Městský dům Dobříš - 2. místo

Ing. arch. Zbyňka Ryšky ve spolupráci s Ing. arch. Martinou Portikovou a Ing. arch. Martinem Zamazalem

Zdroj
Město Dobříš, Česká komora architektů
Vložil
Martin Rosa
01.05.2009 00:10
Hodnocení ve 2. kole soutěže
Od samého počátku zvolený koncept otevřeného Městského domu byl ve 2. kole soutěže významně rozvinut a propracován do sympatické podoby. Vnitřní prostory jsou velmi vstřícně otevřené, venkovní prostory na vlastním pozemku umožňují příjemné prolnutí s přiléhajícími veřejnými prostory. Jedná se o městský dům založený na křehkém ztvárnění vnitřního prostoru s atributy veřejného prostoru.
Z celkového brilantního ztvárnění poněkud hůře vyznívá rozhodnutí o umístění kavárny v patře  a také vnitřní spojení přízemí a 1. patra. Hodnota maximální univerzálnosti prostoru může být na druhé straně určitým handicapem projektu, zejména v místech, u nichž předpokládáme větší výšku prostoru – např. multifunkční sál.


Autorská zpráva

OKOLÍ

Pozemek určený pro výstavbu Městského domu se nachází severně od Mírového náměstí v části města se zástavbou z 2. poloviny 20. století. Zástavbu tvoří převážně bytové domy roztroušené v parku. Tato „čtvrť“ je díky své stuktuře ve městě vyjímečná, v jinak převážně blokové a kobercové zástavbě rodinných domů. Je vymezena z jihu Mírovým náměstím, ze severu Dukelským náměstím, ze západu ulicí Čs. Armády a Mládeže, z východu pak ulicí Plk. B. Petroviče. Samotná parcela, svažující se severovýchodním směrem, je určena ze západu areálem školky, z východu ulicí Jiřího Wolkera a městským parkem, z jihu ulicí Boženy Němcové se zastávkou autobusu a ze severu ulicí Přemyslovou.

SOUČASNÝ STAV
Na parcele se nachází budova kina. Kino je v současné době již mimo provoz a jeho budova chátrá. Její přebudování na funkci městského domu s knihovnou je z hlediska provozu, funkčnosti, ekonomické efektivnosti a konstrukce nevhodné.
Jedná se o budovu kina z období normalizace. Celkově je objekt rozdělen s ohledem na půdorysné rozložení do dvou výškových částí. Jedna je tvořena sálem kina se zázemím pro promítání a v druhé, nižší části je umístěno předsálí s bufetem a pokladnou. Toto prostorové a provozní uspořádání je pro program Městského domu nevhodné.
Konstrukce sálu mají z každé podélné strany závažnou trhlinu vedoucí od úžlabního lomu střechy směrem svisle k základům. Konstrukce také neodpovídá požadavkům plynoucím z nově navrhované funkce. Náklady na rekonstrukci a adaptaci stavby jistě přerostou náklady na demolici objektu.
Náklady na odstranění stavby byly vyčísleny na 2,8 mil. Kč. To je cena, která bude zcela jistě kompenzována funkčností novostavby, jež má dát místu novou identitu, tak aby se Městský dům mohl stát novým kulturním centrem města Dobříše.

KONCEPT
Půdorysná stopa novostavby je v měřítku, rytmu a směru okolní zástavby. Dvoupodlažní budova se nesnaží vymykat ze struktury města. Městský dům se hmotově netváří jako vyjímečná stavba. Je běžnou civilní součástí obce. Pro celkový koncept domu jsou určující: sousedící městský park a struktura okolní zástavby; tvar, sklon a poloha parcely; orientace ke světovým stranám; funkce a provoz domu.

KONTEXT
S pozemkem Městského domu sousedí městský park. Prostranstvím, kde se v současné době odehrává veřejný život města je, vedle náměstí, především městský park. Městský dům je logickým pokračováním tohoto prostoru. Proto je budova koncipována jako pavilon v parku. Je jeho adekvátním doplněním a zároveň zázemím.
Dům je rozdělen na dvě hlavní hmoty - větší hmotu 1.np, v níž je umístěn provoz knihovny, a menší hmotu 2.np, kde jsou umístěny polyfunkční části domu. Spodní těžká hmota je částečně zapuštěná pod stávající terén. Díky řešení zeleně (zelená střecha, zahrada, popínavky, předzahrádky) tento sokl velmi rychle sroste s okolím a sousedícím parkem. Spodní hmota je soklem, na kterém leží lehký prosklený pavilon a vznáší se v korunách stromů. 2.np je vykonzolováno směrem k parku. Z této terasy je možné pozorovat život v parku a naopak.
Tímto rozdělěním hmota pavilonu drží meřítko a vjejířovité uspořádání domů podél ulice Jiřího Wolkera a sousedící budovy školky.
Neméně důležitým prvkem je veřejné prostranství vymezené domem. Je to chráněné a zárověň otevřené prostranství.

