Zateplení na zateplení šetří energie, peněženku i přírodu

Vložil
Tisková zpráva
23.04.2014 23:50
V průběhu posledních let došlo k nárůstu závazných požadavků na tloušťku  zateplovacích materiálů na více než dvojnásobek. Mnoho domů, které majitelé zateplili podle dřívějších pravidel, jsou dnes ve stavu, že by potřebovaly „zateplení po zateplení“.

Dříve se zateplovalo běžně jen na tloušťku 6 cm. Požadavky na zateplení se změnily a současné požadované hodnoty jsou výrazně přísnější. Odpovídají zhruba 14 cm izolantu zateplovacího systému u nízkoenergetických domů nebo 20-25 cm izolantu zateplovacího systému u pasivních domů.
Majitelé dříve zateplených objektů proto musí hledat cesty, jak vyhovět novým současným požadavkům Evropské směrnice EPBD II o energetické náročnosti budov. Řešením je buď demontáž původního ETICS a jeho nahrazení novým účinnějším nebo přidání další vrstvy zateplení k té stávající. Druhá varianta byla donedávna velmi nejistá, ale to se změnilo vloni na podzim.

Předpokládaná životnost je dle certifikátu 25 let!
Na trhu se totiž objevilo zatím jediné certifikované řešení zateplení na zateplení, a to systém STX.THERM SANA. Tento systém má předpoklady pro dlouhodobou životnost, vyžaduje nižší investiční náklady a snižuje ekologickou zátěž i uhlíkovou stopu objektu.

Certifikované zateplení na zateplení bezpečně zlepší energetické parametry stavby. Systém injektovaného kotvení Spiral Anksys má jako jediný certifikaci ETA pro způsob sanace a zdvojování nestabilních ETICS. Životnost tohoto dokotvení je v laboratořích ověřena na nejméně 25 let!

Nový speciální zateplovací systém STX.THERM SANA společně s injektovaným systémem kotvení Spiral Anksys tak zatím představuje jediné certifikované a dlouhodobé řešení v rámci zdvojování a sanace problematického zateplení s narušenou stabilitou.

STX.THERM SANA používá komponenty, které jsou dlouhodobě ověřené v praxi. Za 20 let své existence společnost STOMIX vyrobila a dodala materiály pro zateplení více než 12 000 000 m2. Vysoká kvalita komponentů dává záruku dlouhodobé životnosti provedených oprav.

Speciální kotva Spiral Anksys je nedílnou součástí systému STX. THERM SANA


Příklad dodatečného zesílení staršího zateplení ve  Ždáru nad Sázavou
Ukázkou konkrétního použití systému STX.THERM SANA v praxi může být například  dodatečné zateplení bytového domu Dolní 13-23 ve Ždáru nad Sázavou. V roce 2002 byl zateplen izolantem EPS o tloušťce 60 mm. Toto zateplení již posunulo rosný bod mimo konstrukci a přineslo majitelům domu snížení spotřeby energie, ale současným normovým požadavkům již neodpovídalo. Majitel se proto rozhodl přidat další zateplovací vrstvy o tloušťce 80 mm.  Zdvojení ETICS s dokotvením bylo třeba realizovat na celkem 730 m2.

Investor hledal samozřejmě řešení, které bude účinné, spolehlivé a pokud možno co nejlevnější. Nechal si proto udělat srovnávací kalkulaci klasického řešení a nového systému zateplení na zateplení. Výsledek jasně mluvil ve prospěch nového systému. Konkrétně:  Demontáž a likvidace starého zateplení včetně materiálu na nový ETICS  o tloušťce 14 cm by se daly pořídit za průměrnou jednotkovou cenu 515 Kč/m2. Certifikované zdvojení původního ETICS s dokotvením Spiral Anksys vyšlo jen na 407 Kč/m2 . V tomto konkrétním případě se jednalo o úsporu 15 %!

