Studenti architektury navrhují nové divadlo pro Lublaň

Zdroj
TACE
Vložil
Tisková zpráva
12.03.2009 12:10
Studenti z pěti evropských zemí budou díky projektu TACE -  Theatre Architecture in Central Europe (Divadelní architektura ve střední Evropě) navrhovat novou divadelní budovu v centru Lublaně. Stane se tak v rámci workshopu „Divadelní architektura – vize a možnosti“, jehož první část se uskuteční ve dnech 18. – 20. března 2009 ve slovinské Lublani. Wokshopu se zúčastní 62 studentů fakult architektury z Bratislavy, Brna, Budapešti, Gdaňsku, Gliwic, Liberce, Lublaně a Prahy. Jejich úkolem bude v průběhu letního semestru zpracovat projekt moderního „divadla pro 21. století“. 


Cílem studentů bude navrhnout novou divadelní budovu do centra Lublaně s hlavním sálem určeným jak pro tradiční divadlo, tak pro současné podoby divadla s kapacitou přibližně 500 diváků. K obohacení společenského života v centru Lublaně by měly přispět i další veřejné prostory jako výstavní sál či kavárna. Centrum města takto koncipovanou budovu výrazně postrádá. To je i důvod, proč záštitu nad workshopem převzalo město Lublaň a pomohlo vytipovat vhodnou lokalitu. 
Na prvním pracovním setkání workshopu v březnu si studenti prohlédnou Lublaň i místo, pro které budou divadlo navrhovat, a absolvují přednášky o lublaňské architektuře a urbanismu (prof. Janez Koželj), historii lublaňských divadel (Ivo Svetina), zásadách navrhování divadelních budov (prof. Vojteh Ravnikar) a jevištním prostoru (prof. Meta Hočevar). Dojde také na vytváření prvních pracovních návrhů a modelů, jejich prezentaci a diskusi. Práci ve skupinách povedou pedagogové jednotlivých fakult.
Zadáním se studenti budou zabývat i po návratu domů v rámci semestrálních prací, několik z nich je využije pro svůj diplomový projekt. Na začátku června pak budou vybrány tři nejlepší projekty z každé fakulty, které budou v říjnu 2009 vystaveny v Lublani jako doprovodná akce sympozia o experimentálním divadelním prostoru, další z akcí projektu TACE.
Záštitu nad celou akcí převzal přední slovinský architekt Vojteh Ravnikar. Kromě jeho ateliéru na Fakultě architektury Univerzity v Lublani se workshopu účastní ateliéry Vladimíra Soukenky na ČVUT v Praze, Jiřího Suchomela z TU Liberec a Jiřího Knesla a Jakuba Kynčla na VUT v Brně. Dále pak ateliéry Imre Vaška na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě a Elżbiety Ratajczyk-Piatkowské na Gdaňské Polytechnice, katedra urbanistiky Slezské polytechniky v Gliwicích a Katedra navrhování veřejných budov Budapešťské technické a ekonomické univerzity. 
Workshop „Divadelní architektura - vize a možnosti“ probíhá jako součást několikaletého projektu TACE – Theatre Architecture in Central Europe (Divadelní architektura ve střední Evropě) podpořeného grantem z programu Evropské unie Culture 2000. Projekt připravil Institut umění – Divadelní ústav, realizátorem projektu je pražské Národní divadlo a jeho spoluřešiteli jsou divadelní instituce z Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska. Cílem projektu je detailní zmapování středoevropské divadelní architektury, jejíž historii i současnost přiblíží několik událostí.

V průběhu roku 2009 bude veřejnosti zpřístupněno Muzeum divadelní architektury na internetu – databáze divadelní architektury, která bude sloužit jak zájemcům o divadelní architekturu (historikům, studentům, široké veřejnosti), tak hostujícím zahraničním divadelníkům, kterým zprostředkuje informace o technickém vybavení hostitelských divadel. Rovněž v tomto roce, v září 2009, proběhne v Lublani již zmiňovaná konference o experimentálním divadelním prostoru. Její součástí bude, kromě prezentace výsledků workshopu „Divadelní architektura - vize a možnosti“, také vydání publikace Experimentální divadelní prostor ve druhé polovině 20. století, která shromáždí příspěvky z konference i obecnější úvahy na toto téma. Historii divadelní architektury ve střední Evropě se bude věnovat jednak velká putovní výstava, která bude zahájena v lednu 2010 v Praze a jejímž kurátorem je architekt Igor Kovačević, jednak výpravná publikace v angličtině. Kromě workshopu „Divadelní architektura - vize a možnosti“ proběhne v letním semestru 2010 rovněž workshop věnovaný památkové péči a rekonstrukcím divadelních budov

O aktualitách týkajících se projektu TACE a dění na poli divadelní architektury ve střední Evropě i ve světě informuje webová stránka www.theatre-architecture.eu.
0 komentářů
přidat komentář