PARCELA
Pozemek se svažuje severovýchodním směrem. 1.np je z jižní strany částěčně zapuštěno (1,2m) pod úroveň stávajícího terénu. Budova tak působí z ulice Boženy Němcové jako jednopodlažní. Ze severní strany je hmota 2.np oproti 1.np ustoupena a tedy i severní fasáda nevytváří výškovou bariéru.
Jižní fasáda domu je odsunuta z uliční čáry (podobně jako budova školky na sousedním pozemku) a vytváří tak veřejné prostranství. Prostranství vymezují dvě stěny vybíhající ze samotné hmoty domu. Západní stěna je zábradlím rampy a zároveň odděluje parkovací stání od veřejného
prostranství. Východní stěna je prolomena oknem s výhledem do parku a je do ní vložena „nástěnka“, která funguje jako informační bod na nároží. Prostranství je rozděleno na dvě části:vydlážděnou piazzetu s městským mobiliářem a zahradou. Široká rampa, po které se vstupuje do 2.np, tedy polyfunkční části domu, funguje jako piazzeta. Parter podél ulice Boženy Němcové je tak obklopen ze severní strany městským parkem, zahradou s piazzetou knihovny a zahradou školky, tedy jakýsi zahradní parter.
Východní fasáda je v 1.np částečně odsunuta a konzola hmoty ve 2.np opět sleduje hranu pozemku. Konzola vytváří přístřešek nad vstupem do knihovny. Pomocí požárního schodiště na této fasádě se dostaneme na terasu kavárny. Nástěnka, okno do zahrady s lavičkou, vstup do knihovny, schodiště a terasa kavárny vytvářejí městský parter.
Severní fasáda sleduje hranu pozemku, v každé čítárně však uskakuje a vznikají zde tak malé předzahrádky.

ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM A OKOLÍ
Pro provoz knihovny je nejvhodnější severní rozptýlené světlo. Budova, díky svému umístění a výškovému uspořádání, je v 1.np z jižní strany částečně uzavřená a maximálně se otevírá na severní stranu. Zároveň však pásové okno z jihu do vstupní haly umožňuje vizuální kontakt zahrady s knihovnou. Denní svělo proniká do knihovny také světlíkem mezi volným výběrem a čítárnami. Denní světlo je doplněno dle norem osvětlením umělým a osvětlením pro noční provoz. Knihovna je koncipována jako „jeskyně“, do níž proniká rozptýlené světlo z různých směrů. Prostor knihovny je orienován do do klidné ulice Přemyslovy a zahrady.
Naopak hmota 2.np je prosklena po celém svém obvodu. Z interieru se otevírají výhledy do rušné piazzety a zahrady Městského domu, na pohledovou terasovou střešní zahradu čítáren a do parku. Z jižní a východní strany je skleněná fasáda stíněna konzolou nad pavlačí a terasou kavárny. Ze západu, jihu a východu je dále fasáda přistíněna skleněnými lamelami. Tím je zachována tepelná a optická pohoda v inetrieru. Interier díky těmto venkovním prostorům není obnažen, ale postupně se prolíná s exterierem. Dům tak také nabízí venkovní prostory pro setkávání a hru chráněné před sluncem, větrem, deštěm a sněhem.

FUNKCE A PROVOZ
V 1.np je umístěna knihovna, v 2.np „Městský dům“ - ve své podstatě polyfunkční část každé soudobé knihovny, avšak rozšířená o další provozy, které knihovnu doplňují a vytvářejí tak z domu kulturní a společenské centrum města.
Do 2.np se vchází přes veřejné prostranství rampou ve sklonu menším než 1:12 na „pavlač“ a dále do vstupní haly městského domu. Služební vstup je také z této pavlače. Kavárna je navíc zpřístupněna z ulice Jiřího Wolkera a to prostřednictvím jednoramenného schodiště, které slouží také jako požárně úniková cetsta.
Z pavlače vstupujeme do chodby (chybějící zádveří je nahrazeno vzduchotechnikou) spojující všechny jednotlivé provozy – kanceláře; vstupní halu s informačním pultem, veřejným internetem, sálem a výstavním prostorem; informační centrum s hernou, poradnou a malým sálem či učebnou a kavárnu. Tyto prostory jsou dále propojeny navzájem při severní fasádě. Tím je zajištěna možnost fungování jednotlivých celků zvlášť, zároveň je však lze propojit navzájem. Ze vstupní haly se dostaneme po schodišti v atriu přes kontrolní bod do knihovny.
Do 1.np se vstupuje z východu ulice Jiřího Wolkera, která přímo navazuje na městský park. Přes vstupní halu, kde je umístěna čítárna denního tisku, se dostaneme přes kontrolní bod k výpůjčnímu a informačnímu pultu. Dále pak do volných výběrů pro dospělé a děti. Samotný prostor knihovny je organizován pomocí chodby mezi čítárnami a volnými výběry. Jednotlivé čítárny a učebny jsou mezi sebou odděleny nosnými stěnami, vznikají tak intimní prosotory, kde čtenáří nejsou rušeni okolním provozem. Každá čítárna má rozdílnou světlou výšku: od 3 – 4m zvetšující se k proskleným oknům severní fasády.