Bytový dům ve Žďáru nad Sázavou byl zateplen  systémem STX.THERM SANA s dokotvením Spiral Anksys na ploše 730 m2
 

Příklad opravy a zesílení nestabilního zateplení  Škola Blížkovice
Dalším konkrétním příkladem může být Škola Blížkovice, která se rozhodla zateplit celý objekt z původních nedostatečných 50 mm na 150 mm ETICS. Jeden zateplený štít o ploše cca 150 m2 navíc nevykazoval dostatečnou stabilitu.  Z ekonomických důvodů zde bylo původní ETICS kotveno systémem Spiral Anksys a zdvojeno pomocí STX.THERM SANA. Většina plochy (4000 m2) byla zateplena dodatečným systémem zateplení bez nutnosti kotvení.

Škola Blížkovice využila systém zateplení na zateplení na štítové stěně.


Příklad dodatečného kotvení  jako opravy chyby při aplikaci nového zateplení  v Hradci Králové
V některých případech lze dodatečným dokotvením řešit i technologické chyby při aplikaci nového systému zateplení. Při výstavbě nového bytového domu v Hradci Králové se dodavatel dopustil chyby a na 150 m2 nedodržel technologický postup – nebyla připravena penetrace podkladu. Investor však měl kvalitní technický dozor, který na chybu upozornil a bylo možné včas požadovat nápravu. Nevhodným způsobem aplikovaný zateplovací systém byl ještě před dokončením stavby dokotven také systémem Spiral Anksys. Zvýšené náklady na dokotvení nového systému (cca 150 Kč/m2) šly na vrub dodavatele stavby.  Pro dodavatele se tak de facto jednalo jen o minimální vícenáklad. Při dokotvení systému totiž již není třeba dodatečně penetrovat podklad. Investor má i přesto jistotu, že zateplovací systém je dobře ukotven a nebude odpadávat.

Dodatečným kotvením lze napravit i technologické chyby při aplikaci nového systému.

STOMIX nabízí projektantům tyto služby při navrhování dodatečného zateplování:
- proškolení + vydání licence o kvalifikaci pro navrhování dodatečného zateplení
- zajistí veškeré potřebné statické výpočty
- provede na vlastní náklady velkoplošné sondy pro vyhodnocení stavu podkladu, lepení a kotvení stávajícího ETICS
- pokud je nutné, provede termovizní měření stavu objektu (pouze v zimním období)

Další odborné informace poskytne Bc. Jiří Klásek 602 734 252, klasek@stomix.cz, www.stomix.cz

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ PŘIPEVNOVÁNÍ ETICS STX.THERM SANA

•    K podkladu připevňuje mechanicky kotvami s doplňkovou lepicí hmotou.
•    Způsob připevnění ETICS závisí na druhu podkladu, druhu ETICS a podmínkách plynoucích z ČSN EN 1991 a ČSN 73 2902.
•    Pro lepení ETICS k podkladu se používají lepicí hmoty ALFAFIX S2, ALFAFIX S1, ALFAFIX S101 případně ALFAFIX S11.
•    Přídržnost lepicí hmoty k podkladu musí být minimálně 80 kPa. Ověřuje se na stavbě odtrhovou zkouškou dle ČSN EN 1542.
•    Přídržnost lepicí hmoty k podkladu lze zvýšit natřením podkladu vhodnou penetrační nátěrovou hmotou.
•    Tepelnou izolaci EPS s přídavkem grafitu, Perimetr a Soklové desky nelze k podkladu lepit lepicí hmotou ALFAFIX S2.
•    Desky XPS nelze k podkladu lepit lepicí hmotou ALFAFIX S2, ALFAFIX S101 a ALFAFIX S1
•    Vlastnosti izolantu udává tabulka
•    Vhodné kotvy jsou Spiral Anksys SA15+ s výplňovou hmotou SAF1 nebo SAF3
•    Minimální tloušťka teplené izolace z pěnového polystyrenu je 80 mm.
•    Maximální přípustná nerovnost podkladu je 20 mm/m.
•    Minimálně 30 % povrchu izolační desky musí být spojeno lepicí hmotou s podkladem.
•    Určení druhu, počtu a rozmístění hmoždinek vychází z podmínek a výsledků zkoušek souvisejících se stabilitou systému na podkladu provedených dle TO-13/0077 v oblasti stability ETICS při sání větru a z výsledků zkoušek kotev dle STO (020-028400).
•    Kotevní prvky se navrhují zatížení větrem i na kombinaci se smykovým zatížením. Počet hmoždinek na m2 je určen statickým výpočtem.
•    Hodnoty pro návrh mechanického kotvení ETICS hmoždinkami  jsou uvedeny v tabulce .

Kompletní pokyny pro navrhování
Kompletní pokyny pro montáž


Víte, že…

• Certifikační orgány v ČR ověřily vhodnost použití a doporučují systém STX.THERM SANA jako vhodnou technologii na sanaci a zdvojování nestabilních ETICS.
• Odolnost vůči dynamickému zatížení větrem je u systému STX.THERM SANA až 3× vyšší než požaduje česká norma při nejnepříznivějších výpočtových podmínkách?
• Univerzální kotvy jsou dimenzované a odolné i na smykové zatížení? Jedno kotevní místo dokáže přenést zatížení až 50 kg.
• Systém můžete použít i na nerovné podklady (s nerovností max. 20 mm/1 m)?
• Systém STX.THERM SANA se může aplikovat i na zateplení jiných výrobců?
• Princip technologie spočívá v jednoduché aplikaci, při níž dochází k propěnění kotvy Spiral Anksys expanzní výplňovou hmotou Spiral Anksys Foam? Tento postup spojuje do jediné operace kotvení i lepení izolantu, a to vše bez vzniku tepelných mostů či kondenzačních zón. Díky tomu se plocha standardního lepení izolantu snižuje na hodnotu 20 %.
• Tímto systémem lze sanovat jakékoliv kontaktní zateplovací systémy s izolantem EPS bez ohledu na způsob kotvení systémů.

Výhody „zdvojování“ zateplení systémem STX.THERM SANA:

• Odstranění současných tepelných mostů.
• Omezení bodového prostupu tepla.
• Splnění současných požadavků na energetický audit /zhodnocení stavby/.
• Podle hloubky osazení kotvy lze dosáhnout hodnot prostupu tepla 0,002–0,0005 W/K.
• Ověřená odolnost vůči dynamickému zatížení sání větrem dle ETAG 004 a 014 (uplift test).
• Univerzální systém kotvení byl odzkoušen na smykové a kombinované zatížení dle ETAG 020.
• Možnost sanace nestabilních zateplovacích systémů i na podkladech s méně soudržným povrchem bez náročných oprav podkladu.
• Stabilizace uvolněných zateplovacích systémů bez nutnosti jejich demontáže.
• V případě dutých a pórovitých podkladů (duté cihly, pěnobeton, Heraklit…) vykazují univerzální kotvy Spiral Anksys  vyšší parametry než mechanické kotvení.
• Jednoduchá aplikace a provádění.

Převratné řešení pro opravu málo účinných zateplovacích systémů přináší STX.THERM SANA - společnost STOMIX

Popis schématu

Podklad:
beton, plné cihly, děrované cihly, pórobeton
Úprava podkladu: podnátěr EH, NL, mezinátěr HC-4; druh a nutnost penetrace dle stavu podkladu
Lepicí hmota: ALFAFIX S1, ALFAFIX S101, ALFAFIX S2 či ALFAFIX S11 (dle podkladu a podmínek)
Povrchová úprava: BETADEKOR AF / AD, SAF / SAD, SIF / SID
Zakládací lišta: pro vložení spodní řady izolačních desek vytváří soklovou hranu
Kotvení: injektované kotvy Spiral Anksys SA 15+
Izolační desky: polystyren EPS F nebo šedý polystyren EPS F
Základní vrstva: stěrková hmota ALFAFIX S1, ALFAFIX S101 a výztužná tkanina VT1
Mezinátěr: mezinátěr HC-4 či mezinátěr HC-5
0 komentářů
přidat komentář

Související články