Výsledky soutěže na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni

Zdroj
Česká komora architektů (www.cka.cc)
Vložil
Martin Rosa
31.12.2009 12:55
Vyhlašovatel
Plzeňský kraj

Předmět soutěže
Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu řešení nové budovy Západočeské galerie v prostoru „U Zvonu“ navazujícím na historické jádro města Plzně.

Termín konání
30. 10. – 19. 12. 2009

Porota:
 • Řádní členové poroty
 • Václav Koubík
 • Milan Chovanec
 • Mgr. Roman Musil
 • Ing. arch. Miloslav Michalec
 • Doc. PhDr. Jiří Kotalík
 • Prof. Ing. arch. Martin Rajniš
 • Prof. Akad. soch. Stanislav Kolíbal
 • Doc. PhDr. Petr Kratochvíl
 • Ing. arch. Irena Fialová
Náhradníci poroty
 • Jiří Struček
 • Mgr. Václav Váchal
 • Ing. arch. Petr Domanický
 • Ing. arch. Ludvík Grym
 • PhDr. Ivan Neumann
 • Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.
 • JUDr. PhDr. Jiří Plos
Počet odevzdaných návrhů: 92
 
Ceny a odměny
Celkem 2.700.000 Kč

1. cena (1.000.000 Kč) - Kuba & Pilař architekti s.r.o. - Akad. arch. Ladislav Kuba, Ing. MA. Tomáš Pilař
Hodnocení poroty: Podle názoru poroty návrh nejkomplexněji splnil závazná kriteria soutěže. Představuje kvalitní architektonické řešení, které dobře reflektuje dynamiku současné doby a zapadá do daného kontextu.
Navržený objekt je koncipován jako pevný, tvarově čistý a jednoduchý kubus, za jehož vnějším transparentním pláštěm jsou umístěny čtyři na sobě postavené hranoly jednotlivých provozních částí. Zvolené řešení umožňuje dobře zkombinovat jednotlivé provozy s velkoryse pojatým, veřejným prostorem dvorany. Obvodový plášť navržený jako betonová stěna se skleněnými tvárnicemi s led diodami představuje zároveň atraktivní informační a mediální plochu.
Tvar půdorysu objektu vychází z uličních čar okolní zástavby a revokuje půdorysné a objemové stopy zbořeného činžovního domu. Urbanisticky úspěšně propojuje danou lokalitu s Křižíkovými sady a historický jádrem města a jeho zakotvení v prostoru jasně a přehledně definuje vztah k okolí a místu. Hmotově a výškově působní objekt příznivě a
jeho vnější výraz představuje konstantní, ale nikoli konfliktní prvek v rámci ostatní zástavby.
Výstavní prostory jsou velkolepě dimenzované, jasně artikulované s využitím horního přirozeného osvětlení. Návrh se dobře vyrovná s obsáhlým provozním programem a logicky a citelně dokázal skloubit jeho jednotlivé části.
Zvolené konstrukční řešení je reálné, uvažované ekonomické náklady jsou srovnatelné se standardem, z kterého extrémně nevybočují.
Zvolené řešení představuje otevřený koncept, který umožňuje v další etapě projekt dopracovat, zejména z hlediska vylepšení provozních dispozic, tak i při konečné podobě transparentního obvodového pláště. Navržené schodiště v ústřední dvoraně představuje dle názoru poroty spíše rušivý výtvarný než nosný funkční prvek. K úvaze se nabízí
připomenutí při nejmenším půdorysné stopy zbořeného kostela.
Podle jednomyslného názoru poroty tento projekt ze všech předložených návrhu nejlépe naplnil zadání soutěže tj. nalezení kvalitního a moderního řešení pro důstojné sídlo Západočeské galerie v kontextu historického města, které by zároveň sneslo srovnání s obdobnými kulturními stavbami širšího evropského regionu.

2. cena (600.000 Kč) - Ing. arch. Lukrécia Lachmanová, Ing. arch. Marek Lachman
Hodnocení poroty: Koncept „monolitu“ definovaného tvarem pozemku a doporučenou výškou a prořezaného resp. členěného na funkční celky byl v plejádě návrhu osamocený. Odpovídá místu měřítkem i proporcemi. Dispoziční řešení je přehledné, ukázněné, chybí
vetší výstavní prostor. O obvodovém plášti s předsazeným hliníkovým stínícím pláštěm je možné pochybovat, v případě realizace jde však určitě o řešitelný problém. Návrh je schopný i poměrně dramatického vývoje při zachování základních zásad konceptu.

