Soutěž: KAMPUS ALBERTOV – BIOCENTRUM, GLOBCENTRUM

seminář a další info

Source
CCEA
Publisher
Tisková zpráva
11.09.2015 00:40
Praha (tisková zpráva CCEA) – Univerzita Karlova v Praze vyhlásila 1. 9. 2015 architektonickou soutěž na dostavbu Kampusu Albertov. Budovy Biocentra a Globcentra mají být symbiózou vědy, vzdělání a kultury – vstupenkou Univerzity Karlovy do 21. století.

Před architekty tak leží velká výzva. Rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. i děkanové fakult, které se na programu výzkumných center podílí, se shodují s nezávislou částí poroty na tom, že vedle urbanistické a architektonické kvality návrhů budou pečlivě sledovat i aspekty ovlivňující provozní náklady obou budov. Josef Pleskot na tiskové konferenci přiblížil, co bude porota v návrzích hledat: “Budeme vyhledávat projekt, který bude dobrým navázáním na dědictví Albertova a který bude aktivovat všechny vnější vazby okolního kontextu do nových budov; musí mít propracovány zatím jenom tušené vztahy a logistiku celku a vytvářet synergické prostředí pro všechny své budoucí uživatele. Udržitelnost návrhu, na kterou je v zadání soutěže zcela oprávněně kladen velký důraz, je nezastupitelnou funkcí budov, které produkujeme pro život.”

V soutěžní porotě zasednou vedle jejího předsedy rektora Tomáše Zimy za Univerzitu Karlovu Jiřina Kurzová, pověřená vedením Odboru výstavby UK, architekt a urbanista Jan Sedlák, prorektor pro vědeckou činnost UK Jan Konvalinka a manažer projektu Kampus Albertov Miroslav Dvořák.

Odbornou nezávislou část poroty spolu s jejím místopředsedou architektem Josefem Pleskotem dále tvoří děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze Ladislav Lábus, Dalibor Hlaváček, který v roce 2013 vedl úspěšný mezioborový studentský tým v americké soutěži Solar Decathlon, inženýr Ladislav Bukovský a architekti Michal Fišer a Pavel Hnilička.

Soutěž je vyhlášena jako dvoukolová, lhůta pro odevzdání návrhu v prvním kole je 15. ledna 2016 a v druhém kole se návrhy odevzdávají do 21. června 2016. Ceny jsou vypsány následovně: pro 1. místo 1 500 000 Kč, pro 2. místo 1 000 000 Kč a pro 3. místo 700 000 Kč. Zakázka, která na soutěž naváže a která má již zajištěny finance, bude ovšem jistě nejlepší cenou.
Nejbližší důležitý termín pro zájemce o účast v soutěži je 16. září 2015, kdy se bude konat seminář pořádaný Univerzitou Karlovou také za účasti odborníků, kteří se podíleli na přípravě zadání. Vzhledem k jeho komplexnosti doplňuje tento seminář běžné podávání dotazů. Seminář začíná v 9:00 hod a je potřeba se na něj registrovat.

Všechny potřebné informace, včetně podkladů k soutěži jsou k dispozici ZDE


Vyhlašovatel soutěže o návrh
Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3/5
116 36 Praha 1

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek
CCEA Centre for Central European Architecture
U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 222 521

oznámení na webu ČKA >


Univerzita Karlova bude mít dlouho očekávaný vědecký kampus na Albertově

Praha (tisková zpráva UK) – Univerzita Karlova vypsala architektonickou soutěž na výstavbu dvou nových výzkumných center na pražském Albertově. Jedná se o největší výstavbu Univerzity Karlovy v centru Prahy za posledních sto let. V místě, kde v současnosti studuje, bádá, sportuje a žije několik tisíc studentů a akademických pracovníků univerzity, vzniknou nová moderní vědecká pracoviště, špičkově vybavené laboratoře, učebny, ale také menzy a místa pro společenská setkávání. Vznikne tak Kampus Albertov, významné centrum přírodovědného a medicinálního výzkumu na Univerzitě Karlově. Otevření nového kampusu je naplánováno na počátek roku 2022. V porotě architektonické soutěže zasednou mj. významní čeští architekti Josef Pleskot a Ladislav Lábus.

V  areálu Albertova na Praze 2 v následujících několika letech vzniknou vědecká pracoviště Biocentrum a Globcentrum. Ta budou sloužit jako základna pro studium, zejména na magisterské a doktorské úrovni. Snahou též bude získat pro tato pracoviště špičkové zahraniční odborníky. Nový Kampus Albertov bude stejně jako v současnosti sloužit Matematicko-fyzikální, 1. lékařské a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.  „Projekt představuje velkou výzvu pro další plánování a rozvoj Univerzity Karlovy. Jde o ojedinělou lokalitu koncentrace badatelských a pedagogických aktivit několika fakult v blízkosti centra města,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Výzkum Biocentra bude zaměřen na poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, nových biotechnologií a ochrany biodiverzity. V objektu je plánováno široké spektrum laboratoří různých typů (chemické, biochemické, molekulárně-biologické či fyzikální), prostory pro umístění speciálních technologií (např. optické a elektronové mikroskopy, hmotnostní spektrometry a další), pracovny, seminární i přednáškové místnosti, ale i další, „nevědecké“ prostory, např. studovny, prostory pro posterové výstavy, kavárna, studentský klub a jiné.

Výzkum Globcentra bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn, jako je např. dynamika klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, globální dynamika biodiverzity a šíření druhů, dynamika vegetace ve staré a moderní krajině, přírodní ohrožení a rizika, změny ve využití ploch a dopady těchto procesů na společnost. I v tomto objektu jsou plánovány laboratoře, pracovny, menza, seminární i přednáškové místnosti. Kampus Albertov bude po dokončení nabízet i další, „nevědecké“ prostory, např. studovny, prostory pro posterové výstavy, kavárnu, studentský klub a jiné.

Budoucí počet zaměstnanců obou center je dohromady odhadován na více než 1200. Posluchárny a učebny v obou budovách budoucího Kampusu mají souhrnnou kapacitu téměř 900 osob a budou intenzivně využívány pro výuku zejména pregraduálních studentů zúčastněných fakult, ale i další edukační či konferenční aktivity. Jedním z hlavních cílů projektu je také účast zahraničních špičkových vědců v týmech, které v Kampusu Albertov budou pracovat.

Architektonická soutěž byla vypsána na 1. září 2015. Plánované otevření Kampusu je na počátku roku 2022. Předpokládaná cena stavby je přibližně 2,5 mld. korun a projekt bude financován z prostředků státního rozpočtu České republiky.
0 comments
add comment

Related articles