Dětské centrum Brno - otevřený dopis

Source
atelier VIZAGE
Publisher
Tisková zpráva
03.10.2018 19:20
Czech Republic

Brno

Staré Brno

atelier VIZAGE

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé městské části Brno-střed, obracíme se na Vás jakožto členové týmu, který získal v květnu minulého roku 1. cenu v jednofázové vyzvané architektonické soutěži na „Dětské sportovně-kulturní centrum, Staré Brno“.

Zadavatel a investor, Statutární město Brno, městská část Brno-střed nám, po prezentaci vítězného návrhu na vernisáži a v tisku, zadal dopracování soutěžního návrhu podle doplňujících požadavků zástupců investora, provozovatelů jednotlivých částí centra.
Toto mělo za následek navýšení kapacity navrhovaného objektu více než o třetinu (o cca 4000 m³). Upozornili jsme zadavatele na fakt, že to bude mít logicky za následek i navýšení investičních nákladů. Zadavatel na navýšení kapacity trval, přičemž argumentoval provozními náklady, respektive že vyšší kapacita objektu povede k atraktivitě z hlediska komerčních subjektů, kterým bude moci jednotlivé části (víceúčelový sál, tělocvična atd.) pronajímat a pokrýt tak část provozních nákladů na Dětské centrum.
Dopracovanou studii podle požadavků investora jsme odevzdali začátkem března 2018. Součástí studie byl vypracovaný rozpočet stavby. Zadavatel, zastoupený Ing. arch. Bořeckým, byl opakovaně upozorňován (ústně i e-mailovou komunikací) na skutečnost, že se jedná o hrubý odhad nákladů, že ve fázi studie nelze stanovit závazný rozpočet stavby, jelikož některé podstatné skutečnosti nejsou v dané době známy. To lze seriozně provést až v dalších fázích projektové dokumentace. Zadavatel např. v odpovědi na naši e-mailovou žádost odmítl zadat inženýrsko-geologický průzkum, který je zásadní pro návrh zakládání stavby, s tím, že to považuje v dané fázi projektové dokumentace za předčasné.
Na opakované žádosti o schůzku ohledně pokračování projektu zástupce zadavatele v osobě Ing. arch. Petra Bořeckého nereagoval, a teprve po šesti měsících souhlasil se schůzkou, na které oznámil, že zadal oponentní rozpočet na návrh, který se umístil na druhém místě.
Z něj vyplynulo, že při stejném objemu je objekt o cca 15 mil. levnější, a že se tedy rozhodl (jako řádný hospodář) pokračovat v projektování návrhu, který se v soutěži umístil na druhém místě.
Domníváme se, že oba rozpočty nelze odpovědně porovnat. Jsme přesvědčeni, že při aplikaci stejných kritérií není náš návrh dražší.
Odhad nákladů našeho návrhu byl proveden na základě dopracované studie, ve které jsme akceptovali požadavky investora a zapracovali větší objem objektů víceúčelového sálu a tělocvičny. Rozpočet návrhu, který se umístil na druhém místě, byl, dle slov Ing. arch. Bořeckého na zmíněné schůzce, zpracován pouze na základě soutěžního návrhu, tedy v jiném stadiu rozpracovanosti.
Porota navíc tomuto návrhu ve svém hodnocení vytkla nedostatky řešení provozu: “ … dispozice jsou však zbytečně formálně podřízeny pravoúhle struktuře doplněné o kruhový motiv na úkor kvality provozního řešení.“ Lze tedy předpokládat, že dispozice budou muset být v dalších fázích projektování revidovány.
Porota návrhu dále vyčítá, že: „ ...zvolená forma fasádního pláště, i přes jeho klady, bude mít za následek vysoké provozní náklady.“  Také v tomto bodě tedy existuje předpoklad, že návrh bude muset být modifikován.

Jsme přesvědčeni, že oba návrhy a rozpočty mohou být srovnávány až po dopracování soutěžního návrhu týmem, který se umístil na druhém místě a teprve po tomto dopracování může být vyhotoven odpovědný odhad nákladů.


Vážení členové zastupitelstva,
dne 24. 9. 2018 byl Radou městské části Brno-střed odhlasován návrh na vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci podle návrhu, který se v soutěži umístil na druhém místě.
Domníváme se, že Rada rozhodla podle nedostatečných či zavádějících informací o porovnatelnosti obou rozpočtů.
Domníváme se, že rozhodnutí pokračovat v projektu, který se v soutěži umístil na druhém místě je v přímém rozporu s odborným stanoviskem poroty, která hlasovala o vítězném návrhu jednomyslně.
Domníváme se, že je v systému zastupitelské demokracie nepřípustné, aby výsledkem architektonické soutěže na objekt v hodnotě desítek miliónů korun manipuloval, s ročním odstupem, jediný člen poroty, na základě jednoho vágního kritéria, které zcela vynechává kvalitu architektonického díla.
Domníváme se, že neexistuje objektivní překážka, která by znemožňovala vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci podle návrhu, který se umístil na prvním místě. Argumentaci nižším rozpočtem považujeme za nevěrohodnou. I přes urgence nám tento rozpočet nebyl doposud poskytnut k nahlédnutí.
Domníváme se, že je úkolem zastupitelstva městské části Brno-střed a jeho kontrolního výboru prověřit principiální bezchybnost předmětného rozhodnutí Rady městské části Brno-střed, o což Vás tímto zdvořile žádáme.


Za vítězný tým architektonické soutěže o „Dětské sportovně-kulturní centrum, Staré Brno“
Ing. arch. Petr Čáslava
Ing. arch. Roman Čerbák
Ing. arch. Tomáš Doležal
Ing. arch. Martin Klenovský
Ing. arch. Ivan Palacký
0 comments
add comment

Related articles