Lesy ČR v novém sídle splynou s přírodou

V Hradci Králové vznikne jedna z největších administrativních dřevostaveb v Česku.

Publisher
Tisková zpráva
23.04.2024 11:25
Czech Republic

Brno

K4 a.s.

Brno – Lesy České republiky připravují nové sídlo v Hradci Králové. V únoru letošního roku investor znovu oživil práci na projektu jed- né z největších administrativních dřevostaveb v Česku. Brněnská společnost K4 Architects & Engineers, která zajišťuje projektovou dokumentaci a autorský dozor projektu, chce spolu s odborníky na dřevostavby z TAROS NOVA posunout možnosti využití dřeva a dal- ších moderních a udržitelných konstrukčních řešení v architekto- nickém konceptu "Lesy v lese". Začátek výstavby nového sídla je v plánu na rok 2026.
Společnost K4 Architects & Engineers (K4 A&E) společně ve sdružení s CHYBIK + KRISTOF a s projektantem a stavebním inženýrem Ivo Stolkem v únoru letošního roku uzavřeli s Lesy České republiky (Lesy ČR) smlouvu na projektu jejich nového sídla v Hradci Králové. Nové sídlo nahradí současný objekt ze 70. let minulého století. Sdružení projektantů a architektů nyní připravuje novou projektovou dokumentaci, stavební povolení chce investor získat do října příštího roku. Začátek výstavby je v plánu na rok 2026 s dokon- čením o tři roky později.

"Jde o znovu obnovený projekt navazující na archi- tektonickou soutěž a projekt původně vypracovaný naším sdružením v letech 2017-2018, který ale nebyl realizován v důsledku ekonomických obtíží v souvislosti s kůrovcovou kalamitou," říká Vladimír Pacek, ředitel společnosti K4 Architects & Engineers. Původní návrh sdružení je nyní nutné přepracovat a aktualizovat s ohledem na vývoj cen materiálů i podmínek staveb.

K4 A&E má ve sdružení na starosti vypracování všech stupňů projektové dokumentace a autorský dozor, tedy technickou část projektu, stavebně-konstrukční řešení, veškerou koordinaci profesí, technickou podporu týmu architektů a inženýring (projednání a obstarání všech potřebných povolení u dotčených orgánů státní správy a na stavebním úřadu). Velkou část těchto prací brněnská firma zajistí interně. Ke spolupráci také přizve další specializované společnosti, které zajistí lokální podporu a expertízu v oboru.

"Stavba sídla firmy Lesy ČR bude velmi citlivě zasazena do příměstských lesů města Hradec Králové a její členitý půdorysný tvar bude napomáhat splynutí s přírodou v duchu architektonického konceptu "Lesy v lese". Není to zkrátka běžná administrativní budova navržená na standardním obdélníkovém půdorysu někde v městské zástavbě," upřesňuje Vladimír Pacek ze společnosti K4 Architects & Engineers, podle kterého je v Evropě narozdíl od tuzemska výstavba budov ze dřeva o více podlažích již běžnou praxí.

Pasivní dům s důrazem na maximální využití dřeva

V nově připravovaném projektu sdružení počítá s vyšším využitím dřeva, ve dvou nadzemních podlažích admi- nistrativní budovy se bude jednat o kompletní dřevostavbu. "Znovu tak ožívá investiční záměr, který může významně posunout možnosti využití dřeva a dalších moderních a udržitelných konstrukčních řešení ve výstavbě administrativních budov nejen v naší republice," přibližuje Vladimír Pacek. Na stavbu nového sídla bude v největší míře využito smrkové lepené dřevo. Jestli půjde o dřevo z českých lesů, bude záležet především na zadání investora pro realizaci a dodavateli stavby.

Na projektu nového sídla Lesů ČR se bude podílet i rožnovská firma TAROS NOVA, která se společností K4 spolupracuje na návrhu dřevěných konstrukcí a komunikaci s Hasičským záchranným sborem (HZS). "Specifika dřevostaveb v Česku jsou stejná jako u konvenčních staveb, tedy dřevostavba musí splňovat všechny požadavky na statiku, dynamiku, akustiku, nebo například požární bezpečnost. U dřevostaveb je ale zvlášť důležité se zaměřit kromě statiky právě na dynamiku a akustiku," přibližuje Václav Röder, vedoucí projekce společnosti.