Zeleň - Stavba je hmotově navržena tak, aby volný prostor zahrady se svým životem a zelená hmota stromů prostupovaly budovou a vytvářely zónu klidu. Pro kompozici prostoru je podstatná existence dvou stromů, které zásadně hmotově doplňují stavbu, vytváří komorní prostor příjemný pro studium a relaxaci a zároveň včleňují budovu do kontextu okolí -zapojují ji do okolní zelené hmoty parku. K tomuto prostorotvornému účelu slouží dvě stávající vrby (Salix alba subsp. tristis), pokud to dovolí jejich zdravotní stav a případnými zásahy nebude poničen jejich habituální charakter. Z tohoto důvodu bude provedeno po bouracích pracích dendrologické zhodnocení stavu dřevin s prognózou jeho vývoje. Pokud nebude možné dlouhodobě udržet kvalitní stav těchto dřevin, bylo by vhodné provést náhradní výsadbu, která bude mít hmotově stejný účinek.

Dopravní obsluha a doprava v klidu - Dopravní obslužnost je zajištěna okolními stávajícími komunikacemi, především jednosměrnou komunikací Boženy Němcové. Na této komunikaci je navržena autobusová zastávka, která zajištuje dostupnost MHD. Pěší dostupnost je zajištěna blízkostí centra města a přes navrhovaný Husův park. Na piazzetě je umístěn stojan na kola.
V západní části pozemku č. parcelní 1096/46 KN a částěčně na pozemnku č. parcelní 1096/47 je umístěno 15 šikmých parkovacích míst ve sklonu 75% o šířce 4,8m. Současná funkce jednosměrné průjezdné komunikace je zachována při šířce 4,6m.
Zásobování je umožněno z této komunikace přes „pavlač“, která může tvořit „nakládací rampu“, případně přes veřejné prostranství z ulice Božený Němcové.

Konstrukce - Konstrukce domu je navržena s maximálním ohledem na variabilitu dispozice. Nosná konstrukce domu je navržena jako železobetonový monolitický skelet. Hlavním svislým nosným prvkem jsou příčné monoliticke stěny a sloupy s průvlaky. Stropní desky, vzhledem ke značným rozponům (11,5 x 7,2 m), jsou navrženy jako trámové konstrukce s obrácenými průvlaky a trámy. Vlastní tloušťka stropních desek je zvolena jednotně 180mm.
Průvlaky tvoří monolitické železobetonové stěny v 2.np. Tím je dosaženo malé tloušťky stropní desky a jednolitosti stropu v 1.np. Tato konstrukce je dopněna o obrácené trámy v podélném směru, které tak vytvářejí dutiny pro nezbytné instalace.
Vykonzolované konstrukce v 2.np se nacházejí vždy v exterieru. Konstrukce konzol je z ocelových nosných profilů připojených ke konstrukci domu pomocí tepelně izolačních nosných styků. Tím je dosaženo potřebné subtilnosti stropních desek.

Založení - Objekt je založen na skalnatém podloží. Úroveň základové spáry se nachází nejvíce 2m pod současným rostlým terénem, tedy výkopové práce nebudou finančně a technicky náročné. Bilance výkopů a násypů jsou vyrovnané. Základy tvoří základová deska tl. 200mm a základové pasy do nezámrzné hloubky.

Technická infrastruktura - Elektro rozvody a instalace budou vedeny v dutinách stropů s obrácenými průvlaky a ve dvojité podlaze v rastru, aby byla umožněna variabilita dispozice. Ostatní instalace, vzduchotechnika a stoupací potrubí jsou vedeny v dostatečně dimenzovaných instalačních šachtách.

Vytápění a chlazení - bude zajištěno pomocí vzduchotechniky. Přirozeným nebo nuceným větráním prostorů objektu bude zajištěna předepsaná výměna vzduchu pro hygienická minima dávek čerstvého (venkovního) vzduchu. Hygienická jádra budou odvětrána nuceným odvodem vzduchu nad střechu, v množství předepsaném hygienickými předpisy.

Požární bezpečnost - Požární bezpečnost celého objektu bude řešena v souladu s požadavky norem. Bezpečná a včasná evakuace je zajištěna pomocí nechráněných únikových cest a shodiště ustícími na volné prostranství. V budově není shromažďovací prostor, je navržena jako jeden požární úsek.

> Kompletní autorskou zprávu a soutěžní panely ve vysokém rozlišení naleznete zde>
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
nádhera
M. Langová
01.05.10 02:07
zobrazit všechny komentáře

Související články