3. cena (400.000 Kč) - Jaroslav Zima, Milan Bulva, Sabina Mešťanová, Jan Přikryl, Linda Audyová, Lukáš Kutílek
Hodnocení poroty: Návrh se nepochybně opírá o důkladný průzkum lokality a snahu o celkové, jasnější vymezení veřejných prostor. (To je patrné i z doplňujícího doporučení na zástavbu některých proluk). Stavba je rozdělena do dvou oddělených objemů (provozně v podzemí propojených), získává tím intimnější měřítko se zjevnou snahou o sblížení s členitostí okolní městské tkáně. Průhled mezi stavbami vizuálně propojuje místo s historickými dominantami města. Vnější vzhled stavby se světlými povrchy,s vyváženou kompozicí plných a prosklených stěn, představuje velmi kvalitní řešení, zdůrazňující spíše klidné souznění s místem než jeho ovládnutí. Originální myšlenkou je vytvoření úzkého převýšeného prostoru „symbolické zvonice“ nad půdorysem zaniklého kostela a vyhlídková terasa v posledním podlaží. Porota rovněž ocenila snahu
o propojení stavby s běžným životem města, její otevřenost v parteru (včetně myšlenky snížení části venkovního terénu, které umožňuje nahlížet do suterénních místností restaurátorských dílen.).
Provozně jsou všechny funkce plně uspokojeny, dovolují i variabilní uspořádání v budoucnu. Sporné se naopak zdá umístění sjezdu do podzemního parkoviště v prostoru, který by mel stavbu propojovat se sadovým okruhem.

Odměna (200.000 Kč) - Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Mária Michalič Kusá, Ing. arch. Viera Kusá, Ing. arch. Jana Paňáková, Ing. arch. Martin Kusý ml., Mgr. arch. Peter Kuchta
Hodnocení poroty: Soutěžní návrh představuje jednotně koncipované a kultivované řešení, které v některých otázkách přináší nápaditá dílčí řešení. Mimořádně příznivé je promyšlené řešení nástupní osy vedené z boku kolem prezentovaných archeologických nálezu zbořeného kostela, které vytváří atraktivní bod zvolené koncepce. Vnitřní dispoziční řešení dobře naplňuje požadavky výstavního provozu. Slabinou návrhu je zvolené hmotové řešení, které v objemu a siluetě působí v daném prostředí spíše kolizně. Ne zcela domyšlená je představa obvodového pláště mléčně matovaných skleněných tvárnic.

Odměna (200.000 Kč) - Ing. arch. Martin Čeněk, Ing. arch. Petr Synovec, Ing. arch. Petra Hlaváčková
Hodnocení poroty: Navržený objekt je koncipovaný jako hladký tvarově čistý kubus, který maximálně využívá zadaný pozemek. Přitom ponechává prostor nad základy kostela sv. Máří Magdalény volný a umožňuje jejich další využití. Vnější jednoduchost domu je vyvarována jeho vnitrní bohatostí, která je tvořena střídáním uzavřených a otevřených paralelních prostoru. Toto střídání vytváří zajímavé prostorové průhledy domem. Zvolené konstrukční řešení je reálné, návrh patří mezi objemově největší, a proto i ekonomicky nejnáročnější ve srovnání s jinými návrhy.
Porota dospěla k názoru, že začlenění objektu do urbanistických souvislostí místa a města je v jiných návrzích řešeno lépe.

Odměna (150.000 Kč) - Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Pavel Ullmann, Ing. arch. Radovan Kupka, Ing. arch. Ondřej Smolík, Ing. arch. Jaromír Kosnar
Hodnocení poroty: Navržený objekt tvoří betonový lichoběžníkový hranol, proříznutý dvěma prosklenými plochami, které s betonem kontrastují. Hmota návrhu náznakově uzavírá prstenec budov lemujících park. Porota ocenila navržené provozní řešení s velkorysou přízemní hmotou a vyřešeným provozem exponátu i návštěvníků. Zvolené konstrukční řešení je reálné, ekonomická náročnost srovnatelná s ostatními návrhy. Dle názoru poroty soutěžní návrh nedostatečně řeší otázky denního světla a jeho vlivu na psychickou pohodu návštěvníků.

Odměna (150.000 Kč) - MOBA Studio s.r.o. – Igor Kovačevič, Yvette Vašourková, Katerina Šrámková, Barbora Šimonová, Martin Neruda, Lucie Holopírková, Tereza Dufková
Hodnocení poroty: Návrh přestavuje elementární tvar – krychle - jen výjimečně prolomený otvory. Abstraktní výraz žádá asketické dispozice – těchto dosahuje jen zdánlivě, dispozice jsou nedotažené a významně oslabují kvalitu celého návrhu. I tak, v případě realizace by návrh nutně dostál řadu významných změn, které by se rozhodně promítly i do fasád.Návrh významně překračuje doporučenou výšku.


> Protokol a panely v plném rozlišení naleznete na stránkách České komory architektů
28 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
panely
Tomáš Král
31.12.09 08:59
první místo
rumburak
01.01.10 01:29
kuba&pilař jsou fakt borci
karel doležel
02.01.10 05:33
kuba&pilař fakt nejsou borci
Václav
02.01.10 06:57
Úplný festival superškatulí
Jan Sommer
02.01.10 08:41
zobrazit všechny komentáře

Související články