Lávka Holešovice - Karlín - výsledky soutěže

Jednofázová veřejná mezinárodní projektová architektonicko-konstrukční soutěž

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického a konstrukčního návrhu lávky pro pěší a cyklisty jako spojnici břehů Karlína, Holešovic a ostrova Štvanice. Návrh řešení měl podpořit celoměstsky významné propojení mezi městskými částmi a zároveň zpřístupnit ostrov Štvanice. Lávka by měla poskytnout komfortní a jednoduchý přístup.

Vyhlašovatel: Hlavní město Praha, Odbor strategických investic magistrátu hlavního města Prahy 

Sekretář soutěže: Ing.arch. Michaela Kloudová, Kancelář projektů a soutěží IPR Praha 

Datum konání soutěže: 10.4.2017 - 25.7.2017
Datum zveřejnění výsledků: 26.3.2018
Počet odevzdaných návrhů: 48
Ceny a odměny celkem: 1 750 000,- Kč

Řádní členové poroty - závislí
Ing. Karel Prajer / ředitel Odboru strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy
MgA. Marek Kopeć / vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR Praha
Petr Dolínek / náměstek primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. / radní pro rozvoj architektury a urbanismus Praha 7
Roman Petrus /starosta městské části Praha 8

Řádní členové poroty - nezávislí
Doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Ing. arch. Ivan Lejčar
prof. Ing.arch. Mirko Baum / architekt
Ing. Ondřej Hofmeister/ stavební inženýr
Ing. Ladislav Šašek, CSc. / odborník na mostní konstrukce
Ing.arch. MgA. Barbora Šimonová / architektka

Náhradníci poroty - závislí
Ing.arch. Zdeněk Ent / IPR Praha, architekt
Mgr. Jan Čižinský / starosta městské části Praha 7

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Vojtěch Sosna / architekt
Ing. Michal Marcinov / krajinný architekt

Přizvanými odborníky jsou zástupci Povodí Vltavy, Národního památkového ústavu a Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy: Ing. Jiří Friedel (Povodí Vltavy, ředitel závodu Dolní Vltava), Ing. arch. Ondřej Šefců (ředitel územního pracoviště NPÚ), Ing. arch. Pavlína Koutková (specializovaná územní pracovnice Odboru památkové péče MHMP) 
orota může v průběhu svého jednání přizvat další odborníky a znalce. Vždy se souhlasem zadavatele.1. místo: 1 000 000,- 
Kč
Autor: Ing.arch. Marek Blank, Ing.arch. MgA. Petr Tej, Ph.D.
Spolupráce: Ing. Jan Mourek, Janek Srnka, Ing. Jiří Hejzlar
Hodnocení poroty: Návrh vyhověl nadstandardně podle kritéria kvality celkového řešení lávky, tedy z hlediska kvality architektonického návrhu, konstrukčního řešení a urbanistického začlenění, hospodárnosti a ekonomické přiměřenosti zvoleného řešení vzhledem k naplnění preferencí zadavatele. Autorům se podařilo elegantně zapojit lávku pro pěší a cyklisty do daného prostoru při respektování výšky konstrukce nad hladinou Q 2002 + 1 m, přičemž předpolí na holešovické straně řeší plynule, esteticky i funkčně pohyb pěších a cyklistů zvednutím krajního pole v čase povodně, čímž beze zbytku respektuje podmínky zadavatele. Také z hlediska širších urbanistických vztahů se jedná o velmi zdařilé řešení, které se harmonicky začleňuje do osnov Karlína a Holešovic. Zároveň dobře využívá nivelity terénu na Štvanici. Elegance plynulé křivky nosné konstrukce mostu je podtržena volbou materiálu, kterým je ultra-vysoko-hodnotný beton (UHPC – ultra-high-performance-concrete) umožňující provedení kvalitního hladkého povrchu. UHPC splňuje nároky na bezúdržbový a z hlediska životnosti kvalitnější materiál komfortněji, než běžně užívaný beton. Vyšší cena vlastního stavebního materiálu je vyvážena subtilním průřezem vedoucím k redukci hmotnosti. Právě jeho vysoké pevnostní parametry umožňují poměrně velké rozpětí polí. UHPC je progresivní, inovativní materiál umožňující architektonicky i konstrukčně moderní elegantní řešení. Navržená šířka lávky 3 m je hraniční. Porota doporučuje zvážit případné rozšíření.
3. místo: 350 000,- Kč
Autor: 
Ing.arch. Lukáš Landa, Arch. Pavel Rak
Spolupráce: Ferrari Gartmann AG, Patrick Gartmann, Patrick Tester
Hodnocení poroty: Návrh vyhověl nadstandardně kritériu kvality celkového řešení lávky, tedy z hlediska kvality architektonického návrhu, konstrukčního řešení a urbanistického začlenění, hospodárnosti a ekonomické přiměřenosti zvoleného řešení vzhledem k naplnění preferencí zadavatele. Porota oceňuje jednoduchost základní geometrie, eleganci půdorysného tvaru, předpokládatelnou úspornost detailu, účelnost navrhovaných materiálů a technologií. Silným motivem je Vodorovná linie mostovky, která výrazným způsobem zklidňuje dálkový pohled na městské panorama. Slabší stránkou návrhu jsou návaznosti na oba břehy i ostrov Štvanici, symetrické řešení ramp doplněných schodišti, umístěnými v ose lávky na straně Holešovic i Rohanského ostrova, není adekvátní místu a z provozního hlediska je sporné. Stejně tak nelze považovat umístění schodiště v nejnižší části ostrova Štvanice za vhodné, a to jak z hlediska provozu lávky tak i pohybu návštěvníků ostrova, tak i z hlediska vztahu konstrukce a morfologie. Vytýkané nedostatky jsou podle většinového názoru členů poroty odstranitelné v rámci potenciálního dopracování návrhu tak, aby jejich dopad byl eliminován.
Odměna: 100 000,- 
Kč
Autor: Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o. / 
prof. Ing.Mgr.akad.arch. Petr Hájek, Martin Stoss, Nikoleta Slováková, Tereza Keilová
Spolupráce: Jiří Čepelka, Jan Vyštejn
Hodnocení poroty: Návrh vyhověl kritériu kvality celkového řešení lávky, tedy z hlediska kvality architektonického návrhu, Návrh svou architektonickou kvalitou, svým konstrukčním řešením, svou hospodárností a svou ekonomickou přiměřeností vcelku vyhověl požadavkům zadavatele. Je sympatický svou přímočarostí, svou přehledností a v neposlední řadě i svým určitým humorem, projevujícím se v dodatečné nabídce tří gondol uváděných v pohyb lidskou silou. Návrh přináší zajímavou myšlenku výrazně technicistního řešení s vysokým stupněm dílenské prefabrikace. Stavebnice založená na prostorovém rastru rovnostranných trojúhelníků připomíná, ženijní konstrukce známe z oblasti mobilních vojenských konstrukcí (Bailey-Bridge) a z oblasti pomocných konstrukčních provizorií. Vzhledem k důsledné prefabrikaci se jedná o celkem ekonomickou konstrukci, pouze ale za předpokladu účinného a trvalého protikorozního opatření. Návrh ignoruje napojení konstrukce na urbanistické osnovy obou městských částí, též napojení na ostrov Štvanice je více méně nahodilé. Je-li tato nahodilost úmyslná a je-li předností nebo nedostatkem návrhu bylo předmětem nerozhodné diskuze.
Odměna: 100 000,- Kč
Autor: 
Ing.arch. Přemysl Jurák, Ing.arch. Karel Filsak, 
Ing.arch. Roman Chvilíček
Spolupráce: Ing. Libor Pokorný, Ing. Martin Kovář
Hodnocení poroty: Návrh vyhověl kritériu kvality celkového řešení lávky, tedy z hlediska kvality architektonického návrhu, konstrukčního řešení a urbanistického začlenění, hospodárnosti a ekonomické přiměřenosti zvoleného řešení vzhledem k naplnění preferencí zadavatele. Zvolená forma lávky je jasná a svou monumentalitou vhodně doplňuje říční panorama. Elegantní křivka lávky logicky a správně navazuje na hlavní urbanistické osy na obou březích. Konstrukce je architektonicky dělená na nosnou a nesenou pochozí část. Navržena je jednoduše a slibuje přiměřenou cenu realizace. Zvolené výškové řešení pochozí části lávky plynule a přirozeně navazuje na cesty na obou stranách řeky. Otázkou je monumentální výstup na ostrov Štvanice. Zásadní slabinou návrhu je chování konstrukce při povodni. Zatopená část lávky by vysoce pravděpodobně vytvořila bariéru, která by zřejmě zatížení povodňovou vodou neodolala. Je škoda, že autoři v této souvislosti k příkladu nevyužili možnosti zdvihání pochozí části lávky, které se nabízelo.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články