Centrum města Břidličná - výsledky soutěže

Dvoufázová veřejná urbanisticko-architektonická ideová soutěž

Zdroj
Město Rýmařov
Vložil
Tisková zpráva
27.02.2017 20:05
Kamil Zezula
Adam Zezula
Vít Šimek

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu řešení centra města Břidličná.

Vyhlašovatel:
Město Rýmařov
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Petr Klouda, starosta obce
S

poluvyhlašovatel: Město Břidličná 

Organizátor: Ing. arch. Ludvík Grym
Sekretář soutěže: Bc. Monika Kováčová
Datum konání soutěže: 18.11.2016 - 30.1.2017
Datum zveřejnění výsledků: 15.2.2017
Počet odevzdaných návrhů: 2
Ceny a odměny celkem: 140 000,- Kč

Řádní členové poroty - závislí
Miroslav Kladníček - starosta města Břidličná
Ing. Petr Klouda - starosta města Rýmařov

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
Ing. arch. Milena Vitoulová
Ing. arch. Zdeňka Vydrová

Náhradníci poroty - závislí
Ing. Iveta Pochylová
Ing. arch. Ludvik Grym

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Naděžda Goryczková1. cena - 100 000,- 
Kč
Autoři: Ing. arch. Jan Skoumal, Ing. arch. Adam Zezula, 
Ing. arch. Kamil Zezula
Hodnocení poroty: Porota oceňuje, že návrh v textové i výkresové části přinesl koncepci nejen pro rozvoj centra, ale také pro další zajímavé a významné lokality v jeho okolí. Výrazně kladně hodnotí a doporučuje rozvíjet v dalších projektových fázích otevření centra směrem k řece Moravici s možností rozšíření veřejného prostoru o komorně laděnou klidovou zónu s přímou vazbou na řeku. Tento potenciál je velmi vhodné za předpokladu dořešení vlastnických vztahů dále pozitivně rozvíjet. Pro další navazující projektové fáze porota doporučuje, aby po doplnění informací o průběhu a výškovém uložení inženýrských sítí ze strany vyhlašovatele byly vyloučeny kolize vedení sítí a umístění výsadby stromů. Na základě požadavku vyhlašovatele požaduje zvýšení počtu parkovacích míst, např. umístěním dalších míst před budovou obecního úřadu nebo v jeho sousedství. Doporučuje upřesnit dopravní řešení autobusového nádraží tak, aby v byl možný vjezd autobusů z obou směrů hlavní silnice a stejně tak výjezd do obou směrů; uspořádání parkovacích míst v návaznosti na autobusové nádraží řešit s vyloučením couvání automobilů do dopravně velmi zatížené ulice Bruntálské. Porota doporučuje zvážit způsob zástavby na severním svahu nad budovou městského úřadu. Zároveň považuje za vhodné prostor mezi „pěší zónou“ a bytovými domy „zahustit“ a tímto způsobem propojit zóny a využít např. pro volnočasové aktivity a zeleň. V ulici Nábřežní návrh zachovává pěší zónu; vhodnost zachování řešení vyhlašovatel potvrzuje, porota však doporučuje stanovit přesnou regulaci dopravy pro možnost vjíždění vozidel zásobování a dalších dle budoucího využití budov. Porota konstatuje formální chybu v nevyznačení úrovně stávajícího a upraveného terénu v předepsaných řezech kvůli možnosti zhodnotit rozsah terénních úprav. V dalším stupni projektové dokumentace zde bude doplněno, a to včetně průběhu inženýrských sítí. Celkově porota návrh řešení centra města Břidličná hodnotí jako velice vhodný a kvalitní. Ve vytýkaných detailech je možná změna, nejedná se však o zásahy, které by měly zásadní dopad na ideu návrhu.3. cena - 40 000,- 
Kč
Autoři: H3T architekti / MgA. Vít Šimek, Ing. arch. Tomáš Madro, Ing. arch. Martina Kubišová, Ing. arch. Darina Bartková 
Ing. arch. Jiří Ksandr
Hodnocení poroty: Porota ocenila, že po splnění podmínek pro 2. fázi soutěže návrh výrazně získal na kvalitě a kladně hodnotí zejména práci s materiály tradičními pro řešené prostředí (břidlice, dřevo). Dále také řešení vsaku dešťové vody. Oceňuje rovněž snahu řešit propojení náměstí s bytovými domy na severu terénními úpravami a schodištěm. Nepovažuje však za příliš vhodné řešení návrh rybníku jako vodního prvku. Rybník nemá navržen odtok vody a jeho neprůtočnost zvyšuje nereálnost tohoto návrhu. Doporučuje hledat jiné možnosti zapojení vodního prvku do náměstí, spojené např. s jižní stranou náměstí a s přítomností řeky, případně náznakovou revokací zaniklého náhonu. Porota se shodla na tom, že řešení umístění parkovacích míst osobních automobilů podél hlavní silnice Bruntálské je nevhodné a předimenzované. Navrhovaným řešením vzniká pohledová bariéra tvořená řadou aut podél plochy náměstí a parkových úprav. Doporučuje parkování na některých místech omezit, zejména v úrovni shromažďovacího prostoru a dětského hřiště, kde tvoří rozhledovou bariéru. Vyhlašovatel nepovažuje za vhodný návrh mlatového povrchu náměstí z důvodu nadměrné finanční náročnosti udržovatelnosti této rozlehlé plochy a její nepraktičnosti v klimatických podmínkách jesenického podhůří. Porota hodnotí řešení možné nové zástavby domů v ulici Nábřežní jako velice problematické z důvodů jejího situování na bývalém náhonu a na sítích technické infrastruktury. Porota považuje návrh dopravního řešení vjíždění autobusů do prostoru autobusového nádraží graficky za nedostatečně podložený. Celkově porota hodnotí návrh řešení centra města Břidličná jako přiměřeně vhodný a kvalitní. V některých vytýkaných navržených řešeních je možná změna, která však přímo ovlivňuje ideu návrhu.


Více informací >
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
:o)
imho
28.02.17 09:31
zobrazit všechny komentáře