V Rožnově pod Radhoštěm začala stavba dlouho plánovaného rozšíření městské knihovny

Publisher
Tisková zpráva
31.05.2022 18:05
Czech Republic

Rožnov pod Radhoštěm

ČTYŘSTĚN

V Rožnově pod Radhoštěm se započalo s realizací dlou- hodobě plánovaného projektu na rozšíření kapacity městské knihovny. Rekonstrukce stávající vily a především přístavba nového objektu tak konečně vytvoří podmínky pro rozvoj kulturních, komunitních a vzdělávacích aktivit, pro které jsou dnešní knihovny nenahraditelnými centry.

Knihovna leží na křižovatce tras mezi sídlišti, školami, autobusovými zastávkami a poliklinikou na jedné straně a ZUŠ, centrem města a městským úřadem na straně druhé. Je v bezprostřední blízkosti městského parku a dopravní tepny. Rozšířením kapacit bude knihovna otevřena také v dopoledních hodinách, aniž by musela přerušit výukové programy pro školy. Nabídne tak zázemí seniorům, rodičům s dětmi na rodičovské dovolené. Vedle rozšíře- ného prostoru pro mladé čtenáře poskytne nově bezpečné místo pro setkávání náctiletým.

"Knihovna je řadu let nejenom centrem čtenářství ve městě. Plní také roli komunitního centra setkávání občanů, místa neformálního vzdělávání a konání řady komornějších kulturních a společenských aktivit. V celku pak svou činností významně přispívá k budování občanské společnosti a vytváření příznivého klimatu ve městě.
Ve své činnosti není solitérem, je partnerem a spolupracuje s řadou místních spolků, sdružení, škol, institucí, ale také s jednotlivci. Její působnost přesahuje hranice města: v rovině metodické spravuje sedm místních knihoven v obcích mikroregionu.
V nově rozšířených prostorech se knihovně otevírají možnosti v prvé řadě na důstojné realizování již zaběhlých aktivit (vzdělávání dětí, dospělých, seniorů, bezbariérové kulturní a společenské akce), v druhé řadě možnosti pro aktivity nové, jejichž realizace dosud nebyla z kapacitně-prostorových omezení možná. Je potřeba zdůraznit, že dostatečné prostory pro uložení knihovního fondu změní u veřejnosti a návštěvníků představu a dojem o knihovně jako skladišti knih. Je to především místo, kam se mohou uchýlit pro radu, kde mohou načerpat inspiraci, kde mohou usednout a spočinout (nejenom) s knihou v ruce." (Pavel Zajíc, ředitel knihovny)

Nový veřejný prostor
Nově navržený veřejný prostor významně kultivuje místo na nároží dvou rušných komunikací.
Důstojné předpolí knihovny vtáhne kolemjdoucí do knihovny a kulturu naopak nechá prostoupit do veřejného prostoru. Stane se tak pomyslným vstupem do kulturního klastru ulice Bezručova.

Dispozice a konstrukční řešení
Vnitřní uspořádání nové budovy odráží požadavky na soudobé knihovny jako centra neformálního vzdělávání a komunitních setkávání. Přístavbě dominuje přehledný spojený prostor, s možností variabilního uspořádání a využití dvou oddělených multifunkčních sálů. Důraz je přitom kladen na snadnou orientaci a uživatelský komfort všech skupin návštěvníků. "Nový objekt knihovny je jedno- duchou, nadčasovou a variabilní stavbou, která se dokáže přizpůsobit společenským aktivitám, které si dnes možná ještě nedokážeme představit." (Karel Kubza, Čtyřstěn)
Historická budova knihovny je pojatá tradičněji, s klidnější atmosférou a maximálním využitím prostoru pro knihy. Vedle celkového očištění a zpřehlednění prostoru původní vily je zásadní nový otvor ve stropu dnešního vstupního sálu. V centrální části vzniká velkorysý převýšený prostor, který přirozeně zve čtenáře k návštěvě druhého podlaží vily.
V části pozemku, kterou nová přístavba oddělí od rušné ulice, bude malá zahrada s posezením pro relaxaci a autorská čtení. Samozřejmostí návrhu je bezbariérový přístup do většiny částí knihovny, který umožňují vnitřní rampy a výtahová šachta ze severní strany vily.
Přístavba je navržena s téměř nulovou spotřebou energie. Uplatňuje se řada úsporných řešení technologických (celoroční vytápění i chlazení tepelným čerpadlem, které získává energii z hlubinných vrtů na zahradě) i tvarových (např. pasivní stínění západních oken sálu protaženou střechou).
Konstrukční řešení přístavby rovněž zohledňuje potřebu volného, variabilního uspořádání prostoru a propojení s přilehlou zahradou. Přístavbu tvoří železobetonový skelet s tenkými ocelovými sloupy, obvodové stěny jsou zděné z cihel plněných izolací. Řešení umožňuje kvalitnější povrchovou úpravu fasády, která je u veřejné budovy nutností. Dřevěná treláž z lepených vazníků před velko- plošným zasklením slouží jako stínění, usměrňuje pohledy a dává budově rytmus.Autor: ČTYŘSTĚN | Karel Kubza
Spoluautoři: Milan Joja, Tomáš Págo
Projekční tým: Nikola Korábová, Martina Fojtíková, Marek Holán
Rok dokončení: 2023
Náklady: 73 470 000 CZK
Klient: Město Rožnov pod Radhoštěm
0 comments
add comment

Related articles