Výsledky soutěže: Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm

Vložil
Tisková zpráva
20.12.2016 18:50
ARCHTEAM

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu víceúčelového kulturního centra o dvou společenských sálech a souvisejících venkovních ploch ve vytyčeném řešeném území. Návrh měl vyřešit prostorové, provozní, funkční i estetické uspořádání objektu a jeho návaznosti na okolí dle těchto soutěžních podmínek, zejména při dodržení ekonomických možností vyhlašovatele.

> Protokol o průběhu urbanisticko-architektonické soutěže o návrh1. cena - Archteam projektová kancelář s.r.o., Brno
autor/spoluautoři: Ing. arch. Milan Rak, Ing. arch. Alena Režná, Ing. arch. Karel Doležel
spolupracující osoby: Ing. Marek Lukáš (v 2. kole soutěže), Ing. Martin Nosek (v 2. kole soutěže), Bc. Tomáš Sysel


U: Autor věrohodně ověřil osazení objektu nad terén a zachoval základní urbanistické vztahy k základní škole a k ulici Bezručova. Pouze u základní školy bude třeba přeřešit několik parkovacích stání tak, aby s nimi nebyl vstup do školy v kolizi. Autor zachoval výškovou distanci na civilně pojatém soklu včetně slavnostního nástupu, a tím potvrdil ve větší míře propracovanosti schopnost vnímat a rozvíjet urbanistické vztahy. Rovněž vztahy k okolní zástavbě jsou přirozené, umožňující obsluhu a nabízející další parametry, jako například park před školou s hledištěm atd.
A: Porota oceňuje původní architektonické řešení, které je podle doporučení z 1. kola rozpracováno do přiměřených detailů při zachovaní koncepčních východisek. Celkové řešení v propracování audiovizuálních parametrů doznalo profesionálního ocenění: je výborně řešena akustika odpovídající způsobu využívání (divadlo, koncerty se zvukovým aparátem, přednášky apod.), výborné celkové dispoziční možnosti, dobrý návoz kulis na jeviště, provozní komunikace a rovněž malý sál je v pořádku a bez připomínek.
Porota kladně hodnotí uzaviratelnost atria a jeho odclonění od vnějších vlivů, jasnou orientaci dispozice pro návštěvníky a vhodné materiálové řešení fasád, které se promítá i do interiéru. Varuje však před přílišnou naturálností až regionální podbízivostí. Problematiku chybějícího backstage a přístupu herců na hlavní jeviště je nutné řešit v dalším stupni, avšak s poučenou architektonickou ambicí, aby nebyl popřen koncepční průhled a podobné parametry návrhu. Porota shledává jako problematické takové pojetí interiéru i exteriérových detailů, které zvýrazňují různorodost, barevnou a materiálovou přebujelost výrazu. Kulturní stánek by neměl obsahovat klišé ze sportovních tribun.
Důležité je upozornění poroty na nutnost řešit celý návrh, zejména rozsáhlé dřevěné obklady, ale i nadrozměrná zasklení aj. s ohledem na požárně bezpečnostní řešení stavby.
E: Relativně nízká cena a velká plocha levné fasády pozitivně ovlivní jednotkovou cenu obestavěného prostoru. U zvolené kombinace konstrukčních systémů a zelené střechy, i s přihlédnutím k ceně fasády, lze očekávat vyšší reálnou cenu za m3 obestavěného prostoru.
P: Autor návrhu řešil (tak, jak bylo v zadání) jen štítek obálky budovy, tedy kvalitu zateplení objektu. Pouze dle tohoto parametru nelze určit celkovou energetickou náročnost objektu. Měrná potřeba tepla na vytápění není podložena výpočtem. Při přepočtu návrhu auditorem je přesto reálné se dostat do pasivního standardu.


