Dětské centrum Brno - výsledky soutěže

Jednofázová vyzvaná ideová architektonická soutěž

Předmětem soutěže byl návrh zpracování architektonického řešení víceúčelového centra pro děti a mládež „Dětské sportovně-kulturní centrum Staré Brno“ a parkových úprav přilehlého okolí.

Vyhlašovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Za zadavatele jedná: Ing.arch. Petr Bořecký, uvolněný člen ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj
Sekretář soutěže: Ing. Jana Výtisková, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Řádní členové poroty - závislí:
JUDr. Michaela Dumbrovská, 1. místostarostka MČ Brno-střed
Ing.arch. Petr Bořecký, uvolněný člen ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj
Bc. Michal Doležel, člen rady MČ Brno-střed

Řádní členové poroty - nezávislí:
Ing.arch. Luboš Františák
Ing.arch. Jan Horký
Ing.arch. Zbyněk Ryška
Ing.arch. Tomáš Pilař, architekt

Náhradníci poroty - závislí:
Martin Landa, starosta MČ Brno-střed
Jiří Švachula, 2. místostarosta MČ Brno-střed

Náhradníci poroty - nezávislí:

Ing.arch. Lukáš Tecl
Ing.arch. Zuzana Sankotová Morávková

Přizvaní odborníci:
I
ng. Martin Schwab, 4. místostarosta MČ BS pro oblast ekonomiky, rozpočtu a financí 

Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ BS 

Ing. Ing.arch. David Mikulášek, KAM Brno

Datum konání soutěže: 7.3.2017 - 5.5.2017
Datum zveřejnění výsledků: 5.6.2017
Počet odevzdaných návrhů: 5
Ceny a odměny celkem: 380.000,- Kč1. místo: částka 150.000,- 
Kč
Autoři: Ateliér Vizage s.r.o. / Ing.arch. Tomáš Doležal, Ing.arch. Petr Čáslava, Ph.D., Ing.arch. Roman Čerbák, Ing.arch. Martin Klenovský, 
Ing.arch. Ivan Palacký
Hodnocení poroty: Základní myšlenkou návrhu je rozdělení jednotlivých provozů do tří samostatných hmot, které jsou propojeny společným foyer. Tím vzniká objekt přiměřeného měřítka i objemu, který je logicky umístěn v řešeném území v návaznosti na stávající komunikace. Rozdělení hmot zároveň definuje pestrou škálu venkovních prostorů s různým charakterem a možnostmi využití. Uprostřed území vzniká přirozeně chráněný herní plácek, který je z jedné strany vymezen budovou, z druhé strany terénem. Přidanou hodnotou je možnost využití střešních teras a bonusem návrh rozhledny. Dispoziční řešení řadí jednotlivé provozy logicky, přesto by zasloužilo větší pozornost. Architektura je současná, ale nijak zvlášť neexhibuje. Celkový výraz je hravý, odpovídající povaze dětského centra. Projekt umožňuje poměrně snadnou etapizaci. Doporučujeme pečlivě zvážit stavebně-technické a technologické řešení stavby, aby při užívání nevznikaly zbytečné provozní náklady. Diskutabilní je umístění tělocvičny v druhé etapě. Shrnutí doporučení: - přeřešení umístěn navrhované tělocvičny - zvážit nutnost realizace rozhledny - dispoziční řešení si zaslouží výrazně větší pozornost - pečlivě zvážit stavebně-technické a technologické řešení stavby, aby při užívání nevznikaly zbytečné provozní náklady.

2. místo: 100.000,- Kč
Autoři: 
A-architekti s.r.o. /
 Ing.arch. Zdeněk Eichler, Ing.arch. Eva Eichlerová
Spolupráce: Ing.arch. Martina Matušková, Ing.arch. Přemysl Valový
Hodnocení poroty: Autoři návrhu ponechávají nedotčenou lesnatou oblast svažitého terénu při východní části pozemku, kterou doplňují strukturou stezek a solitérních objektů parkové vybavenosti. Nejprudší část pak osazuje pobytovými terasami, které tvoří tribunu dětského centra a hlavního multifunkčního hřiště centra. Samotné dětské centrum je umístěno do západní části lokality. Porota oceňuje citlivý zásah do konfigurace terénu při jejím maximálním využití. Objekt dětského centra je tvořen strukturou pavilonů v pravoúhlém rastru s diagonální orientací. Jednotlivé pavilony mají rozdílné funkční využití, vynechání pavilonu vytváří systém zklidněných atrií. Systém pavilonů je schopen reagovat na potřeby dětského centra a svou variabilitou umožňuje etapovitou výstavbu. Koncept řešení je postaven na záměrné odlišnosti struktury okolní zástavby. Stavba pohledově souzní s okolím parkového charakteru, použité dřevěné sloupy mají evokovat vzrostlé stromy. Kladem je transparentnost provozu. Dispozice jsou však zbytečně formálně podřízeny pravoúhle struktuře doplněné o kruhový motiv na úkor kvality provozního řešení. Porota návrhu dále vyčítá, ze zvolená forma fasádního pláště, i přes jeho klady, bude mít za následek vysoké provozní náklady. Porota dále vyčítá zpracovatelům z formálního hlediska záměrné nedodržení soutěžních podmínek nedodržením předepsaného měřítka.

3. místo: částka 60.000,- 
Kč
Autoři: PROAM, s.r.o. / Ing.arch. Hana Kynčlová, Ing.arch. Václav Štojdl, 
Ing.arch. David Šrom, Ing.arch. Kristýna Shromáždilová
Spolupráce: Ing.arch. Lukáš Fišer
Hodnocení poroty: Lapidární koncept umísťuje do území kompaktní objem, který kopíruje historickou osu ulice Úvoz a dává prostoru jednoznačné vymezení. Dispoziční schéma je logické, čisté a funkční, avšak zbytečně rozsáhlé. Pozitivem je možnost variabilního řešení tělocvičny a kulturního sálu. Součástí areálu je velké množství příležitostí pro volnočasové aktivity v exteriéru. Architektonicky výraz je současný a uměřený, ale snadno zaměnitelný za jakoukoliv jinou funkci. Navržený objem výrazně převyšuje předpoklady i požadavky investora a z hlediska ekonomiky je pro zadavatele těžko akceptovatelný. Možnost etapizace je velmi komplikovaná. Naopak výhodou kompaktního objemu budou pravděpodobně nižší provozní náklady.
0 komentářů
přidat komentář

Související články