Sportovní hala Modřice

3. místo - dvoukolová projektová architektonická soutěž

Sportovní hala Modřice
Adresa: Benešova, Modřice, Česká republika
Investor:Město Modřice
Soutěž:2015


Zdůvodnění zvoleného celkového řešení umístění stavby v území

Objekt sportovní haly je situován na vymezené ploše parcel v obci Modřice, v návaznosti na stávající část objektu Sokolovny, kterou z historicko kontinuálních a ekonomických důvodů v návrhu zachováváme a provozně využíváme. Poloha navržené haly zároveň dodržuje odstup od západní fasády ZŠ Benešova, čímž je eliminováno zastínění jednotlivých učeben. Propojení sportovní haly a zmíněné ZŠ je "proskleným krčkem" v úrovni 2.NP, což v parteru umožňuje průhled i bezbariérový průchod k venkovním sportovištím. 1.NP je umístěno na uliční čáru definovanou Sokolovnou a ZŠ Benešova. 2.NP konzolovitě předstupuje na úroveň objektů č.p. 275, 279 apod. Délka uliční fasády novostavby je přibližně shodná s délkou uličních fasád zachovávaného objektu sokolovny (restaurace) a školy. Doplňuje tak rytmus jižní strany Benešovy ulice s větším měřítkem uličních fasád oproti drobnějšímu měřítku rodinných domů v severní uliční frontě. Symbolická struktura versus struktura substanciální.

Návrh sportovní haly umožňuje průhled z ulice Benešova přes vstupní prostory do samotné haly i na venkovní sportoviště umístěné za objektem sportovní haly. Sklon terénu za sportovní halou z jižní strany umožňuje využití jako přirozenou tribunu venkovních sportovišť, opačný sklon terénu pak umožňuje přirozeně prosvětlit podzemní bazén.
Prostor kolem navrženého objektu zahrnuje 2 stávající antukové kurty, nové tréninkové antukové hřiště a nové víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem na míčové hry, pro volný vstup obyvatel, v místě u zadního stávajícího kurtu. Dále nově navrženou dřevěnou terasu pod stávajícími stromy pro venkovní restauraci a také terasu mezi budovou školy a novostavbou sportovní haly v návaznosti na vstupní foyer.

Zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení stavby

Celkový návrh je tvořen objektem víceúčelové sportovní haly se zázemím, stávajícím historickým objektem Sokolovny a úpravami přilehlých venkovních ploch.

Objekt víceúčelové sportovní haly se skládá z vlastní jednopodlažní haly částečně zapuštěné do terénu, s rozměrem hrací plochy 45 x 24 m a možností rozdělení na 3 samostatná hřiště. Světlá výška haly činní 9,5 m, použitá konstrukce umožňuje případné zvýšení na 11 m. V prostoru haly je umístěno teleskopické hlediště pro cca 200 diváků. Pódium je navrženo jako rozebíratelné s možností uložení ve skladovací ploše (místnost č. 012). Dále se ve víceúčelové sportovní hale nachází bazénová hala zapuštěná do terénu a umístěna u stávající ZŠ Benešova tak, aby se redukovalo stínění učeben, a třípodlažní část, přičemž v 1. PP je umístěno technické zázemí budovy, posilovna, která disponuje svou vlastní recepcí - obsluhou, ale může být využívána i pro návštěvníky bazénové haly a hlavní hrací plochy. Přirozené větrání a osvětlení posilovny je řešeno tzv. anglickými dvorky zakrytými pochozími rošty. Bazénová hala umožňuje využívání venkovní plochy upraveného terénu na jižní straně a zároveň je osvětlena střešními světlíky. Technologie bazénu bude umístěna v prostoru okolo bazénové vany v průlezném II.PP.
V 1.NP je umístěno vstupní foyer s recepcí a šatnou. Tento prostor zároveň slouží jako neformální čítárna (s křesly s úložným prostorem pro knihy) a jako místo pro prezentaci trofejí. Zároveň je jej možné propojit - rozšířit do exteriéru, konkrétně na terasu na střeše bazénové haly.
Ve 2.NP se nachází malý zrcadlový sál se zázemím a sdílený klubový prostor, který svým rozměrem 10 x 5 m nabízí možnost využití i jako malý cvičební sál s použitím šaten zrcadlového sálu. Členěním skladového prostoru může vzniknout i menší kuchyňka s přímou návazností právě na sdílený klubový prostor. Ve 2.NP dochází k přímému propojení s budovou ZŠ Benešova pomocí tzv. "krčku". V jeho blízkosti v objektu ZŠ je umístěn kabinet pro učitele. Každé podlaží disponuje samostatným sociálním zázemím a úklidovou místností.
Z prostorových a finančních důvodů jsme upustili od zakomponování požadavku s nižší prioritou, konkrétně od návrhu kuželny, jimiž místopisně Modřice disponují.

Jednotlivá podlaží jsou po vertikále provozně i opticky propojena galeriemi. Na ploché střeše haly se počítá s umístěním slunečních kolektorů a technologií rekuperace. Fasáda svým horizontálním členěním navazuje na římsy objektu Sokolovny a je tvořena tradičním materiálem - bílou omítkou, v kombinaci s hliníkovými okny v šedém odstínu a venkovními hliníkovými žaluziemi rovněž v šedém odstínu.

Ve stávající historické části Sokolovny se nachází restaurační a ubytovací prostory. V návrhu se počítá s rekonstrukcí objektu a prostorů k ní přilehlých. Samotný prostor restaurace je umístěn v 1.NP, bezbariérově propojený s foyer navrhované víceúčelové sportovní haly a s venkovním posezením. V tomto podlaží se nachází i vstup pro zaměstnance, provozní kancelář, sklady a schodiště vedoucí do 1. PP, kde je umístěno zázemí zaměstnanců, sklady a plnohodnotná varna, ze které jsou hotová jídla přepravována jídelním výtahem do zmíněného prostoru restaurace. Ve 2.NP jsou umístěny pokoje pro ubytované a vlastní sociální zázemí. Celková kapacita činní 46 lůžek. Z provozních důvodů, nekřížení provozů, je navrženo pravotočivé schodiště v místě stávajícího schodiště. Přestavba původního objektu je navržená tak, aby umožňovala provoz i nezávisle na provozu vlastní haly.

Součástí návrhu je také řešení okolních venkovních ploch, konkrétně umístění nového tréninkového antukového hřiště a nového víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem u zadního kurtu, úprava koutku pro zázemí hlavního venkovního kurtu, úprava a výstavba přístupových ploch a chodníků, samotné řešení parkovacích stání (jejich počet je podrobněji rozepsán v dalším bodě této zprávy) a úprava zahrádky restaurace. Tu tvoří dřevěná zpevněná plocha se čtvercovými otvory, vycházející z polohy vzrostlých stromů, které v návrhu zachováváme. Plocha určená pro hrací dětský koutek je vyčleněna v centrální části zahrádky - zpevněné plochy.

Dopravní napojení objektu je řešeno průjezdem přes ulici Sokolská. Zde jsou umístěna i 2 parkovací stání pro autobusy na stávající zpevněné ploše bez potřeby dalších úprav. Parkovací stání pro osobní automobily jsou uspořádána podélně na zatravňovací dlažbě. V případě, kdy šířka komunikace neumožňuje obousměrný provoz a podélné parkování zároveň, dochází k řešení návrhu ploch pro vyhnutí se, přičemž těchto ploch využívají auta přijíždějící k hale, aby nedocházelo ke zvýšené akumulaci vozidel před prostorem haly. Zbylá stání se nacházejí v bezprostřední blízkosti haly - včetně 1 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Další 2 stání jsou umístěna vedle hlavního vstupu do objektu. Výškový rozdíl terénu je řešen pomocí ramp s odpočívadly mezi bazénem a školou. Parkování pro sanitku a 3 přenosové vozy je řešeno rovněž na zatravňovací dlažbě, podél západní fasády objektu haly s příjezdem z ulice Benešova. Počítáme s tím, že vozy zde budou parkovat pouze při konání větších sportovních utkání. Rovněž využití parkovacích míst pro veřejnost na šikmé ploše podél jižní fasády haly se předpokládá až při konání větších sportovních akcí. Sklon využíváme jako přirozenou tribunu venkovních sportovišť.

Zdůraznění některých specifických částí zvoleného řešení (např. konstrukce, materiálů, technologií)

 
Vlastní sportovní hala je navržena v železobetonovém montovaném skeletu, ostatní části jsou železobetonové monolitické v kombinaci s ocelovými sloupy a vyzdívanými konstrukcemi.
Potřebnou energii na provoz bude objekt získávat ze slunečních kolektorů, rekuperace a případně z tepelných čerpadel. Prostor pro potřebné technologie je v 1.PP a na střeše vlastní haly. S kolektory je počítáno jen na střeše haly, tak aby pohledově byly z ulice Benešovy kryty.
Jako investičně levnější varianta by byla ocelová nosná konstrukce opláštěná plechovými sendvičovými panely. "Plechová bouda" by však neodpovídala preambuli zadání soutěže.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ATELIER 38 s.r.o.