Sídlo Lesů ČR nebude ale pouze dřevostavbou, cílem inverostora je postavit pasivní dům. V projektu je navržen fotovoltaický systém primárně pro vlastní spotřebu energií. Autoři projektu dále plánují využití centrálního větrání s rekuperací a centrální chlazení celého objektu. V projektu je také navrženo asi 60 parkovacích stání pro nabíjení elektromobilů.

Architektonický koncept "Lesy v lese"

Původní členitý půdorys nového sídla bude pouze mírně upraven v rámci nového zadání stavebního programu. V dispozičním řešení sídla budou také zohledněny aktuální požadavky investora, například rozmístění pracovních úseků, uspořádání společných prostor nebo řešení zázemí v suterénu objektu. Současně bude navýšena kapacita parkovacích míst oproti původnímu návrhu o 100 automobilů na celkový počet 328 míst. Nové parkovací plochy vzniknou v podzemí.

Stavba nového sídla Lesů ČR respektuje situační možnosti pozemku – blízkou hranici lesa a stávající rozsah kancelářských prostor. Tvar horní stavby je daný rozdělením úřadu na pět provozních celků investora, kdy v každém "prstu-větvi" bude umístěn jeden. V suterénu budovy jsou situovány sklady, archivy a technické a technologické zázemí celé budovy, nově také parkovací prostory. Spodní část stavby je navržena jako monolitická ze železobetonu, horní pak jako rámová dřevěná skeletová konstrukce se ztužujícími dřevěnými stěnami.

Specifika dřevostaveb v Česku

Ztužující jádra stavby, která současně tvoří chráněné únikové cesty, jsou navržena z železobetonu a CLT panelů s ohledem na požárně bezpečnostní požadavky. "Návrh požární odolnosti stavebních konstrukcí a bezpečnostní řešení u požárně nebezpečného prostoru je vzhledem k velikosti a tvaru objektu náročnější. Principiálně je však stejný jako u jiných dřevostaveb," říká ke specifikům požárního řešení dřevostaveb Radek Ondruch, podle kterého patří v Česku k hlavním omezením dřevostaveb požární bezpečnost, zejména odstupové vzdálenosti a také nízká maximální výška.

U dřevostaveb je také obecně důležité udržovat hranici vlhkosti dřeva pod hranicí 18 %, jinak při nedodržení předepsaných pravidel pro údržbu hrozí riziko napadení dřeva škůdci, plísněmi či houbami. To se týká konstrukcí, které jsou stabilně vystavené vysoké vlhkosti nebo vodě. Moderní dřevostavby však tento problém neřeší, protože využívají konstrukční systémy z materiálů na bázi lepeného dřeva (CLT, BSH, LLD), které bude obsahovat také konstrukce stavby Lesy ČR, kde se vlhkost dřeva pohybuje v rozmezí 8-12 %.


Technické specifikace stavby
Hrubá podlažní plocha: horní stavba cca 9 580 m², spodní stavba cca 6 600 m²
Objem budovy: cca 74 000 m³
Výška stavby nad terénem: cca 8,5 m


K4 Architects & Engineers
Společnost K4 Architects & Engineers se zabývá projektováním staveb a jejich projektovým řízením již více než 29 let a má za sebou přes 1 500 úspěšných realizací v tuzemsku. V portfoliu má firma administrativní a obchodní prostory, průmyslové a logistické areály, ale i rezidenční bytové domy, operační sály nebo projekty z oblasti energetiky.

Společnost K4 začínala jako regionální brněnská kancelář, nyní má dceřinou pobočku také v Praze na Kubánském náměstí a obrat okolo 200 milionů korun ročně. Mezi projekty společnosti patří Technologický park v Brně, Nová Zbrojovka, revitalizace Masarykova nádraží, Florentina a Waltrovky v Praze, modernizace ÚAN zvonařky v Brně, obchodní a zábavní centrum Nová Karolina v Ostravě, rekonstrukce jednotlivých poboček České spořitelny po České republice nebo Wellness Hotel Vista na Dolní Moravě. Firma spolupracuje jak se začínajícími brněnskými architekty, tak s renomovanými architektonickými studii, jako jsou například Jakub Cigler architekti, architektonická kancelář Burian - Křivinka, Chybík + Krištof Architects, Kuba & Pilař architekti a další.
0 comments
add comment