Lávka přes řeku Lubinu v Příboře - výsledky soutěže

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-konstrukčního řešení nové lávky přes řeku Lubinu v Příboře v místě stávající ocelové lávky, která je ze stavebně-technického hlediska již nevyhovující. Návrh měl definovat tvarové a konstrukční řešení lávky a napojení lávky na stávající přístupové komunikace. Nová lávka bude využívána pro pěší a cyklistickou dopravu. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Vyhlašovatel: Město Příbor
Sekretář soutěže: Ing. arch. Petra Chromek
Zástupce vyhlašovatele: Ing. Bohuslav Majer - starosta města 

Datum konání soutěže: 22. 10. 2015 - 06. 01. 2016
Datum zveřejnění výsledků: 30. 03. 2016
Počet odevzdaných návrhů: 29
Ceny a odměny celkem: 230 000,- Kč

Řádní členové poroty - závislí
Ing. Dana Forišková, Ph.D. - místostarostka města Příbor
Ing. arch. Jan Malík - člen Zastupitelstva města

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. MgA. Lukáš Blažek
Ing. arch. Lukáš Ehl
Ing. arch. Antonín Novák

Náhradníci poroty - závislí
Ing. Bohuslav Majer - starosta města Příbor

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Pavel Míček

Přizvaní odborní znalci 

Mgr. Markéta Jurašková - Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště Ostrava 

Doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. - FA VUT Brno, Odborník na konstrukce1. místo: 90 000,-

Ing. arch. Marek Blank, Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing. Vítězslav Vacek CSc., Ing. Jan Mourek, Janek Srnka
Hodnocení poroty:
Návrh č. 19 je výrazný návrh, který pracuje s hmotností a lapidárností jedné desky z umělého kamene položené přes řeku. V detailu a materiálovém provedení je návrh velmi kultivovaný. Sochařskou kvalitu umělokamenné desky doplňuje noblesní tyčové zábradlí z nerezavějící oceli a lakované dřevěné madlo příjemné na dotek. Použité materiály jsou odolné, trvanlivé a umožňují snadnou údržbu. Cesta po lávce není pouhým přechodem přes řeku, ale stává se událostí a láká k zastavení. Velkorysé podium nabízí prostor pro různorodé společenské aktivity spojené v tomto místě s řekou. Celkově umocňuje propojení historického města a volné přírody a dává mu nezaměnitelný charakter. Grafické zpracování návrhu je na vysoké úrovni.

2. místo: 70 000,-

Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. arch. Kamil Měrka, Ing. arch. Tomáš Kozel, Ing. arch. Petra Holubová, Ing. arch. Et Ing. František Denk, Ph.D., Ing. Ondřej Paulát
Hodnocení poroty:
Návrh disponuje přesvědčivou, čistou a silnou výtvarnou koncepcí, která vědomě pracuje s kontextem daného místa. Dva subtilní, vzájemně posunuté abstrahované nosníky vytváří společně s korytem řeky a siluetou města působivou kompozici. Výtvarný účinek přitom není v rozporu s provozními či ekonomickými nároky, nicméně plné boční nosníky se stávají jistým omezením v předpokládaných aktivitách konaných na lávce. Materiálová a konstrukční stránka návrhu je dobře zdokumentovaná, srozumitelná a realizovatelná.

3. místo: 50 000,-

Link projekt s.r.o., 
Ing. Petr Damek, Ing. arch. Michal Palaščák, Ing. Stanislav Brtáň
Hodnocení poroty:
Porota oceňuje koncept lávky jako vyhlídkového místa na ostroh města završený kostelem Narození Panny Marie. Lávka půdorysně vydutá ve směru toku je ve vrcholu oblouku nejblíže centru. Asymetrický komorový nosník se z dálkového pohledu na město uplatňuje jako plný a má ambici na dotvoření scenérie pohledu. Tento princip je podtržen bílou barvou nosníku. Naopak strana blíže k městu je opatřena pouze nejnutnějším zábradlím s lehkým předivem výplně z pletiva. Geometrie a konstrukční řešení je vysoce efektní. Architektura mostu je škálou užitých materiálů, technologických postupů a tvarového ztvárnění složitá a v kontextu místa se dostává až do exkluzivní polohy.

Odměna s pochvalou: 6 000,-

Ing. arch. Vojtěch Sosna, doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, Ing. Jan Seifert
Hodnocení poroty:
V soutěži jedno z nejzajímavějších tvarových řešení lávky. Vytvoření velice originálního svébytného artefaktu. Dvě sochy "muž a žena" se pomyslně houpají na koncích lávky - jejich houpačka tvoří zároveň posezení. Oplechování vytváří zajímavou hru světla a stínu. Jako jediný z návrhů použil původní mostovku a zakomponoval ji do celkové koncepce lávky. Zdůvodnění ekonomické úspory vnímáme spíše jako slabinu návrhu. Vytváří v návrhu jisté pochybnosti, zda by použití stávající neprověřené konstrukce spíše nezvýšilo náklady na realizaci. Toto řešení není příliš vhodné pro cyklisty.

Odměna: 3 500,- 

Ing. Jan Blažek, Ing. arch. Tomáš Hanák, MArq. Jan Šrámek, Akad. arch. Michal Šrámek
Hodnocení poroty:
Porota u návrhu oceňuje originální a nekonvenční přístup k řešenému úkolu. Kladně je hodnoceno zejména elegantně řešené tvarování betonového nosníku, připomínající archetyp mostu. Pozitivně je vnímána také proporční vyváženost mezi tíhou mostovky a subtilní konstrukcí zábradlí. Za diskutabilní je považováno užití symbolů brány a stromu, které pěší lávku významově zatěžují. Umístění laviček a stromu je hodnoceno jako kolizní a nebezpečné ve vztahu k cyklistické dopravě.

Odměna: 3 500,- 

MDS PROJEKT, s.r.o., 
Ing. Jan Bursa, Ing. arch. MgA. Marek Přikryl, Ing. arch. Martin Prokš
Hodnocení poroty:


Čisté jednoduché řešení, které odkazuje na kvalitu inženýrských tradic v naší zemi. Tato lávka může být prototypem mostu pro jakýkoliv prostor, který jistě esteticky zhodnotí. Snahou soutěže bylo vybrat jedinečné řešení pro daný prostor, což tento návrh nenaplňuje.

Odměna: 3 500,- 

MgA. Vít Šimek, Ing. arch. Jiří Ksandr, Ing. Martin Fryš, Ing. arch. Tomáš Madro, Ing. arch. Darina Bartková, Ing. arch. Martina Kubešová
Hodnocení poroty:
Návrh č. 21 zaujal porotu svou tvarovou i konstrukční jednoduchostí. Elegantní Vierendeelovy nosníky dimenzované na výšku zábradlí a profil lávky jednotného průřezu, to jsou hlavní přednosti návrhu. Jednoduchost tvarová je zdůrazněna jednotnou povrchovou úpravou konstrukce – v žárově zinkované oceli. Autoři pracují s břehem řeky jako s přírodním pódiem a osazují ho dřevěnými stupni. Detail a konstrukční provedení lávky ubírá návrhu na přesvědčivosti a stejně tak rozpačitě působí i jeho grafická prezentace. Porota se rozhodla odměnit snahu autorů o jednoduchou, nenákladnou a snadno udržovatelnou lávku technicistního charakteru.

Odměna: 3 500,- 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., 
Ing. arch. Ondřej Klimek

Hodnocení poroty: Porota oceňuje jasný názor na řešení lávky jako jednoduché dřevěné konstrukce. Kvalita návrhu tkví v kultivované geometrii jak lávky samotné, tak detailu nosného zábradlí. Osazení na pravý břeh je podtrženo pobytovými dřevěnými stupni. Ty tvoří s lávkou příjemné místo pro pobyt v předpolí historického jádra města. Diskutabilní je však údržba povrchu dřevěné mostovky a množství vodorovných ploch zábradlí.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles