Vyjádření MMR: Ochrana památek i veřejných zájmů zůstane zachována, panika je zbytečná

MMR jednalo se všemi partnery, včetně Ministerstva kultury. Ochrana nejen památek, ale i dalších veřejných zájmů, je prioritou.

Zdroj
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Vložil
Tisková zpráva
19.12.2019 23:20
Ochrana památek je předmětem zákona o památkové péči. Předmětem stavebního zákona je mimo jiné regulace umisťování, povolování a odstraňování staveb. Oba právní předpisy jsou součástí právního řádu České republiky, a proto spolu musí korespondovat. V rámci nového stavebního zákona jsou památkově chráněné objekty řešeny speciálně, a to v souladu s platným zákonem o státní památkové péči. V rámci integrace agend budou do Nejvyššího stavebního úřadu integrovány procesy staveb nacházejících se v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Ostatní procesy týkající se památek zůstávají v kompetenci orgánů památkové péče.

Cílem nového stavebního zákona je zrychlení procesu povolování staveb. Chceme dosáhnout povolení stavby do jednoho roku od podání úplné žádosti, včetně odvolání a přezkumu. Památkáři jsou při povolování staveb dotčeným orgánem, a proto stejně jako na jiné neintegrované dotčené orgány na ně dopadá jednotná úprava vyjádřit se k záměru do 30 dnů a bude na ně dopadat také fikce závazného stanoviska. Fikce závazného stanoviska je již součástí vládního návrhu novely dnes platného stavebního zákona a nový návrh stavebního zákona tento institut pouze přejímá.

Standartní lhůta pro sdělení připomínek v rámci meziresortního připomínkové řízení činí 20 pracovních dnů ode dne vložení návrhu zákona do elektronické knihovny, a to v souladu s č. VIII Legislativních pravidel vlády.
0 komentářů
přidat komentář

Související články