Smíchov City - sever

Smíchov City - sever
Spolupráce:Pavel Kvintus, Martin Sedmák, Vít Hanold, Lenka Langerová, Zdeněk Vávra, Alžběta Stodolová
Adresa: Nádraží Praha - Smíchov, Praha, Česká republika
Investor:Smíchov Station Development a.s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje města Prahy
Soutěž:2015


Opravdu Město

Ulice Stroupežnického je již dnes přirozenou obchodní třídou. Nechceme více než ji jen prodloužit a důstojně zakončit dle stávajícího plánu na "Dolním obchodním náměstí".

Urbanismus: Ulice původně procházela podélně přes celý areál Tatry Smíchov. Urbanisticky je tedy jednoznačně ukotvená. Výstavbou OC Anděl se její nejsevernější část proměnila v zastřešenou obchodní pasáž a schéma ulice se změnilo v jakousi "polopřímku" s počátkem u vstupu do obchodního centra a koncem  ztrácejícím se kdesi v kolejištích Smíchovského nádraží.

Typologie: Poloha v  těsné blízkosti obchodního centra "Nový Smíchov"  je výborným předpokladem pro vznik typické městské obchodní ulice. Ulice Stroupežnického tento potenciál využila ve všech svých parametrech, disponuje i již založenou alejí vyšších stromů.

Ekonomie: Akumulací těchto aktivit do jednoho uzavřeného celku dochází ke stratifikaci obchodních ploch v lokalitě. Předpokládáme "zhuštění vztahů" podél obchodní třídy a naopak rozvolnění ve směrech kolmých na třídu. Nevěříme, že obchodní parter může fungovat stejně po celé ploše řešeného území. Důkazem nám jsou ulice paralelní s ulicí Nádražní a Štefánikovou.

Chameleon zelený

Řešení pro okolí dopravních tras: Čtvrtí prochází dvojice frekventovaných komunikací. Jedná se o ulice Radlická a Nádražní. Ve stávajícím stavu obě nepříjemně zatěžují své okolí zejména hlukem a prachem. Cílem návrhu je vyřešit tento problém  pro nově navržené i pro stávající objekty.

Pro fasády budov přiléhající k těmto komunikacím navrhujeme systém akustických panelů se schopností utlumit zvukové vlny. Fasáda objektu administrativní budovy (SEKCE I.)  je navíc navržena jako lomenice pro maximální zefektivnění vlastností  protihlukových fasádních panelů. Současně jsou fasády objektů pokryty systémem zeleně, který má za úkol pohlcovat prach a v neposlední řadě esteticky zpříjemňovat tato exponovaná místa.

Eliminace vnitřní dopravy: Pro zásobování je umožněn časově omezený příčný průjezd tak, aby nerušil obyvatele. Vjezdy do jednotlivých bytových domů jsou situovány do příčných ulic. Komunikace je vždy zakončena rozšířenou zpevněnou plochou -"náměstíčkem" pro případné otočení vozidla.

Vnitřní park: Přesunutím těžiště ruchu v lokalitě do obchodní třídy vzniká uprostřed klidný tichý park (dle regulačního plánu definováno jako "PĚŠÍ ZÓNA-BOULEVARD". Park je lemovaný paterem s náplní neatakující bydlení. Tímto uspořádáním je zaručeno maximální zvýhodnění hlavní funkce tohoto území tedy "bydlení". Park bude sloužit pro každodenní relaxaci, pořádání drobných společensko-komunitních akcí, pořádání sezónních trhů, budou zde také herní prvky pro dospělé i děti a plochy pro "městský sport" jako je pétanque, šachy či kuželník.

Zelený lavor s terasami a výhledy na Pražský hrad a Vyšehrad: Střechy bytových domů jsou šikmo seříznuty vždy směrem k zelenému pásu. Díky tomuto řešení vzniká terasové uspořádání bytů v nejkvalitnějších horních patrech. Ideální orientace ke světovým stranám zaručuje prosvětlení prostor vnitrobloku. Je zajištěn výhled na Pražský hrad i Vyšehrad pro maximální počet bytů. Vzniká "zelený lavor".

Aby to všem fungovalo

Obyvatel, návštěvník, investor a město.

Primární zeleň (vnitřní park): Je to zeleň, která bude budoucími obyvateli nejvíce využívána. Povrchy zpevněných i nezpevněných ploch jsou navrženy tak, aby ideálně vyhovovaly souvisejícím funkcím a zároveň umožňovaly nenáročnou údržbu. Budou kombinovány plochy mlatové a dlážděné se zatravněním. Na hlavní pás navazuje zeleň příčných ulic a vnitrobloků.

Sekundární zeleň: Ačkoli se v těsné blízkosti řešené lokality nachází rozsáhlé plochy zeleně (Zahrada Santoška, Dívčí hrady, Dalejské údolí, Císařská louka) neexistuje žádné přímé napojení na žádné z těchto míst. V duchu regulačního plánu navrhujeme napojit  plochy zeleně západně od řešeného uzemí na "PARK" na plochy zeleně břehů Vltavy, ve druhém směru pak podle Železného mostu na "ŠKOLNÍ PARK"

Parter obytných domů:  Klademe velký důraz na možnost využít parter i pro funkci bydlení. Dle výše zmíněné stratifikace obchodních ploch jsme přesvědčeni, že není možné zaplnit partery pouze prodejními plochami a restauracemi. Navrhujeme parter, který by bylo možné přizpůsobit jakékoli myslitelné městské funkci, včetně funkce bydlení. Situovat bydlení do parteru  bude mít významný kladný dopad na genius loci celé oblasti i na ekonomickou bilanci celého projektu.
Vytvoření takových prostor vyžaduje souběh několika faktorů. Zejména musí být zajištěno dostatečné prosvětlení a je nezbytné zajistit soukromí. Pro partery bytových domů navrhujeme minimální světlou výšku 4,9m. Díky vloženým patrům lze v takto vysokém prostoru koncipovat interiér tak, aby obytné místnosti bytu měly okna v úrovni +2,2 metru na úrovní terénu a výše, sociální zázemí pak v úrovni ulice. Tyto byty mají přístup i do vnitrobloku a nejsou tedy ochuzeny ani o terasu.
Zajistíme-li využitelnost parteru pro bydlení, lze si snadno ve stejném prostoru představit například kavárnu, galerii, kancelář, pobočku banky nebo poštu.

SEKCE I  -  Administrativní objekt a bytový dům: B01,B04 a B07

Blok domů SEKCE I tvoří administrativní budovy a bytové domy obklopující poloveřejný prostor vnitrobloku - "piazettu". Menší z administrativních budov má kompaktní formu s vnitřním atriem. Plocha budovy je cca 9600 m². Dynamizovaný hlavní vstup do budovy je z křižovatky ulic Stroupežnického a Za Ženskými domovy. Druhá administrativní budova má deskový charakter. Je obsluhována třemi vertikálními komunikačními jádry, která jsou přístupná z prostoru piazetty. Podlažní plocha této budovy je cca 11800 m². Administrativní budovy jsou situovány do území tak, aby clonily navazující bytové domy od ruchu ulice Radlická. Etapizace celého bloku je možná v těchto následujících krocích: 1.etapa administrativní budova - atriový blok. 2. Etapa administrativní blok podél ulice Radlická, 3. Etapa - bytový dům.

Konstrukční systém administrativních budov je železobetonový skeletový s modulem 8,1 m. Fasáda domů směrem do této ulice je navržena jako lomenice. Fasádu tvoří prosklené plochy, akustické panely a předsazená popínavá zeleň. Fasáda administrativních budov směrem do vnitrobloku je navržena jako skleněná strukturální s otvíravými okny. Stínící systém tvoří exteriérové žaluzie. Klima vnitrobloku i interiéru budovy zajišťuje systém popínavé zeleně.
Dva bytové domy tvoří uliční frontu obchodní třídy. Obě budovy mají osm pater. Přízemí obsahuje obchodní plochy. Severní objekt je soliterní  deskového tvaru jižní má půdorys tvaru L a navazuje na administrativní budovy.
Bytové domy jsou navrženy ve stěnovém železobetonovém příčném systému. Obvodové stěny spodních pater včetně parteru tvoří strukturální fasáda s otvíravými okny a plnými neprůhlednými parapety. Arkýře akcentují objekt vertikálně. Obvodové stěny arkýřů jsou složeny z keramických tvárnic, tepelné izolace, provětrávané vzduchové mezery a plechu. Vrchní ustupující patra jsou řešena stejným principem.

SEKCE II  -  Bytové domy: B05 a B06

Hlavní koncept vychází z myšlenky uchování paměti místa. Otiskujeme industriální stopu Smíchova do urbanistického konceptu, architektonického návrhu objektů bytových domů, ale i do detailů veřejného prostoru.
Bloky bytových domů B05 a B06 tvoří hmotově uzavřenou formu, která je přerušena malou dynamickou průrvou, směřující k pěší zóně (boulevard). Dochází k vizuálnímu propojení vnitřního uzavřeného dvora s vnějším veřejným prostorem. V této průrvě se nachází hlavní vstup do celého bloku, přes centrální recepci bytového domu. Plocha dvoru a mezaninu je umístěna na kótě 2,8 metrů nad nástupní úrovní. Dvůr je pojednán jako poloprivátní oddychový prostor, k němuž je připojena společenská terasa v úrovni 2.np, na níž se budou odehrávat společné aktivity domu. Dále se nastupuje z úrovně dvora přes zádveří do jednotlivých schodišťových jader, na něž je v každém patře napojeno 4 až 6 bytů. Menší byty jsou umístěny v nižších patrech, ve vyšších a v ustupujících patrech pak komfortnější byty s terasami a výhledem na Vyšehrad i Hradčany.
Parter domů je tvořen většími obchodními plochami umístěnými směrem k hlavním bulvárům a menšími komerčními polyfunkčními plochami v postranních obslužných ulicích. Tento polyfunkční prostor lze libovolně modifikovat vloženým mezaninem dle jeho funkční náplně. Jednotlivé moduly se dají libovolně spojovat. Jako příklad funkčního využití uvádíme: kavárny, galerie, ateliéry, nerušící výroba, kadeřnictví, showroomy, květinářství, zubní klinika, ateliérové bydlení atd. V těchto prostorách je také uvažováno se spojením podnikatelských aktivit s bydlením.
V podzemních podlažích je umístěno parkování pro byty, komerční nájemné prostory parteru a návštěvnická stání. Dále se zde nacházejí sklepní kóje pro byty a technická zázemí. Pro každý bytový blok je navržen jeden vjezd v úrovni 1NP. Těleso rampy je v této úrovni překryto zeminou dvora.
Bytový dům je možno rozdělit do dvou stavebních etap, přičemž v první etapě musí být zbudováno podzemní parkování. Vzhledem k ruchu ze stavební činnosti preferujeme budování celého jednoho bytového bloku v jedné etapě. Dělení celého bloku je možné na 2 až 8 SVJ. Koeficient zeleně je částečně redukován, z důvodu širšího uspořádání bytových bloků, umožňující vytvořit trojtakt. Stanovená uliční čára je dodržena figurami všech navržených bytových budov. V návrhu jsou však v několika místech použity prvky odvozené z historických principů, konkrétně jde o nárožní arkýř. Tento prvek je použit ve své soudobé podobě tak, aby akcentoval uliční perspektivy a doplnit tak kompozici o drobnější objemový prvek.

Bytový dům je navržen ve stěnovém železobetonovém příčném systému s ekonomickým rozponem: 7,55 m. Obvodové stěny jsou složeny z keramických tvárnic, tepelné izolace, provětrávané vzduchové mezery a vlnitého plechu. Na lodžiích umístěny posuvné ocelové děrované panely. Směrem k ulici Nádražní jsou v podlažních pásech umístěny nakloněné zvukoizolační vodorovné lamely.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od A8000 s.r.o. ARTIGA