Park Čtyři Dvory v Českých Budějovicích - výsledky soutěže

Zdroj
město_České Budějovice
Vložil
Tisková zpráva
16.05.2012 15:45
Veřejná anonymní projektová jednokolová architektonická soutěž

Vyhlašovatel: Statutární město České Budějovice

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu řešení parku Čtyři Dvory, který má vzniknout v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory. Areál bývalého vojenského cvičiště a kasáren se nachází v severozápadní části města České Budějovice, v městské části Čtyři Dvory.  Záměrem města je přetvořit část tohoto zdevastovaného území na jedinečný soudobý městský park využitelný pro všechny věkové kategorie návštěvníků.

Termín konání soutěže: 27. 2. – 11. 4. 2012

Porota:
Ing. Ivana Popelová, náměstkyně primátora, Statutární město České Budějovice
Mgr. Petr Podhola, náměstek primátora, Statutární město České Budějovice
Eva Hajerová, uvolněná členka rady města, Statutární město České Budějovice
Ing. arch. Petr Lešek, Projektil architekti, s.r.o., Praha, nezávislý
Ing. arch. Hana Urbancová, České Budějovice, nezávislý
Ing. arch. Mirek Vodák, ateliér Nolimat, České Budějovice, nezávislý
Ing. Jitka Trevisan, Trevisan ateliér+, Mšeno, nezávislý
Náhradníci poroty
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, člen rady města, Statutární město České Budějovice
Ing. arch. Petr Heteša, R2 COMP, České Budějovice, nezávislý

Počet odevzdaných návrhů: 25

Ceny celkem: 250 tis. KčHodnocení poroty:


1. cena (110 tis. Kč): Ing. Petr Velička, Ing. arch. David Prudík, Ing. Markéta Veličková

a) architektonicko-krajinářská koncepce a celková kvalita návrhu,
Jedná se o inovativní přístup k řešení parku na hranici města a volné krajiny respektující historickou specifickou stopu místa. Koncepce návrhu je založena na ponechání větší části parku přirozenému vývoji a přímé návaznosti a respektování charakteru navazující krajiny. Území je rozděleno na tři stupně intenzity zásahu. Síť cest z hlediska širších vztahů respektuje hlavní vstupy do území a zároveň se osvobozuje od okolní zástavby a vytváří jasnou novou stopu v krajině

b) komplexnost a úplnost řešení,
Návrh splňuje požadovaný program. Návrh sice striktně respektuje hranice řešeného území, ale zároveň signalizuje způsob přístupu k možnostem dalšího rozšíření mimo tyto hranice.
Inline řeší na nevelkém území plochou pro děti a hlavní inline stezka je směřována mimo území a nezatěžuje jej tak.

c) hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení
Hospodárnost a ekonomická přiměřenost je dána výše uvedenou celkovou koncepcí. Zásahy nejsou plošného charakteru a jsou směřovány do oblastí a bodů,  kde mají své kvalitativní opodstatnění.
 
d) efektivita realizace a následného provozu
Minimální zásahy do stávajícího terénu a vegetace umožňují realizaci a provoz s relativně nízkými náklady. Tato koncepce však zároveň znamená  specifické požadavky na způsob realizace a údržby
Doporučení poroty: Porota doporučuje hledat vhodnější řešení objektu zázemí spočívající v lepší funkční návaznosti objektu na okolní plochy (nesmí být bariérou).
Umístění víceúčelového hřiště by mělo více reflektovat provozní souvislosti parku (zvážit odstranění oplocení). Porota doporučuje zvážit změnu poměru ploch dle intenzity údržby ve prospěch bylinného společenstva, což by nemělo mít vliv na celkovou koncepci parku. Současně porota doporučuje v rámci údržby tématiku moderované sukcese formulovat méně limitujícími zásahy a zvážit iniciální výsadbu.
 2. cena (80 tis. Kč): MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. arch. Kateřina Richterová

a) architektonicko-krajinářská koncepce a celková kvalita návrhu,
Největší přínos návrhu spočívá v reflektování širších krajinných souvislostí a potvrzení koncepce zelených klínů, které jsou jedním ze stěžejních bodů platného územního plánu. Zpráva výstižně píše:  “Řešené území lze kvalitativně zhodnotit právě a jen úvahou o jeho možném zapojení do sítě vnějších prostorových vztahů.“ Navrhovaný ohraničující násyp jako proklamovaný šev je páteří řešení, který zelený klín ukotvuje do organismu města. Návrh tématizuje historii místa a stav vegetace brownfieldu a nenásilně výtvarně s ním pracuje.
 
b) komplexnost a úplnost řešení,
Návrh splňuje požadavek minimálního rozsahu herních prvků v území. K realizaci koncepce nicméně potřebuje provázanost i mimo řešené území.
Kritérium
c) hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení
Hlavní investice je směřována do násypu, s herními prvky, který je na hraně území. Jednotlivé aktivity jsou na něj navěšeny. Umožňují etapizaci a doplňování. Velkorysost řešení je provázána pokorou zásahu a jsou zárukou nízkých nákladů.
 
d) efektivita realizace a následného provozu
Jasné zónování intenzity a způsobu péče umožní hospodárnou údržbu
Doporučení poroty: Návrh ukazuje jedinečnou a nenahraditelnou hodnotu pro celý organizmus města v kontextu navazujícího území s nejvyšším stupněm ochrany. Porota doporučuje přistupovat k území dle této kvality.
 3. cena (60 tis. Kč): Ing. arch. Kryštof Štulc, Ing. Tereza Mácová, Ing. Ilona Vybíralová, ostatní účastníci: Msc. Jana Myšková, Ing. Ferdinand Leffler

a) architektonicko-krajinářská koncepce a celková kvalita návrhu,
Koncepce hlavní tepny a okruhu odpovídá potřebám navazujícího území a plní program městského parku. Porota oceňuje ideový návrh, který svojí kompozicí reaguje na urbanizovaný charakter ploch okolní zástavby.

b) komplexnost a úplnost řešení,
Koncept hlavního okruhu umožňuje čistotu a multifunkčnost centrálního prostoru a umístění jednotlivých aktivit po obvodu řešeného území. Tato velkorysost pak není čitelná u tvaru,  koncepce a orientace kiosku.

c) hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení
Návrh vyžaduje prakticky celou úpravu řešeného území a je na hranici limitujících  investičních nákladů. Modelování terénu  pomocí  neodůvodněných a měřítkově drobných vln oslabuje celkovou čistotu konceptu

d) efektivita realizace a následného provozu
Různorodost a drobnost měřítka krajinářských úprav a potřebná intenzita péče generuje vyšší provozní náklady.
Doporučení poroty:  Celkové zjednodušení terénní modelace a charakteru výsadeb směrem k současnému stavu by návrhu ekonomicky a provozně prospělo.
 

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články