Komenského most v Jaroměři – výsledky soutěže

Source
Městský úřad Jaroměř
Publisher
Tisková zpráva
13.12.2013 20:40
Mirko Baum
David Baroš
Marek Blank
Petr Tej
Michal Palaščák
Petr Janda
baum & baroš ARCHITEKTI

Jednokolová veřejná architektonická projektová soutěž
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-konstrukčního návrhu na obnovu povodní strženého Komenského mostu v Jaroměři. Vyhlašovatel požadoval, aby bylo zachováno architektonické řešení nábřežních pilířů a aby byla vyloučena jakékoliv podpěra v korytě řeky. Most bude využíván pro pěší a cyklistickou dopravu.
Vyhlašovatel: Město Jaroměř
Sekretář soutěže:  Bc. Jana Hrubá, nám. Československé armády 16, 551 33 Jaroměř
Zpracovatel soutěžních podmínek a přezkušovatel soutěžních návrhů: Ing. arch. Radek Jiránek, Jiráskova 86, 551 33 Jičín – Holínské Předměstí
Termín konání soutěže: 30. 8. – 29. 10. 2013
Porota: Jan Šépka, Patrik Kotas, Antonín Novák, Jiří Klepsa, Martin Hofman; náhradníci: Václav Podlipný, František Vrabec
Počet odevzdaných návrhů celkem: 55
Ceny a odměny celkem: 270 tis. Kč1. cena: baum & baroš ARCHITEKTI, Excon a. s.
Hodnocení poroty: Navržený most reflektuje hodnotu prostředí minimalizací hmoty své konstrukce umístěné pod mostovku. Přitom tato konstrukce zůstává dostatečně originální a svébytná. Jemná geometrie oblouku mostovky je promítnuta i do ostatních konstrukčních částí, návrh zachovává myšlenkovou jednotu ve všech svých částech.  Hlavními devizami návrhu se stává volná pohledová osa nad mostovkou a originální, jasně čitelná konstrukce se zajímavými antropologickými asociacemi: páteř, mícha, obratle. Napojení na stávající pilíře je řešeno dostatečně citlivě s ohledem na hlavní nosný díl - páteřní trubku, uložení celé konstrukce si však nepochybně vyžádá další rozpracování.  Ekonomika výstavby a provozu musí být důkladně prověřena v dalším projekčním stupni, případná realizace by měla být provedena velmi pečlivě. Ke zvážení je parciální nahrazení pororoštů jiným materiálem příznivějším pro provoz na mostě, vhodnější bude rovněž rozšíření průjezdného profilu mostovky.
2. cena: Marek Blank, Petr Tej, Alena Tejová, Vít Havlíček, Milan Petřík

Hodnocení poroty: Jednoduchý čtvercový rastr podélných nosníků mostu těží z estetiky výtvarného minimalizmu, aniž by vcházel do kolize s bohatým historickým prostředím města. Průhledové osy zůstávají prakticky nedotčeny a navrženou výraznou, ale přitom střízlivou formu lze vnímat jako odkaz ke konstrukční podobě původního mostu.  Návaznost na zachované pilíře je bezkolizní, jednoúrovňová niveleta mostovky je pro budoucí provoz příznivá. Ekonomika výstavby a provozu mostu nevybočuje ze standardů obvyklých pro daný typ investice. Dopracovat si zaslouží detailní konstrukční i materiálové řešení bočnic, ke zvážení je nahrazení dřevěné vozovky trvanlivějším materiálem.3. cena: František Denk, Zuzana Hanušková, Radim Pavlík, Jaroslav Kosek, Ondřej Paulát

