prostoru a parku u obecního rybníku. Cílem architektonického návrhu bylo rozšíření kapacit stávající budovy školy a její doplnění o chybějící prostory pro výuku a pobyt žáků. Zároveň také vytvoření důstojného a bezpečného prostředí pro výuku.
Hodnocení poroty: Navržené rozčlenění zastřešení hlavní části přístavby do dvou sedlových střech představuje snahu o vyrovnání se s okolním drobným měřítkem zástavby, v kontextu však neúspěšné. S ohledem na problémy měřítka zástavby je i překvapivá „velkorysost“ práce s programem nad míru požadavků. Řešení vyvolává řadu technických i provozních úskalí. Nedostatkem je také chybějící aktivní stínění. Pozitivem je vhodná orientace větší části nově navrhovaných učeben ke světovým stranám.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář