Suché podlahové prvky FERMACELL

Publisher
Tisková zpráva
07.07.2009 12:30
James Hardie Europe GmbH, o.s. Praha

Suché podlahy nacházejí ve stavebnictví čím dál tím větší uplatnění. Po jejich položení lze velmi brzy po podlaze chodit a navíc se nepracuje s žádnou vlhkostí, která prodlužuje dobu výstavby (viz tabulka 1). I další stavební práce, jako je pokládka podlahových krytin, lze provádět už následující den po vytvoření podlahy, čímž je zajištěno rychlé využívání místnosti.

Tabulka1: Porovnání mokrých a suchých technologických procesů

Protože tyto podlahy mají malou váhu, předejde se problémům se statikou tam, kde se nacházejí dřevěné trámové stropy, především při sanacích starých budov. To vše jsou silné argumenty pro používání suchých podlahových prvků FERMACELL. Rozmanité jsou také oblasti, kde je možné použít podlahové prvky a jejich systémové nástavby. Jedná se například o:
 • novostavby
 • přestavby starých budov (zvláště sanace budov)
 • kancelářské prostory a administrativní budovy
 • všechny obytné prostory
 • vlhké místnosti domů
 • výškové a úrovňové vyrovnání nerovných podlah
 • podlahové vytápěcí systémy
Pomocí systémových nástaveb instalovaných pod podlahové prvky FERMACELL lze splnit také stavební a fyzikální požadavky, které se dnes kladou na výstavbu. Jedná se o požadavky protipožární ochrany, požadavky na izolaci před hlukem (vzduchová a kročejová neprůzvučnost) a požadavky na tepelnou izolaci.
Aby se zaručila trvalá zatížitelnost podlahové konstrukce, je nutno provést tuto konstrukci podle návodu na zpracování podlahových prvků FERMACELL a pokynů výrobce. Zkušenosti ukazují, že nedostatečné seznámení se s tématikou vede často k pozdějším škodám. To začíná u požadavků na podklad, na kterém se má konstruovat suchá podlaha a dále pokračuje výběrem a položením vrchní podlahové krytiny.
Pro položení podlahových prvků FERMACELL je potřeba v zásadě celoplošný suchý a nosný podklad. U podkladů rozlišujeme zpravidla tři typy :
 • masivní strop
 • nepodsklepený masivní strop nebo podsklepený strop
 • strop z dřevěných trámů
Při celoplošném pokládání podlahových prvků FERMACELL na masivní strop lze malé nerovnosti od 0 do <10 mm vyrovnat samonivelační stěrkou FERMACELL. Je-li potřeba vyrovnat úrovňové nerovností >10 mm, nebo v případě, že se podlahová konstrukce provádí na dřevěný trámový strop, použije se vyrovnávací podsyp FERMACELL.

Úrovňové vyrovnání
Úrovňové nebo výškové vyrovnání je nutné z několika důvodů:
 • úrovňové vyrovnání nerovného podkladu
 • výškové vyrovnání k dosažení požadované výšky podlahy
 • zlepšení akustických parametrů (vzduchová a kročejová neprůzvučnost)
 • zvýšení tepelné izolace
Proto je důležité, aby se na prvním místě při projektování definoval požadovaný profil, u kterého se respektují ekonomická, stavebně-fyzikální a statická hlediska.
Trh v současnosti nabízí mnoho vyrovnávacích podsypů s rozdílnými vlastnostmi. Použitím vyrovnávacího podsypu se zásadně ovlivní nosnost a kvalita celé podlahové konstrukce. To je důvod, proč se při výběru materiálu pro podsyp musí respektovat údaje stanovené výrobcem suchých podlah, aby bylo možné dát záruku na podlahovou konstrukci. XELLA-FERMACELL doporučuje používat pod podlahové prvky FERMACELL vyrovnávací podsyp FERMACELL.

Zlepšení akustických parametrů trámových stropů
Dřevěné trámové stropy mají kvůli chybějícímu materiálu stropní konstrukce často nízkou zvukovou izolaci. V souvislosti se zlepšením kročejové izolace lze obecně použít pouze systémy s nízkou výškou a relativně malou plošnou hmotností. Izolační systém FERMACELL je vhodný pro použití na dřevěné trámové stropy v novostavbách i starých budovách. Ve spojení se zavěšeným stropem je dosaženo izolačních hodnot, které splňují požadavky na mezibytové stropy dle ČSN.
Podlahová voština FERMACELL s tloušťkou 30 nebo 60 mm se pokládá celoplošně na nosnou část stropu a následně se plní voštinovým zásypem FERMACELL. Touto konstrukcí se nosná část stropu přímo zatíží (cca 45 resp. 90 kg/m²) a podstatně se snižuje přenos zvuku. Následně pokládaný podlahový prvek FERMACELL s minerální izolací nebo dřevovláknitou deskou doplňuje tuto konstrukci a přispívá dodatečně k izolaci kročejového hluku. Tato 60 mm resp. 90 mm vysoká konstrukce podlahy s plošnou hmotností cca 70 resp. 115 kg/m² může dosáhnout podle provedení zlepšení kročejové izolace až o 34 dB.Použití podlahové voštiny FERMACELL

Related articles