Hodnocení poroty: Asymetrická ocelová konstrukce příčných žeber nosníku spojených táhlem v oblouku pod mostovkou je hlavním znakem návrhu. Zvolená konstrukce je elegantní a nápaditá, umožňuje volný průhled nad mostovkou, tvarovanou rovněž do jemného oblouku. Návaznost na stávající pilíř původního mostu je rovněž bezkolizní. Celek respektuje lokalitu místa, aniž by se vzdával snahy o návrh soudobé mostní konstrukce. Diskutabilní je segregace pěších a cyklistů, nepřesvědčivé je řešení zábradlí, které nekoresponduje s geometrií mostu. Ekonomiku stavby i provozu by bylo nutné prověřit v dalších fázích projektové dokumentace, celkové vyznění mostu by bylo velmi závislé na pečlivém provedení designu detailů.
Odměna (8 tis. Kč): Michal Palaščák, agparchitekti, Link Projekt s. r. o.
Hodnocení poroty: Kvalita návrhu spočívá v minimalizaci hmoty mostu s vodorovnou mostovkou bez jakýchkoliv rušivých konstrukčních elementů nad její úrovní. Toto řešení citlivě ponechává volný průhled nad mostem a reflektuje tak hodnotu historického prostředí města. Reflexí přírodních kvalit místa se naopak stává zrcadlící plocha šikmých stěn podélného nosníku. Tento jistě efektní prvek však postrádá při malém provozu na komunikacích pod mostem opodstatnění, může být však do jisté míry vnímáno jako kontextuální snaha o odhmotnění objemu mostu. Návaznost na stávající pilíře je zvládnuta adekvátně danému řešení. Ekonomika výstavby i údržby mostu je představitelná v obvyklých relacích. Efekt zrcadlících ploch by byl velmi závislý na promyšleném materiálovém i konstrukčním řešení a pečlivé realizaci.
Odměna (8 tis. Kč): Michal Širmer
Hodnocení poroty: Zpřístupnění náplavek obou břehů přímo z mostu je hlavním motivem-myšlenkou návrhu. Tato základní myšlenka je velmi důsledně a konzistentně přítomna ve všech dalších aspektech návrhu, v jeho konstrukčním, materiálovém i hmotovém řešení. Vysoká konceptuální i architektonická kvalita návrhu je doložitelná i na originálním motivu výsuvných ocelových kubusů ramp, které tak v zasunuté poloze splňují požadavek na dodržení nivelety dané povodím.  Při vší své nekompromisnosti není návrh v daném prostředí nepřiměřený či urbánně nevhodný, což dokládá např. citlivá návaznost na stávající pilíře. Myšlenková kompaktnost a originalita návrhu je zcela výjimečná. Ekonomika výstavby i provozu je na standardní úrovni realizací obdobného charakteru.
Odměna (8 tis. Kč): Lutz Schöne, Jiří Vraj mj., Zdeněk Chmel, Miroslav Malý, Petr Malý
Hodnocení poroty: Velmi elegantní vzedmutý mostní oblouk je určujícím znakem-devizou návrhu, který je přesvědčivý ve své formě i konstrukci. Jakkoliv je navržená forma pohledná a noblesní, v daném prostředí se stává spíše archetypálním odkazem k mostům jiného účelu a v jiném prostředí. V kontextu města Jaroměře je bohužel z urbánních (zakrytí hmoty školy v přístupu z náměstí) i provozních důvodů špatně představitelná a zdůvodnitelná.  Zvýšený profil prostupnosti pod mostem nemá opodstatnění, vede k nepatřičnému překonávání výškové úrovně na mostovce. Návaznost na stávající pilíře je řešena citlivě. Ekonomika výstavby i provozu mostu nevybočuje z relací obvyklých pro daný typ stavby.
Mimořádná odměna (6 tis. Kč): Petr Janda
Hodnocení poroty: Výtvarně velmi výrazný návrh upoutávající svojí neobvyklou hmotou není pouhou bezdůvodnou exhibicí. Originální dynamická forma je zdůvodněná odkazem na historický a již neexistující pilíř, který se tak ve své imaginární podobě stává prostorotvorným elementem návrhu. Autoři tímto způsobem reflektují nejen stávající danosti místa, ale rovněž i jeho historickou vrstvu. Utilitární funkce mostu je tu povýšena na nositele asociací bohatších vrstev - historické i topografické. Tato vlastnost však není u daného zadání zdůvodnitelná, neboť ona událost stržení mostního pilíře není natolik významná, aby byla povýšena na hlavní koncepční motiv. Návaznost na stávající pilíře je dostatečně citlivě zvládnuta. Ekonomika výstavby i údržby mostu by byla nepochybně vyšší, než je obvyklé u staveb obdobného charakteru.
 


Více informací >
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
No to je radost.
T.Fiala
16.12.13 08:09
Blahopřeji...
Zdeněk Skála
17.12.13 01:36
show all comments

Related articles