Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy - výsledky soutěže

Zdroj
ČKA
Vložil
Tisková zpráva
05.07.2020 15:15
Ostrov u Macochy

K4 a.s.
Adam Rujbr Architects s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky bylo zpracování kompletní projektové dokumentace Léčebny (včetně projektu interiéru), výstavba Léčebny a poskytování služeb energetického managementu budovy během prvních 3 let provozu Léčebny. Předmětem veřejné zakázky nebyla dodávka interiéru s výjimkou gastro vybavení kuchyně, vybavení speleošaten a sušárny spacáků a všech kuchyňských linek v objektu a recepčního pultu. Projektová dokumentace včetně modelu skutečného provedení Léčebny měla být zpracována podle modelu BIM (Building Information Modeling). Jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením. Design&Build koncept.


Vyhlašovatel: Jihomoravský kraj zastoupený Ing. Pavlem Šromem, vedoucím odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Kontaktní osoba: 
Ing. Alena Havlíčková, oddělení realizace investic odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Sekretář soutěže: David Mikulášek

Řádní členové poroty - závislí
Mgr. Ing. Taťána Malá, náměstkyně hejtmana JMK
Vít Rajtšlégr, člen Rady JMK
MUDr. Jarmila Überhuberová, primářka Dětské léčebny v Ostrově u Macochy

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. Michal Schwarz
Ing. arch. Tomáš Dvořák
Ing. arch. Ondřej Tuček
Ing. arch. Tomáš Pilař

Náhradníci poroty - závislí
Milan Vojta, M.A., MBA, člen Rady JMK
Igor Chlup, předseda výboru sociálně-zdravotního Zastupitelstva JMK
Stanislav Navrkal, předseda výboru kontrolního Zastupitelstva JMK

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Jan Horký
Ing. arch. Jan Veisser

Přizvaní odborníci:

Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT UCEEB 

Ing. arch. Štěpán Mančík, Ph.D., ČVUT UCEEB 

MUDr. Kateřina Bednaříková, ředitelka JDL, p.o.
P
orota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Datum konání soutěže: 9.5.2019 - 10.2.2020
Datum zveřejnění výsledků: 23.4.2020
Počet odevzdaných návrhů: 5
Ceny a odměny celkem: 1 050 000,- Kč

1. cena - 400 000,- 
Kč
Společnost Dětská léčebna Ostrov – tvořená společnostmi: VCES a.s., se sídlem Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, IČO: 26746573 (správce společnosti), ENESA a.s., se sídlem U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9, IČO: 27382052 a Adam Rujbr Architects s.r.o., se sídlem Lidická 75, 602 00 Brno, IČO: 26920522 
Ing. arch. Adam Rujbr
Hodnocení poroty: Návrh představuje pragmatické úsporné řešení, které vhodně použitými jednoduchými prostředky vytváří funkční a dostatečně harmonický areál. Porota oceňuje lapidární tvarování objemu, velmi vhodné je jeho rozčlenění do menších domů, při zachování kvalitní dispozice a funkčních návazností. Dále oceňuje s tím související vznik polootevřených atrií, potenciál jejich využití se však v návrhu nezdá dostatečně naplněn. Za zdařilé porota považuje i urbanisticko-krajinářské řešení, včetně rozvržení vnějších komunikací a ploch pro parkování.

2. cena - 300 000,- 
Kč
Účastník: PS BRNO, s.r.o., se sídlem Vídeňská 153/119b, 619 00, Brno, IČO: 255 06 820
Autor: LT PROJEKT a.s., se sídlem Kroftova 45, 616 00 Brno, IČO: 29220785
Návrh na okolní krajinu a jedinečnost místa reaguje složitým geometrickým prostorovým uspořádáním jednotlivých hmot. Bohužel geometrické vazby mezi hmotami domů jsou až příliš komplikované a komplikovanost se potom přenáší do dispozičního řešení podlaží, stejně jako do práce s terénem v okolí domu (zásobovací rampy, opěrné stěny, výšková členitost), návrh proto působí mírně roztříštěným dojmem. Celkový objem stavby je druhý největší, spolu s rozsahem zelených střech, zemních prací a celkové navržené materiálové úrovně podle názoru poroty nekoresponduje s celkovou předpokládanou částkou uvažovanou pro realizaci stavby. Za klad řešení lze považovat architektonické a materiálové řešení fasád, navržení zelených střech a klidné horizontální členění hmot. Díky dílčím kvalitně navrženým částem stavba jako celek souzní s okolní krajinou.


3. cena - 200 000,- 
Kč
Účastník: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915
Autor: K4 a.s., se sídlem Kociánka 8/10, Sadová, 612 00 Brno, IČO: 60734396
Hodnocení poroty: Koncept pracuje s kompozicí centrálního čtvercového, částečně stupňovitě zastřešeného atria, které je obklopeno jednotlivými funkčními celky domu. Nejvyšší (čtyřpodlažní) ubytovací křídlo se sedlovou střechou a dřevěnou fasádou tvoři dominantu návrhu. Jeho velikost a forma je však také jeho nejkontroverznějším prvkem - odhalený štít i západní fasáda směrem k Císařské jeskyni jsou svým měřítkem neadekvátní místnímu přírodnímu i urbanistickému kontextu. Otázkou je vhodnost a přiměřenost použití zelených střech, které působí formálně (zeleň v některých úrovních není z lidského horizontu viditelná, navíc částečně zakryta fotovoltaikou).


Náhrada - 150 000,- 
Kč
Účastník: Společnost Léčebna Ostrov u Macochy – tvořená společnostmi: OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 42 796 (vedoucí společník) a INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 255 94 443
Autor: INTAR a.s.
Hodnocení poroty: Návrh člení budovu do tří křídel. Zadní část slouží jako technické zázemí a pro stravování. Přední část je členěna na část pro ubytování a rehabilitační a zdravotní část. Myšlenka pavilonů deklarovaná ve schématech bohužel není čitelná z výsledného návrhu. Dle názoru poroty je hmota budovy příliš dominantní a nerespektuje charakter místa a krajiny. Umístění hlavního vstupu je diskutabilní a nezřetelné. Příjezdová cesta pro zásobování je příliš výrazná a zbytečně fragmentuje plochu zahrady. Oproti dalším návrhům je na pozemku velké množství zpevněných ploch, naopak zcela chybí cesta k Císařské jeskyni. Dekorování stavby motivy vycházející z dětské kresby domu není dále propsáno do konceptu domu. Venkovní plochy jsou pouze ve schématu.
0 komentářů
přidat komentář

Související články