Komunitní centrum Říčany - výsledky soutěže

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu  komunitního centra vč. úpravy venkovních ploch na řešeném pozemku. Komunitní centrum bude umístěno na Komenského náměstí v Říčanech, na pozemku, kde je v současné době nevyužitá budova kina, která není v dobrém stavebně technickém stavu, proto se vyhlašovatel soutěže rozhodl stávající objekt kina zbourat. Demolice kina nebyla součástí předmětu soutěže. Předpokládaná maximální cena stavby včetně úprav venkovních ploch byla 35 mil. Kč.

Vyhlašovatel: Město Říčany

Sekretář soutěže: Mgr. Jana Vavřinová

Předseda poroty:
Ing.arch. David Mareš

Řádní členové poroty - závislí
Mgr. Vladimír Kořen - starosta města Říčany – místopředseda poroty
Ing. Václav Steinhaizl- člen výboru pro územní rozvoj a výstavbu v Říčanech

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing.arch. David Mareš
Ing.arch. Tomáš Bezpalec
doc. Ing.arch. David Tichý, PhD.

Náhradníci poroty - závislí
Ing.arch. Alice Štěpánková - autorizovaný architekt, Architekt města Říčany, vedoucí oddělení investic

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing.arch. Jitka Hofmeisterová

Přizvaní odborní znalci:
Ing. Michal Čejka - posouzení energetické koncepce Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

Datum konání soutěže:
26. 09. 2016 - 14. 11. 2016
Datum zveřejnění výsledků: 09. 12. 2016
Počet odevzdaných návrhů: 10
Ceny a odměny celkem: 390000,- Kč1. cena: 160000,- Kč

Autoři: Igloo architekti, s.r.o. / Ing.arch. Jan Pačka, Ing.arch. Igor Šimon
Hodnocení poroty: Umístění a tvar domu dobře reagují na komplikovanou urbanistickou situaci řešené parcely a přinášejí do území pozitivní změnu. Hmota díky tvaru písmene Y posiluje stavební čáru Komenského náměstí i Sukovy ulice a přirozeně člení pozemek na tři části s jasně odlišenými charaktery. Orientace vstupního prostoru, který je posílen podloubím, pomáhá definovat severovýchodní roh náměstí a ústí Sukovy ulice. Pravděpodobně se podaří zachovat všechny hodnotné stromy. Vnitřní uspořádání je zcela v souladu s půdorysným tvarem domu a vytváří srozumitelné, přívětivé a velkorysé prostředí. Stavební program je naplněn, prostory jsou – až na ne zcela přesvědčivé řešení zázemí sálu - dobře nadimenzované. Dům svým vnějším výrazem působí dojmem důstojné veřejné stavby. Řešení interiéru je kultivované a přiměřené účelu domu. Racionální a poměrně jednoduché konstrukční a materiálové řešení je, spolu s dobrým energetickým konceptem, zárukou přiměřených nákladů na stavbu i provoz. Jde o návrh s nadprůměrnou velikostí celkového obestavěného prostoru; objem nadzemní části, která je pro velikost pořizovacích i provozních nákladů určující, je však v porovnání s ostatními návrhy na průměrné úrovni. U tohoto návrhu se dle jednomyslného názoru poroty podařilo nejlépe dosáhnout komplexní kvality (urbanistické, provozní, estetické, technické i ekonomické), proto se rozhodla udělit mu první cenu. Doporučení poroty pro případ zpracování projektové dokumentace: Zvážit realizaci nástavby nad schodištěm pro lepší příčné provětrání domu.
2. cena: 110000,- Kč

Autoři: AF atelier s.r.o. / Bc. Petr Srogončík, Ing.arch. Adam Fröhlich
Hodnocení poroty: Dům jednoduché obdélníkové hmoty je umístěn na stavební čáru Komenského náměstí, do kterého se obrací i vstupem, čímž prostor náměstí žádoucím způsobem posiluje. Podařilo se zachovat téměř všechny hodnotné stromy. Prostorová koncepce je založena na velkorysém sálu, který je prostorovým i společenským srdcem domu a díky němuž získává komunitní centrum silnou identitu a prostorovou velkorysost. Dispoziční uspořádání je jednoduché a přehledné. V kontrastu s velkorysostí sálu je však šířka komunikace kolem sálu nedostatečná, schodiště má také nízký standard. Dělení prostoru závěsy je z akustického hlediska zcela nefunkční. Zázemí kavárny je poddimenzované. V ostatních ohledech byl stavební program naplněn. Porota oceňuje polouzavřenou venkovní terasu kavárny vytvářející přiměřenou míru intimity; nevhodné je však umístění salonku, protože je na tuto terasu průchozí. Estetické řešení fasád i interiéru nepovažuje porota za zcela zdařilé. Jde o návrh s průměrnou velikostí obestavěného prostoru. Jednoduché konstrukční řešení je spolu s dobrou energetickou koncepcí zárukou přiměřených stavebních i provozních nákladů. Navzdory výše uvedeným nedostatkům, které porota považuje za odstranitelné, aniž by došlo k oslabení konceptu, oceňuje porota u tohoto návrhu lapidárnost a velkorysost urbanistického, hmotového i dispozičního řešení a proto se rozhodla udělit mu druhou cenu. Doporučení poroty pro případ zpracování projektové dokumentace: Zajistit funkční akustické oddělení sálu od ostatních prostor při zachování jeho významu jakožto prostorového a společenského srdce domu. Zlepšit prostorový standard komunikací kolem sálu a umístění schodiště. Zlepšit dispoziční řešení kavárny a velikost zázemí. Navrhnout a dořešit dělitelnost pracoven terapeutů na více celků.
3. cena: 80000,- Kč

Autoři: 4DS, spol. s r.o. / Ing.arch. Václav Toufar, Mgr.A. Luboš Zemen
Hodnocení poroty: Porota přijala urbanistickou koncepci návrhu jako indiferentního soliteru v parku rozporuplně. Řešení objektu i venkovních úprav je kultivované, ale je otázka, zda pro danou parcelu vhodné, protože významně neposiluje charakter Komenského náměstí a nepřináší do konkrétní komplikované urbanistické situace jednoznačně pozitivní změnu. Díky malé zastavěné ploše se podařilo zachovat všechny hodnotné stromy. Prostorová koncepce je silná a na první pohled přesvědčivá, ale rovněž nebyla přijata jednoznačně. Sál, který je jádrem domu, v návrhu nepůsobí jako sjednocující prvek, ale spíše jako bariéra, vytvářející nutnost chodeb po jeho obvodu. Dělení sálu na třetiny by sice bylo technicky možné, ale jednotlivé části by měly nepřijatelně úzké proporce. V ostatních ohledech je stavební program naplněn. Energetická koncepce domu je dobře navržena (viz samostatná příloha), konstrukční řešení je jednoduché, příznivý je kompaktní tvar. Dům má v porovnání s ostatními návrhy průměrný obestavěný objem, díky poměrně jednoduchému konstrukčnímu systému a navrženým materiálům by byly náklady na stavbu i provoz přijatelné. Doporučení poroty pro případ zpracování projektové dokumentace: Více vizuálně propojit sál s okolními prostory.
Odměna: 40 000,- Kč
A
utoři: Bc. Marek Václavík, Ing.arch. Šárka Voříšková, Ing.arch. Ondřej Dvořák Ph.D., Ing.arch. Jiří Matys
Hodnocení poroty: Urbanistické řešení návrhu posiluje stavební čáru Komenského náměstí a dobře definuje jeho severovýchodní roh vč. ústí Sukovy ulice. Podařilo se zachovat všechny hodnotné stromy. Jde o návrh s nejsilnějším smyslem pro inkluzivní, nízkoprahové prostředí otevřené klientům. Hlavními kvalitami návrhu jsou přehledné a úsporné prostorové uspořádání, centrální sdílený prostor, propojení interiéru s exteriérem a vstřícné působení domu navenek i zevnitř. Stavební program však nebyl v některých aspektech uspokojivě naplněn - zázemí kavárny je poddimenzované, problematické je umístění zázemí sálu a skladu terapeutů do suterénu. Pracovny terapeutů nejsou oddělitelné, jejich celková plocha je poddimenzovaná. Parkování na střeše přízemí je na jednu stranu prostorově úsporné, na druhou stranu vyžaduje náročnější technické řešení stavby a může způsobit negativní přijetí návrhu obyvateli sousedních domů. Vnitřní zateplení je v našich klimatických podmínkách zcela nevhodné. Statické řešení svislých nosných konstrukcí není zcela zřejmé. Jde o návrh s nejmenším celkovým obestavěným prostorem. Grafické zpracování axonometrie a situace způsobilo jejich horší čitelnost. Přestože je v návrhu vytvořeno kvalitní prostředí pro komunitní centrum, výše uvedené dílčí nedostatky při porovnávání s ostatními návrhy způsobily, že nebyl ohodnocen lépe.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články