2. cena - Ing. arch. Jan Lefner, Ing. arch. Adam Weczerek


U: Urbanistické řešení je založeno na kompaktním objemu kubických forem sdružujících všechny požadované provozy, a tedy je umožněno dobře rozvinout bezprostřední okolí objektu. Autor se pozitivně vyhýbá velkoplošnému parkovišti (systémem kolmých parkovacích stání kolem komunikace); budovu umisťuje vhodně a logicky na určeném území, s orientací hlavního vchodu do ul. Bezručovy, se zachováním vztahů a stávajících ploch. Pozitivně až slavnostně v urbanistickém prostoru působí porušená symetrie hlavního průčelí, a tak se urbanisticky přibližuje k odkazu původně koncipovaných kulturních staveb i v menších městech z 19. a ze začátku 20. století.
A: Pozoruhodné urbanistické osazení objektu vylučuje jakékoli anachronické konotace, protože vlastní výraz je minimalistický až designérsky založený a posazený do obecných parametrů architektury jako designu 21. století. Potvrzení koncepce urbanismu je dáno symetrickým založením, avšak s uspořádáním vnitřních základních provozů oživeným asymetrickým umístěním pomocných a příručních ploch. Soudobý až minimalistický výraz evokuje důstojný charakter architektonického i prostorového vyznění objektu. Otazníky se nabízejí nad přílišnou kosmopolitností a neadresností architektonického výrazu.
Otazník také zůstal nad možností dokonalého provedení zejména fasádních vnějších ploch z probarveného (bílého) betonu. Ekonomickou přiměřenost celého řešení, zejména náročné fasády, která měla být předmětem druhého kola soutěže, návrh ne zcela jednoznačně doložil (chybí detaily fasády a podobně).
Velikostně dobře je řešen prostor jeviště lávky po obvodu jeviště ve dvou výškových úrovních. Dobře je řešeno hlediště, konkrétně jeho mobilita. Z hlediska akustiky hlavního sálu jsou boční stěny řešeny difuzními prvky, což je velmi dobře, ale problematická může být obvykle vysoká cena tohoto řešení. Adekvátnost zvoleného řešení vzhledem ke způsobu využívání prostor tak zůstává k diskuzi. Strop je řešen jako rovinný, kdy je kombinace pohltivých a odrazivých ploch z hlediska akustiky odpovídající. U kina jsou boční stěny málo pohltivé, celkově by měl být prostor více zatlumený. Jeviště řešeno z praktikáblů, což není vůbec vhodné z hlediska stability a hlučnosti, náprava je však snadná.
E: Vysoká cena fasády je dána čtyřmi typy obvodového pláště pronikajícího do interiérových prostor, z nichž každý vykazuje vysoké nároky na detail, kultivované provedení a tím samotnou jeho cenu, tedy ovlivní jednotkovou cenu obestavěného prostoru. Tento návrh, kromě toho, že má druhou nejvyšší cenu obestavěného prostoru v druhém kole, směřuje k dalšímu potenciálnímu navýšení ceny za obestavěný prostor vzhledem k výše uvedenému.
P: Návrh č. 2 odpovídá možnému budoucímu požadavku na pasivní budovu. Součástí návrhu je kromě průkazu energetické náročnosti budovy, štítku obálky budovy, také protokol měrné potřeby tepla na vytápění a výpočet průměrného součinitele obálky budovy. Tento návrh uvažuje s využitím elektrické energie pro horkovzdušné vytápění a pro ohřev TUV (průtokové ohřívače), což není zcela vhodné dle odborného znalce. Dále je počítáno se stavbou fotovoltaické elektrárny na střeše budovy. V energetickém výpočtu je také zadáno tepelné čerpadlo země/voda - předpokládá se vytápění přidružených provozů.


zvláštní odměna - PMA architects s.r.o., Brno
autor/spoluautoři:
akad. arch. Ing. arch. Jan Velek
Ing. arch. Jaromír Vjaclovský
Ing. arch. Adam Jung


Návrh č. 4 nesplnil formální náležitosti, ale pro zjevnou kvalitu byl následně posuzován mimo soutěž (dle §10 odst. 7 Soutěžního řádu ČKA), a proto nebyl hodnocen z hlediska kritérií na ostatní řádně posuzované návrhy.
V návaznosti na modernistickou architekturu 60. let tuto přiměřeně posunuje do 21. století. Tímto přístupem se pozoruhodně vyrovnává s lidským měřítkem a uměřeností vlastní účelu. Nenavrhuje opulentní kulturní centrum, naopak vystihuje měřítkem a kompozicí dobrou míru trvanlivost a další atributy klasické krásy.
0 komentářů
přidat komentář

Související články