Vedoucí pracovník/ice Centra architektury Královéhradeckého kraje

Kontakt
František Zachoval
reditel@galeriehk.cz
tel. 727806944

Region
celá ČR
Vloženo
15.03.2023 13:40
Královéhradecký kraj připravuje nový projekt s názvem Centrum architektury. Smyslem projektu bude podpora rozvoje kvalitní architektury a urbanismu a také kvality života obyvatel v regionu. V kontextu České republiky jde o unikátní projekt, který se inspiruje především praxí obdobných center v německy mluvících zemích, ale i příklady inspirativních iniciativ z ČR.

Centrum bude v první fázi sloužit jako platforma realizující své aktivity v rámci krajské Galerie moderního umění v Hradci Králové. Po prověření pilotního provozu bude zváženo ustanovení samostatné organizace.

Hlavní náplní centra bude:
• podpora sdílení dobré praxe v regionu v oblasti architektury a urbanismu na úrovni odborné veřejnosti a samospráv,
• vzdělávání veřejnosti v oblasti kvalitní architektury, urbanismu a veřejného prostoru, včetně umění ve veřejném prostoru,
• diskuse témat spojených s globálními trendy, které souvisí s rozvojem sídel,
• komunikace s organizacemi či účastníky kvalitních projektů, kteří se problematice věnují v ČR i zahraničí.

Projekt naplňuje Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje v oblasti kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví (cíl 14) i státní Politiku architektury a stavební kultury České republiky – Aktualizace 2022, schválenou vládou ČR 4. ledna 2023 usnesením č. 6., konkrétně rozvoj regionálních center architektury (cíl 9). Přispívá také naplňování státní Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví České republiky.

Koho hledáme?
Hledáme vizionáře/ku v oblasti architektury a urbanismu s vášní pro udržitelná města a vesnice budoucnosti, v jejichž centru je kvalita života jejich obyvatel.

Kandidát/ka by měl/a splňovat následující kritéria:
• dobrou orientaci v oblasti rozvoje sídel i krajiny a v současných trendech,
• koncepční myšlení,
• výborné komunikační dovednosti a schopnost naslouchat,
• dobré veřejné vystupování a prezentační dovednosti,
• dobré organizační schopnosti a zkušenosti s vedením malých týmů,
• vytrvalost při rozjezdu něčeho nového.

Co bude vedoucí centra dělat?
Vedoucí centra bude:
• ve spolupráci s širším týmem utvářet vizi a koncepci nově vznikajícího Centra architektury Královéhradeckého kraje,
• koncepčně připravovat program centra,
• v první fázi pomáhat i s organizací a realizací programu Centra architektury,
• komunikovat s odbornou i laickou veřejností v regionu a v ČR,
• komunikovat s odbornou veřejností v zahraničí.

Jaké je vhodné vzdělání?
Vhodné je vysokoškolské vzdělání v oblastech regionální rozvoj, architektura a urbanismus, sociologie, politologie, sociální geografie s orientací na rozvoj regionu, dějiny umění, management v oblasti kultury a umění se zájmem o kulturní a kreativní odvětví jako součást rozvoje regionu.

Požadavky:
• státní občanství ČR,
• znalost AJ – komunikace a písemný projev na úrovni B1–C1,
• administrativní a manažerské dovednosti, zkušenosti s projektovým a finančním řízením oddělení,
• uživatelská znalost kancelářských programů (MS Office) na vysoké úrovni,
• řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič),
• čistý trestný rejstřík.

Co zaslat jako podklad pro výběrové řízení?
Kandidát/ka jako podklad pro výběrové řízení zašle:
• strukturovaný životopis (max. rozsah A4),
• motivační dopis (max. rozsah jedna normostrana),
• stručnou koncepci centra dle struktury viz. níže (max. rozsah 5400 znaků včetně mezer).

Struktura popisu koncepce centra:
Při promýšlení koncepce zohledněte následující limity: rozpočet centra v letech 2024 až 2026 bude maximálně 3 mil. Kč ročně a bude mít maximálně tři pracovní pozice. Centrum bude mít k dispozici prostory pro pořádání seminářů i menší prostory pro výstavy a další program pro veřejnost.

• Stručně popište smysl a potřebnost centra, jak jej vidíte Vy.
• Navrhněte roční program centra.
• Kdo by pro Vás byli hlavní partneři centra a jak s nimi chcete spolupracovat?
• Kde vidíte centrum za tři roky?
• Jak si představujete financování centra a jak byste jej doporučil/a finančně zajistit?

Vyhlášení výběrového řízení na vedoucího pracovníka/ice Centra architektury Královéhradeckého kraje je 28. února 2023. Uchazeči/ky zašlou požadované dokumenty elektronicky na adresu ekonom@galeriehk.cz nejpozději do 16. 4. 2023. První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní účasti uchazečů. Uchazeči/ky postupující do druhého kola mohou být vyzváni/y k dílčímu rozpracování koncepce centra.

Druhé kolo výběrového řízení proběhne formou osobního pohovoru v sídle Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139, Hradec Králové. O termínu a způsobu konání druhého kola výběrového řízení budou postupující informováni minimálně týden předem.

Zasláním Vašeho životopisu dáváte Galerii moderního umění v Hradci Králové souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a jejich uchování v databázi uchazečů výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového řízení.

Platové podmínky: 11. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění) a osobní ohodnocení po zkušební době.

Členové hodnotící komise
Výběrová komise, které kandidáti/ky představí svoji vizi, se bude skládat z následujících členů:
• Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu
• Oldřich Bittner, architekt Královéhradeckého kraje, v regionu dlouhodobě působil jako městský architekt
• František Zachoval, ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové
• Petr Lešek, Projektil architekti, člen pracovní skupiny Soutěže ČKA. Za ČKA se věnuje zákonu o zadávání veřejných zakázek, tématu Smart Cities a „politice architektury“.
• Marcela Steinbachová, architektka, ředitelka a dramaturgyně festivalu Den architektury.

Tajemnice komise: Kateřina Churtajeva, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Královéhradeckého kraje.

V případě dotazů je kontaktní osobou tajemnice komise Mgr. Kateřina Churtajeva (tel. č. 737 997 977, e-mail: kchurtajeva@kr-kralovehradecky.cz).

Více o Centru architektury Královéhradeckého kraje: https://www.galeriehk.cz/centrum-architektury